Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2013 рік. Частина 2 

  Автор

  Назва

  Алексєєв Олександр

  Антонюк Галина

  Ідеї яна амоса коменського у вітчизняному освітньому просторі кінця xvi – початку xvii ст.

  Балаєва Катерина

  Характеристика дисертаційних джерел вивчення історії професійної підготовки майбутніх вихователів в україні

  Безлюдна Віта

  Безлюдний Роман

  Формування навичок читання іншомовної літератури за фахом у вищій школі

  Білянін Григорій

  Становлення та розвиток системи підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти в україні (1900–2012 роки)

  Бондарчук Алла

  Зміст, форми і методи виховання у студентів музично-педагогічних факультетів культури міжособистісних взаємин

  Валюк Вікторія

  Проектування теоретичної моделі інтерактивного навчання хімічним дисциплінам на основі компетентнісного підходу

  Структура, критерії та показники життєвої стратегії естетики здоров'я майбутнього вчителя фізичного виховання

  Модель системи підготовки керівників системи вищої освіти до регулювання діяльності у сфері трансферу технологій

  Галушко сергій

  Роль експериментальної роботи у системі практичної підготовки майбутнього вчителя хімії

  Роль теорії чисел в процесі формування професійної педагогічної компетентності майбутніх вчителів математики

  Машинный перевод при обучении чтению оригинальных текстов

  Становлення ідеї організації дозвілля у світовій і вітчизняній педагогічній думці

  Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів

  Педагогический мониторинг учебных заведений краснодарского края по выявлению одарённых детей и молодёжи в области ландшафтного дизайна

  Поняттєво-термінологічний інструментарій порівняльно-педагогічного дослідження шкільної альтернативної освіти

  Професійне самовизначення особистості як соціально-педагогічна проблема

  Особенности профессиональной подготовки будущих дизайнеров на современном этапе

  Проблема формування загальнокультурної компетентності у студентів аграрного коледжу

  Игнатьева Светлана

  Исследовательская деятельность ребёнка

  Кайкова Марина

  Особливості роботи викладачів вищих навчальних закладів з обдарованими студентами

  Калько Ірина

  Використання інтерактивних технологій як одна із умов формування гендерної культури сучасної студентської молоді в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін

  Капран Світлана

  Пошук продуктивного вирішення проблеми самоосвітньої діяльності майбутніх організаторів діловодства

  Кірдан Олена

  Ліцеї у системі вищої освіти україни у першій третині хіх століття

  Коберник Галина

  Адаптування навчальних завдань як засіб індивідуалізації навчання молодших школярів

  Коновалова Елена

  Использование когнитивного подхода при формировании иноязычной культуры будущих работников туиндустрии в вузе

  Коміренко Юрій

  Формування дисциплінованості у вихованців кадетських корпусів наддніпрянської україни (середина хіх – початок хх ст.)

  Копыл Артем

  Формирование профессиональной компетентности будущих дизайнеров в процессе изучения компьютерных технологий: к постановке проблемы

  Кришко Анна

  Гумбольдтівська антропоцентрична концепція мови

  Кришталь Аліна

  Класифіційна характеристика проектної технології у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки

  Кузякіна Марина

  Система вправ з проектної методики навчання студентів англійської мови для професійного спілкування

  Кучеренко Ірина

  Кучерявий Андрій

  Функціонування системи управління самостійною роботою майбутніх юристів: принципи добору навчальних завдань

  Лабінська Оксана

  Екологічна складова змісту неорганічної хімії в основній школі словацької республіки

  Максименко Анна

  Проблемы непрерывного профессионального образования будущих дизайнеров

  Малик Любов

  Організаційно-методичні умови, формування готовності менеджерів туризму до туристичних походів та туристичної діяльності

  Мамчур Лідія

  Розвиток мовної особистості у контексті сучасної шкільної освіти

  Маслова Наталия

  Внедрение результатов нир в образовательный процесс педагогического вуза (на примере изучения категории оценки)

  Оліяр Марія

  Розвиток толерантності майбутніх учителів початкових класів у процесі оволодіння ними комунікативними стратегіями

  Пасинчук Кирило

  Сутність поняття «фахова компетентність» майбутнього працівника служби цивільного захисту

  Савіцька Вікторія

  Готовність майбутнього соціального працівника до професійної діяльності як запорука її ефективності

  Совгіра Світлана

  Теоретико-методологічний аналіз світоглядної спрямованості освітньої практики

  Соколова Светлана

  Спецкурс «чувашское декоративно- прикладное искусство в системе подготовки учителя началных классов к эстетическому воспитанию школьников» в процессе подготовки педагогических кадров

  Солощенко Тетяна

  Постать яна амоса коменського в образотворчому мистецтві

  Шарата Наталія

  Ефективність управління інноваційними процесами у вищому навчальному закладі

  Шевченко Юрій

  Питання про доцільність вибору учнями у школі дисциплін для подальшого навчання та майбутньої професії: аналіз педагогічної спадщини в. Я. Стоюніна у контексті людиновимірного підходу

  Урум Наталія

  Значення формування знань з «безпеки життєдіяльності» майбутніх фахівців- гуманітаріїв

  Gwozda Mariusz

  The unclaimed in the job market. The young standing face to face with a crisis

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu