Просвітницька діяльність

Працівники бібліотеки значну увагу приділяють культурно-просвітницькій роботі за напрямами діяльності університету, сприяючи популяризації української книги.

У просвітницькій роботі бібліотека використовує як випробувані часом, так і впроваджує нові підходи, напрямки та форми культурно-масової роботи, а саме:

 • критико-аналітичні способи: диспути, обговорення книг, вечори запитань і відповідей, «круглі столи», читацькі конференції за книгами;
 • позитивно-ілюстративні способи: вечори-зустрічі, вечори-портрети, тематичні вечори, літературні вечори, тематичні екскурсії за сторінками книжок;
 • рекомендаційно-інформаційні способи: презентації книг, усні журнали, тематичні бібліографічні огляди та огляди-лекції, відкриті перегляди літератури, літературні, історичні, педагогічні читання.

Зміст виховної роботи включає:

 • розвиток культури мислення та інтелектуальних здібностей студентів;
 • формування у студентів гуманістичного світогляду, гуманного ставлення до людини, суспільства, природи;
 • формування громадянськості як інтегративної якості особистості;
 • зміцнення історичної пам’яті молодого покоління;
 • формування правової культури особистості;
 • виховання гармонії у співжитті із навколишнім середовищем;
 • розвиток політичної культури студентської молоді;
 • формування працелюбності та творчого потенціалу молодої людини;
 • прищеплення студентам навичок здорового способу життя;
 • формування естетичних почуттів, смаків, поглядів;
 • формування високоморальних якостей особистості.

Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотеки як хранителя духовної спадщини є висвітлення історичних подій, ознайомлення з історією, етнографією та природою, літературним надбанням, архітектурними пам’ятками рідного краю.

Під час проведення заходів бібліотека відводить належне місце популяризації книг, витворів мистецтва, що стали надбанням української культури та ознайомленню з творчістю видатних людей нашого регіону та держави.

Колектив книгозбірні систематично організовує виставки нових надходжень, проводить «Дні кафедр», «Дні інформації», організовує огляди літератури, проводить заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань із студентами та аспірантами.

Невід'ємною складовою частиною роботи бібліотеки на допомогу читачеві є інформація, що міститься в каталогах та картотеках. Щороку в традиційні карткові каталоги (абетковий та систематичний) додається близько 5-6 тисяч нових бібліографічних записів.

Все частіше користувачі звертаються до електронного каталогу, доступ до якого можна отримати в локальній мережі та з віддаленого доступу. Його формування розпочалось з 2007 року із внесення бібліографічних записів нових надходжень. Але працівники бібліотеки проводять також ретрокаталогізацію найбільш активної частини бібліотечного фонду.

Формується електронна бібліотека з повнотекстовими базами даних підручників та посібників за профілем університету. Постійно здійснюється формування фонду електронних документів:

 • копіями праць наших науковців, що виходять друком (підручники, навчальні посібники, навчально-методичні видання);
 • електронними виданнями на CD, DVD-дисках;
 • оцифруванням вже наявного в бібліотеці фонду навчальної літератури.

Надано відкритий доступ в мережі Інтернет для повнотекстового користування рідкісними та цінними книгами, оцифрованими працівниками бібліотеки.

Бібліотека бере участь у корпоративному проекті, започаткованому ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, з формування галузевого сегмента з питань психології, педагогіки, освіти та виховання у загальнодержавному реферативному електронному ресурсі "Україніка наукова" та Українському РЖ "Джерело", серія 3 "Соціальні і гуманітарні науки. Мистецтво" (створення реферативної продукції на видання університету «Збірник наукових праць», «Історико-педагогічний альманах», «Порівняльно-педагогічні студії»).

Співробітники книгозбірні надають дієву допомогу користувачам у пошуку інформації для написання наукових робіт, навчають вільно працювати з будь-яким видом каталогів, включаючи електронний, володіти правилами складання монографічного та аналітичного бібліографічного опису, вміло складати списки використаних джерел, ознайомлюють з бібліотечною класифікацією (УДК).

Присвоєння шифрів УДК виконується традиційним шляхом, а також розробляється алгоритм надання їх через уніфікацію віртуальної бібліографічної довідки шляхом використання єдиної системи надання послуг користувачам за допомогою інформаційних технологій. Щорічно бібліотека надає близько 6 тисяч різних бібліографічних довідок, в тому числі віртуальних.

Для науковців, які публікують свої праці надаються консультації щодо їх оформлення згідно ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості.

Додаткова інформація