2019 рік. Частина 1

Автор

Назва
 

Титульна сторінка

 

Інформація про вісник

 

Зміст

Акиєв Овезгелди, Алаяров Руслан, Джораєв Гайрат

Виховання самостійності учнів на уроках трудового навчання

Аллакулиєва Нурана

Деякі аспекти історіографії наукових розвідок присвячених феномену Києво-Могилянської академії

Алланазаров Нурідін

Запозичення та власне англійська лексика в словниковому складі англійської мови

Аманова Арзигул

Витоки академічної філософії в Києво-Могилянській академії

Аманова Лачин, Сейїдова Айнур,

Чайиргулиєва Багтигул

Використання системи mathcad для розв’язування задач з лінійної алгебри

Аманова Махим

Філософські погляди формування ліберально-демократичне уявлення про політичну опозицію

Аманова Мерджен

Академічна свобода і дух вільнодумства в Києво-Могилянській Академії

Аманова Сапаргул

Значимість політичної та суспільної опозицій

Аманязов Ходжаняз

Вестмінстерська модель відносин

Бабаєв Шамурат, Гиличлиєва Гулпам, Заріпов Шерзад

Формування в учнів культури праці в процесі вивчення декоративно-прикладної творчості у позаурочній роботі

Бабаєва Огулбагт

Неперервна освіта, як спосіб збереження, розвитку і взаємозбагачення національних культур

Бабамирадов Руслан

Співпраця з опозицією: досвід демократичних країн

Базаров Мухаммет

Колективна свідомість, технологічний аспект

Байрамов Мухаммет

Місце географії у сучасному науковому пізнанні світу

Бондаренко Катерина, Бондар Анастасія

Психолого-педагогічна реабілітація дітей із синдромом Дауна

Вестернечан Віолета

До питання аналізу інформаційно-правової бази сучасної інклюзивної початкової освіти

Гембарук Олександр

Основні тенденції розвитку екології та екологічної освіти в США

Голик Марія, Джумаєв Вепа

Філософське осмислення трагічного конфліктув трагедії Софокла «Антігона»

Григорчак Альона

Педагогічні умови формування інформаційної культури молодших школярів у процесі навчання інформатики

Гундогдиєв Мекан

Компонентний склад туристсько-рекреаційного потенціалу регіону

Гурбанназаров Мейліс

Теоретичний аналіз проблеми самоствердження особистості

Гурбанназаров Мейліс

Києво-Могилянська академія як один із фундаторів інтеграції України до Європейського союзу

Гурбанова Алтинджемал

Філософія життя Артура Шопенгауера

Гурський Ігор

Спічрайтинг як технологія створення «потужної» політичної промови

Денисюк Катерина

Застосування елементів математичного аналізу до розв’язування фізичних задач

Джумаєв Анвар, Аланазаров Байрам

Ситуація успіху як фактор створення сприятливого мікроклімату на уроках трудового навчання

Ємельянова Мар’яна

Традиційні туркменські фрази привітання

Есенов Хамират, Мурадов Зафар, Непесов Чари

Теоретичні основи навчального процесу з використанням дистанційних технологій в системі професійної освіти

Ішмурадова Марзія

Феномен «Волі до влади» за Фрідріхом Ніцше

Ішмурадова Огулнияз

Психоаналіз Зигмунда Фрейда

Колісник Валентина

Взаємодія класного керівника з батьками молодших школярів в умовах інклюзивної освіти

Корнейчик Ольга

Педагогічні умови взаємодії сім’ї і школи у вихованні духовності молодших школярів

Кулсахатова Гулхая

Типологія опозиції як політичного інституту

Летіпов Соєнч

Роль контрприкладів при підготовці сучасного педагога до викладання теорії ймовірностей

Майданюк Людмила

Особливості формування життєвих компетенцій у дітей старшого дошкільного віку

Максюта Дмитро, Алтиєв Алтимират

Побудова термодинамічної шкали температур на основі аналізу циклу Карно

Маркітан Анна

Етапи емоційного переживання та подолання кризи в сім’ї, в якій народилась дитина з порушеннями розвитку

Махматкулов Атаджан

Вплив виборчої системи на формування інституціоналізму опозиційності

Мельник Анна

Особливості навчання дітей, педагогів та батьків стратегії ефективної поведінки у конфлікті

Мельник Ірина

Логіко-математичний розвиток дошкільників

Мельник Наталія

Етнічність і мова

Мілевська Ангеліна

Роль оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи у структурі діяльності особистості

Нарзуллаєва Нарай

Інституційні засади діяльності політичної опозиції в Великобританії

Нарлиєв Довлет, Шаніязов Муслімбек, Шукуров Тахір

Перспективи розвитку освіти в Туркменістані у сфері інформаційних технологій

Нарсахатова Азіза

Формування інтелектуального потенціалу Києво-Могилянською академією в XVII ст. – першій половині XVIII ст.

