Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2009 рік. Частина 1 

  Автор

  Назва

  Бавикіна Н.Ю., Савченко О.П.

  Сашавець Н.А.

  Педагогічні умови, що сприяють реалізації технології формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців

  Блажко О.А., Сербін В.В.

  Професійно-педагогічна підготовка студентів до викладання хімії у профільній школі

  Бондар Т.І.

  Братанич О.Г.

  Персоналізація освітнього процесу у вищій школі як психолого-педагогічна проблема

  Будас Ю.О.

  Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності засобами ділової гри

  Вишпольська В.Ф.

  Ігровий метод як засіб активізації навчальної діяльності майбутнього економіста-міжнародника

  Гордашевська Г.І.

  Поняття «компетентність», «компетенція» в педагогічній освіті

  Вплив студентського самоврядування на якість освіти у вищих навчальних закладах США

  Комп’ютерне моделювання фундаментальних дослідів з атомної фізики для лабораторного практикуму

  Запорожець Т.П.

  Вплив кіномистецтва на морально-естетичні цінності студентів вищих навчальних закладів

  Підсилення якості підготовки випускників-економістів

  Народність як основоположний принцип виховного ідеалу (за К. Ушинським)

  Значення самостійної роботи студентів у становленні нової парадигми освіти

  Використання методу проектів як способу посилення профессійної спрямованості навчання іноземній мові

  Вплив ідей О.М.Бутлерова щодо хімічного експерименту на формування педагогічних поглядів О.І.Астахова

  Здобутки і втрати української культури за роки незалежності

  Роль етнічних стереотипів у формуванні іншомовної комунікативної культури сучасного студента як майбутнього фахівця

  Діяльнісний підхід у процесі професійної підготовки компетентних фахівців з книжкового дизайну у ВНЗ

  Стан сформованості професійної компетентності перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

  Морально-етичне виховання дитини у просторі «церква – родина» (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

  Ошурко С.І.

  Декоративно-прикладне мистецтво і його навчально-виховний потенціал

  Ржевська А.В.

  Студентський активізм у країнах Західної Європи

  Романенко О.В.

  Формування соціокультурної компетенції майбутніх економістів засобами використання матеріалів змі на заняттях з французької як другої іноземної мови

  Скрипник С.В.

  Екологізація навчально-виховного процесу в сільський загальноосвітній школі

  Тимощук Н.М.

  Особливості професійно спрямованого навчання іноземній мові в аграрному ВНЗ

  Ушаков А.С.

  Образ гуманної людини як джерело ціннісних орієнтацій сучасної молоді

  Черниш К.В.

  Компетентнісний підхід до навчання української мови в 6-7 класах у процесі вивчення розділу «морфологія»

  Шкваріна Т.М.

  Підготовка вчителів до навчання іноземної мови дітей дошкільного віку як предмет педагогічних досліджень

  Юркова Т.Ф.

  Ціннісне ставлення до природи: сутність основних понять, стан розроблення проблеми в навчально-методичній та науково-педагогічній літературі

  Ягеніч Л.В.

  До проблеми формування у майбутніх юристів комунікативних стратегій в процесі навчання англійської мови

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu