Випуск 37

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Наталія Грона

Створення методичного конструктора з орфографії в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи

Алла Кузнєцова

Естетичне виховання вихователів засобами музичного мистецтва у контексті фахової підготовки у педагогічних коледжах

Ірина Кухарчук

Формування професійного мовлення у майбутніх вчителів початкових класів

Василь Моштук

Теоретико-методологічні засади формування проектно-технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання сільської школи

Світлана Сергейко

Инновации в организации научно-исследовательской работы будущих педагогов

Світлана Совгіра

Технологія та організація природоохоронних заходів у рамках міжнародних акцій

Елена Шишлевская

Сущность и компоненты профессиональной подготовки специалиста дошкольного образования к работе с детьми в полиэтническом социуме

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Ірина Андрощук

Візуалізація навчальної інформації під час викладання дисципліни «Педагогічна майстерність»

Людмила Благодаренко

Зошит для лабораторних робіт як засіб регуляції та стимуляції пізнавальної діяльності учнів

Анатолій Брехунець

Підготовка учнів основної школи до самостійної роботи за підручниками з креслення

Катерина Воробйова

Організаційні засоби формування первісних стохастичних уявлень в учнів на уроках математики в класах гуманітарного напряму

Анатолій Кучер

Підходи до вирізнення психолого-педагогічних умов формування комунікативних умінь

Лідія Молорова

Структурно-функціональна модель формування естетичних уподобань учнів-підлітків на основі сприйняття музики

Світлана Моцак

Методика організації позаурочної роботи з історії у профільних класах

Людмила Перфільєва, Павло Дячук

Особливості проведення лабораторного заняття «Гриби» з використанням інтерактивних технологій

Руслана Романишин

Застосування технологічного підходу на уроках математики у початковій школі

Любов Свинарук

Розвиток зв'язного мовлення – запорука успішного навчання в школі

Світлана Штремель

Інноваційні технології естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Вікторія Ільман

Корекційно-розвивальна робота в першому класі сільської школи як умова забезпечення навчальної успішності учнів

Олена Лугіна

Сутність розвитку навчально-пізнавальної діяльності дошкільника

Світлана Луців

Теоретико-методологічні основи драми в історії педагогіки

Елена Коростелева

Особенности развития памяти у младших школьников в процессе обучения

Тамара Кравченко

Ідеї соціалізації у контексті поглядів науковців Сполучених Штатів Америки

 

ВИХОВНА РОБОТА

Олександр Безлюдний

Сімейні виховні традиції в історичній ретроспективі: досвід України і Сполучених Штатів Америки

Леся Карнаух

Методологічні засади виховання безпечної поведінки дошкільників в соціальному середовищі

Андрій Кований

Сім'я та родинне виховання: площина дослідження

Тетяна Кочубей

До проблеми гуманістичного виховання в системі шкільної освіти США

Олена Петришен

Дитяче самоврядування як чинник виховання школярів в колективі (20–30-рр. ХХ століття)

Ірина Харченко

Педагогічні аспекти виховання особистості дитини дошкільного віку засобами хореографічного мистецтва

Оксана Хомишак

Особливості батьківського виховання дитини в сім'ї

Олександр Шамич

Роль дитячих спортивних об'єднань за місцем проживання у формуванні громадської активності молодших підлітків

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ірина Єсьман

Педагогічна освіта батьків як історико-педагогічна проблема (50–70 роки ХХ століття в Україні)

Ганна Іванюк

Етапи розвитку сільської школи в Україні в історико-педагогічному контексті (1958–2000 рр.)

Надія Калініченко

Інноваційні підходи до трудової підготовки учнів у авторських сільських школах В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка, О. А. Захаренка (друга половина XX століття)

Олена Крутько

Динаміка змін у термінології, застосованій в статтях з питань ТЗН (50-ті – 70-ті роки ХХ століття)

Юлія Радченко

Професійна підготовка вчителя у творчій спадщині П. Юркевича

Ірина Регейло

Проблема підготовки кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ столітті: історіографія і джерельна база дослідження

Світлана Сєчка

Проблема соціалізації студентської молоді у громадських об'єднаннях та організаціях в педагогічній теорії 60–80-х років XX ст.

 

Автори