Омельченко Вадим

Когнітивні механізми формування значень похідних від англійських власних назв в англійській мові

Омельчук Олександра, Попов Ілля

Процесуальна модель професійного вибору Марка Савікаса та типологічна теорія вибору професій Джона Голланда

Оракбаєв Діяр

Застосування інноваційних технологій на уроках математики та у позаурочний час

Османкулов Камілжан, Разиєв Хамід, Рустамов Алішер

Самостійна робота як вид навчальної діяльності учнів

Павлова Лілія

Соціально-педагогічні чинники адаптації обдарованих дітей до умов початкової школи

Пастушок Сніжана

Професійний розвиток майбутнього психолога-практика

Пенджієба Насіба

Інституційні засади діяльності політичної опозиції в демократичних країнах

Песоцька Юлія

Булінг як феномен освітнього середовища

Пивовар Лілія

Українська мова та її педагогічна значущість у вихованні особистості

Пилипенко Катерина

Інновації у навчання грамоти

Пірджанова Селбі

Міф як деформований суб’єктивний образ об’єктивних характеристик соціальної реальності

Поп Ірина, Скрипник Ростистав

Бенчмаркінг як шлях до конкурентних переваг

Рахматулаева Джаркин

«Капітал» Карла Маркса-трактат, що змінив світ

Рахматуллаєва Джаркин, Ішмурадова Марзія, Ішмурадова Огулнияз, Аманова Мерджен, Гурбанова Алтинджемал

Формування фінансової грамотності учнів на уроках математики

Репета Христина

Концепт «кохання» в творчості Анатолія Мойсієнка (на матеріалі збірки «Мене любов’ю засвітили скрипки»)

Рустамова Юлдуз

Концептуальний апарат теорії мовленнєвих актів

Рябошапка Олександр

Психолого-педагогічні основи формування готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності

Сапармирадова Шабібі

Основні позиції теорії сновидінь Фрейда

Сапаров Ихлас

Трансформаційні процеси у сучасному суспільстві

Сапарова Говхер, Шавкатова Нігора

Екологія та біологічні особливості воронових птахів міста Умані

Сариєва Айбібі

Політична опозиція: методологія та основні проблеми дослідження

Світла Катерина

Взаємозв’язок гендерних особливостей особистості та стратегій виходу з конфліктної ситуації

Свічкар Світлана

Сутність та структура дослідницьких умінь молодших школярів

Сейдова Сохіба, Кадиров Агоровшен

Підвищення ефективності навчального процесу студентів-іноземців шляхом застосування технологій електронного навчання

Силенко Світлана

Соціалізація дошкільників з мовленнєвими порушеннями при підтримці логопеда та психолога

Скидан Світлана, Аманов Алланур

Про доцільність введення поняття зведеної маси у фізиці і астрономії

Солтанова Абадан

ОФормування міжкультурної компетентності на факультеті іноземних мов

Сулейманова Лачин, Халилов Усен

Поняття санітарно-гігієнічна компетентність інженера- педагога харчового профілю

Траченко Ярослава

Рекламний текст як складoва oдиниця рекламного дискурсу

Тютя Марина

Формування ІК компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Фахрідінов Айбек

Відмінності опозиції як політичного інституту та опозиції як форми суспільного протесту

Ханов Тувакберді

Сучасні підходи до тестування програмного забезпечення

Хміль Юлія

Зміст екологічної освіти у початковій школі

Ходжаєва Джемілє, Хаітова Мерджен

Деякі методи формального та неформального оцінювання учнів з особливими освітніми потребами при вивченні іноземної мови

Чайиргулієва Абадангозел

Психологічні умови формування успішності на уроках іноземної мови в початковій школі

Чапикова Гучна

Внутрішня диференціація соціокультурної системи в період становлення Києво-Могилянської Академії

Чапіков Шохрат, Рахмедов Мірат

Сутність завдань та принципів організації діагностування навчальних досягнень учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі трудового навчання

Чеканюк Лідія

Педагогічні фактори соціального самоствердження молодших школярів у процесі навчально-пізнавальної діяльності

Ішбаєв Сахатмурат

Чинники інституціалізації політичної опозиції

Шадовлатова Заріна, Кличев Батир

Проблема неправди в сучасному суспільстві

Шевчук Владислав

Ідеї щодо покращення умов праці та навчання в університетах України

Шічкова Арзу

Методичний аспект формування у школярів уміння аналізувати тексти художніх творів

Шпильова Марина

Формування економічної компетенції дітей дошкільного віку

Hrabova Iryna, Antoniuk Inna

English phraseology: features and difficulties of translation

 

Наші автори