(Бібліографічний огляд літератури)
 
Питання про суть інформації виникає у вчителів і викладачів, коли треба учневі пояснити, чому в підручниках така різноманітність, інформація - це властивість матерії, сигнал, знання, байт, символ, сенс, дані і взагалі невизначуване поняття. Проаналізувавши процеси, що відбуваються при відборі та обробці інформації для викладання економіки, можна зробити висновок про існування як позитивних, так і негативних моментів, які прослідковувалися при вивченні даного питання. Загалом можна стверджувати про те, що сама сутність інформації для викладання та її поділ на дві складові (педагогіко-дидактичний та практично-економічний компонент) передбачає необхідність уважного відбору та обробки як теоретичної, так і практичної частини. Причому у випадку економічних дисциплін, на нашу думку, більша увага повинна приділятися саме практичній частині. Чому це так? Тому що економічна інформація має свою специфіку (динамічність, зв'язок із реальними господарськими процесами, велика кількість статистичної інформації тощо), яка повинна органічно поєднуватися з теоретичними положенням, що викладаються на уроці (лекції, семінарі). Для цього необхідно проводити активну діяльність як зі сторони викладача, так і зі сторони учнів. Зрозуміло, що повинні існувати певні системи, за допомогою яких здійснюється відбір та/або обробка інформації. Ці системи можуть бути як комп'ютерними (аналітичні програми, що мають суто економічну спрямованість), так і самостійно розробленими (певні методичні напрацювання викладача).
Застосування автоматизованих (комп'ютерних) систем є дуже доречним при проведенні контролю знань студентів (учнів). Проведення контролю знань в умовах автоматизованих систем залежить від таких факторів: рівня автоматизації системи навчання, наявності розроблених дидактичних методик проведення автоматизованого контролю; ступеня доступності до інформаційних ресурсів навчального закладу; труднощів обробки інформації. Впровадження в навчальний процес комп'ютерних технологій істотно вплинуло на проведення контролю. При цьому велике значення мають власні, ті що розроблені викладачем, тип підсумкового контролю, вибір виду перевірок, на підставі яких можна визначити характер, тривалість і обсяг контрольних процедур. Важливим моментом в організації контролю з використанням обчислювальної техніки є те, що викладач (контролер) має добре орієнтуватися в автоматизованих системах обліку, контролю та
 
аналізу. На нашу думку, особливу увагу слід привернути до системи тестування в навчальних закладах України. Створення цієї системи передбачає систематизований відбір педагогіко-економічної інформації та її втілення в формі питань-відповідей - тестів. Також тести являють собою один із інструментів педагогічної діагностики. Безумовно, вітчизняна педагогічна система ще не дійшла до рівня розвитку, аналогічного розвиненим країнам Заходу. Проте вже існує безліч напрацювань в галузі педагогічної інформації, використання яких, на нашу думку, перетворить прості уроки на інтерактивні форми навчання, у яких учень зможе отримати більше можливостей проявити свої здібності. Так, можна розповідати про безліч новітніх технологій навчання, про активні методи та інші позитивні явища у педагогічній науці, проте всі вони базуються на одному - вмінні правильно використати наявну інформацію та спрямувати її у вірний напрямок. Вдалий відбір інформації та її якісна обробка - це не тільки запорука ефективно проведеного уроку, але й спосіб підняти вітчизняну педагогічну систему на якісно інший рівень.
 
1. Комп'ютери у навчальному процесі [Текст] : Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція, 28 -30 травня 2009 року (тези доповідей) / гол. ред. Ю.М. Краснобокий; ред.кол.:М.В. Дудик, О.В. Малишевський, Н.М. Стеценко ; МОН України, Уманський ДПУ ім. Павла Тичини, КДА житл.-комунальн. госп-ва. - Умань : СПД Жовтий, 2009. - 169, [1] с.
 
2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання [Текст] : [Зб. наукових праць] / [Ред. кол.: М.І. Бурда та ін.]. - Вип.4. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. - 262, [2] с.
 
3. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова [Текст] : [зб. наук. праць]: Серія №2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання / МОН України. - К. : НПУ ім.П.М.Драгоманова, 2004. - 332, [1] с. - (1 (8) 2004). - До 170-річного ювілею. - Бібліогр.: с.328 - 329.
 
4. Малишевський, О. В. Пропедевтика інформаційної культури учнів основної школи [Текст] / Малишевський Олег Володимирович ; МОН України, УДПУ імені Павла Тичини ; [рец. Ю. О. Дорошенко, О. М. Коберник]. - Умань : ПП Жовтий, 2009. - 236, [2] с. : іл. - Бібліогр. : с. 139-157.
 
5. Інформаційний простір України [Текст] : словник-довідник
НПУ ім. М.П. Драгоманова, Інститут української філології. - К. : Освіта України, 2008. - 542., [2].
 
6. Муковіз, О. П Нові інформаційні технології [Текст] : програма навчальної дисципліни : для спец. 6.010100 -- поч. навчання : (за вимогами кредитно- модульної системи) / МОН України ; УДПУ ім. Г. Тичини ; рец. В. П. Стеценко. - Умань : Софія, 2008. - 13, [1] с. -Бібліогр.: с. 11-12.
 

Додаткова інформація