Праці викладачів у фондах Наукової бібліотеки

(нові надходження за липень-вересень 2012 р.)

 

1

65.42 р30

І-74

     Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навчально-методичний посіб. для студ. економічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т, кафедра маркетингу та гуманітарних дисциплін ; уклад. Н. В. Осадчук ; [рец. О. Г. Чирва, Г. Г. Ніколаєв]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2012. – 127 с.

                                                                                             6  прим.

 

2

74.268

Г20

     Гаргін, В. В.  Історія розвитку методики трудового навчання в Україні [Текст] : монографія / В. В. Гаргін, О. М. Коберник ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ Жовтий О. О.], 2012. – 164, [1] c. – Бібліогр.: с.112-126. 

                                                                                             3  прим.

 

3

74.90

Б39

     Безлюдний, О. І.  Виховання дітей в американській та українській сім'ї [Текст] : монографія / О. І. Безлюдний ; [рец. Н. С. Побірченко, Кравченко Т. В., Тадєєва М. І.] ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 358, [1] с. – Бібліогр.: с. 322-358. 

                                                                                             1  прим.

 

4

30.17 я73

Г37

     Гервас, О. Г.  Ергономіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Г. Гервас. – Умань : [Візаві], 2011. – 130, [1] с. : іл., табл. 

                                                                                             4  прим.

 

5

81.411.1-0

З-41

     Збірник текстів з історії української мови [Текст] / [уклад. Денисюк В. В., Зелінська О. Ю. ; рец. Мосенкіс Ю. Л., Тищенко Т. М.]. – Умань : [Софія], 2007. – 416 с. : іл. – Бібліогр.: с. 404-407.

                                                                                             20  прим.

 

6

74.261.403 р30

К17

     Каліграфія [Текст] : методичний посібник / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. Грітченко Т. Я. ; [рец. Волошина Г. П., Роєнко Л. М., Торчинська Т. А.]. – Умань : Візаві, 2012. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 94-96. 

                                                                                             25  прим.

 

7

85.125 я73

Г37

     Гервас, О. Г.  Конструювання та дизайн виробів з деревини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Г. Гервас ; [рец. О. О. Пінчевська, А. Г. Грітченко]. – Умань : [Візаві], 2011. – 130 [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 128-130. 

                                                                                             6  прим.

 

8

74.62 р30

Л93

     Людина в сучасному соціумі [Текст] : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. Л. В. Войтова ; [рец.: О. Б. Петренко, Н. М. Коляда]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 107, [1] с. 

                                                                                             71  прим.

 

9

82.3(4Укр) р30

М54

     Методика українознавчих досліджень: експедиційний вимір [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. факультету укр. філології : рек. МОНмолодьспорту України / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, кафедра укр. літератури та українознавства ; [уклад. Сивачук Н. П., Терешко І. Г. ; рец. Кузь В. Г. Сиротюк В. Д., Поліщук В. Т.]. – Умань : Алмі, 2012. – 247, [1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             45  прим.

 

10

74.03(4Укр)-8

Г61

     Голобородько, В. М.  Микола Пирогов в Україні [Текст] : монографія / В. М. Голобородько ; [рец. Н. С. Побірченко, В. П. Шевчук] ; МОН молодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 179 с. – Бібліогр.: с. 148-178. 

                                                                                             1  прим.

 

11

74.580.20 я031

П41

     Побірченко, О. М.  Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Побірченко Олена Михайлівна. – Умань, 2011. – 20 с.

                                                                                             2  прим.

 

12

74.580.20 я031

П41

     Побірченко, О. М.  Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Побірченко Олена Михайлівна. – Умань, 2011. – 251, [3] с.

                                                                                             1  прим.

 

13

74.202.9

К55

     Коберник, О. М.  Проектна технологія: теорія, історія, практика [Текст] : монографія / О. М. Коберник ; Монмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 228, [1] c. – Бібліогр.: с. 215- 225. 

                                                                                             6  прим.

 

14

74.584(4Пол)

Д36

     Деркач, С. П.  Професійна підготовка вчителів англійської мови в Польщі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Деркач Світлана Петрівна. – Умань, 2011. – 20 с.

                                                                                             2  прим.

 

15

74.584(4Пол)

Д36

     Деркач, С. П.  Професійна підготовка вчителів англійської мови в Польщі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Деркач Світлана Петрівна. – Умань, 2011. – 271, [24] с.

 

16

74.580.20 я031

М89

     Музика, О. Я.  Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Музика Ольга Яношівна. – Умань, 2011. – 20, [1] с.

                                                                                             2  прим.

 

17

74.580.20 я031

М89

     Музика, О. Я.  Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Музика Ольга Яношівна. – Умань, 2011. – 306, [5] с.

                                                                                             1  прим.

 

18

81.2-9 я031

Б81

     Бондар, Г. О.  Формування гуманістичного світогляду майбутніх вчителів у процесі вивчення філологічних дисциплін [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Бондар Галина Олександрівна. – Умань, 2011. – 20 с.

                                                                                             2  прим.

 

19

81.2-9 я031

Б81

     Бондар, Г. О.  Формування гуманістичного світогляду майбутніх вчителів у процесі вивчення філологічних дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Бондар Галина Олександрівна ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – 245, [4] с. – Бібліогр.: с. 217-245.

                                                                                             1  прим.

 

20

74.580.054.5 я031

С59

     Соколенко, Л. С.  Формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 "Терія і методика виховання" / Л. С. Соколенко. – Умань, 2011. – 20 с.

                                                                                             2  прим.

 

21

74.580.054.5 я031

С59

     Соколенко, Л. С.  Формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 "Терія і методика виховання" / Соколенко Людмила Степанівна. – Умань, 2011. – 202, [3] с.

                                                                                             1  прим.

 

22

74.580.051 я031

Р32

     Ревнюк, Н. І.  Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Н. І. Ревнюк. – Умань, 2011. – 20, [1] с.

                                                                                             2  прим.

 

23

74.580.051 я031

Р32

     Ревнюк, Н. І.  Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ревнюк Наталія Іванівна. – Умань, 2011. – 196, [3] с.

                                                                                             1  прим.

 

 


Додаткова інформація