Випуск 39

Частина 1

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Людмила Андрощук

Педагогічні умови формування та рівні сформованості індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії

Петро Волошин

Особливості формування духовного потенціалу особистості майбутнього музиканта-педагога

Ірина Демченко

Соціалізуюча функція професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти

Тетяна Коваль

Компоненти готовності вчителя до роботи з батьками в поліетнічному середовищі

Людмила Костюченко

Готовність майбутніх вчителів початкових класів до професійної діяльності

Сергій Куценко

Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя танцю засобами хореографічного мистецтва

Сергій Куценко

Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя танцю засобами хореографічного мистецтва

Ольга Лукач

Рівні сформованості моральної культури у студентів вищих педагогічни навчальних закладів

Олена Матвієнко

Шляхи та умови оптимізації підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Лариса Бартєнєва, Ольга Бистранівська

Особливості організації логопедичної допомоги учням початкових класів в умовах логопедичного пункту

Вікторія Бондаренко

Специфіка педагогічної стратегії вчителя початкової школи в процесі формування соціально-комунікативної активності молодшого школяра в урочній діяльності

Анатолій Грітченко

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі вищого навчального закладу

Ірина Грітченко

Впровадження інтернет-технологій в освітній процес підготовки майбутнього вчителя іноземної мови

Віктор Махінов

Перспективи розвитку соціокультурного компонента в іншомовному освітньому просторі

Анатолій Король

Формування художньо-графічної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Оксана Коханко

Формування у студентів умінь визначати виховні завдання уроку як науково-практична проблема

Анна Лозенко

Проблемна лекція у контексті особистісно спрямованої дидактичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи

Тамара Торчинська

Використання краєзнавчого матеріалу на уроках читання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Наталія Генсіцька-Антонюк

Психолого-педагогічна проблема формування гендерної ідентичності у початковій школі

Тетяна Коробейнікова

Психолінгвістичні передумови формування компетенції майбутніх учителів у діалогічному мовленні на заняттях з другої іноземної мови

 

ВИХОВНА РОБОТА

Людмила Делінгевич

Педагогічна співдружність наставника студентської групи з батьками

Зоя Діхтяренко

Виховання толерантності у дошкільників, учнів ЗОШ та студентської молоді через естафети, рухливі та українські народні рухливі ігри

Наталія Ковальчук

Загальна характеристика форм і методів педагогічної підтримки соціалізації студентської молоді в умовах педагогічного коледжу

Вікторія Михалевська

Виховання впевненості в молодших школярів засобами хореографічного мистецтва

Любов Навозняк

Можливості фольклору у розв'язанні проблем морального виховання молодших школярів

Лариса Погрібна

Соціокультурні засади екологічного виховання учнів початкової школи

Руслан Сундук

Шкільна громада альтернативної школи як сприятливе середовище формування цілісної особистості

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Наталія Белозьорова

Культурно-освітні передумови розвитку початкових шкіл у Східноукраїнському регіоні середини ХІХ – початку ХХ століття

Вікторія Ворожбіт

Етапи розвитку теорії духовно-морального виховання дітей в Україні (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

Світлана Герасименко

Михайло Грушевський і боротьба за українську середню школу в Галичині (наприкінці XIX – на початку XX ст.)

Світлана Цимбал-Слатвінська

Розумове виховання: історичний контекст

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Олена Бевз

Організаційно-правове забезпечення педагогічної підтримки обдарованих підлітків в освіті США

Віта Безлюдна

Взаємодія школи і сім'ї в США

Сергій Микитюк

Організаційні механізми ресурсного забезпечення педагогічної освіти

Надія Ремезовська

Стандартизація змісту знань та навчальних досягнень початкової освіти в Англії та Уельсі

 

Автори