Випуск 35

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Валентина Авраменко

Мовна культура як засіб формування професійної мовнокомунікативної компетенції майбутнього учителя

Кіра Вишневська

Проблеми професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців економічного профілю

Тетяна Грітченко

Педагогічна практика як засіб формування професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи

Петро Дзюба

Результати формувального експеременту щодо професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників на основі особистісно орієнтованого навчання

Ольга Добжанська

Зміст і структурні компоненти професійної компетентності майбутніх учителів музики

Ярослава Кодлюк

Роль науково-дослідної лабораторії шкільного підручника у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи

Ірина Лапшина

Система підготовки майбутнього вчителя початкових класів до формування шкільної зрілості шестирічних першокласників

Виктория Лыкова

Терапевтичность образовательной среды как условие профессионального здоровья будущего педагога

Алла Лопухівська

Розвиток соціально активної особистості в навчально-виховному середовищі сільської школи

Віра Мелешко

Формування моделі розвитку загальноосвітнього навчального закладу, розташованого у сільській місцевості

Світлана Скворцова

Формування професійної компетеності майбутнього вчителя на засадах контекстного навчання

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Віта Безлюдна

Роль американського соціального працівника в розробці та реалізації шкільних програм

Наталя Безлюдна

Фактори розвивального навчання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського

Минодора Вахницкая

Особенности речевого поведения учителя начальных классов в учебной ситуации урока

Людмила Колісник

Педагогічний такт – основа формування педагогічної майстерності студента вищої школи

Олена Комар

Лінгвокультурна специфіка концепту «любов» у французькій мовній картині світу

Віра Коткова

Підготовка майбутнього фахівця початкової школи в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища

Світлана Кулічова

Роль сучасних комп'ютерних технологій у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики початкових класів

Олена Кучерява

Психолого-педагогічні основи організації позааудиторної роботи з математики студентів педагогічного університету

Мар'яна Марусинець

Емпіричні дослідження емоційно-оцінної складової професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів

Лариса Попова

Формування в молодших школярів умінь користуватися лінгвістичними словниками

Лариса Шевчук

Формування читацьких умінь учнів 1–2 класів малочисельної сільської школи

Інна Шишова

Особливості виховання і навчання в сільських школах Російської федерації

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Оксана Демчук

Вплив психологічних умов на становлення особистості майбутнього педагога

Наталя Майбородюк

Роль мотивації в осмисленні навчальної діяльності учнів початкової школи

Анатолій Рацул, Інна Червонець

Творча самореалзація вчителя початкових класів як необхідна умова його педагогічної діяльності

Зоя Сирота, Всеволод Сирота

Творчість як засіб розвитку здібностей образного світосприймання дитини

Тиберій Чегі, Анна Сабо

Рефлексивна проблематика в контексті розвитку творчої особистості педагога

 

ВИХОВНА РОБОТА

Олена Балдинюк

Розвиток дитини як суб'єкта спілкування засобами художньо-мистецького середовища

Микола Гагарін

Вплив соціокультурного середовища на розвиток соціальної активності молодших школярів

Ольга Грошовенко

Підготовка учителя до організації та проведення позаурочної еколого-виховної роботи з молодшими школярами

Тетяна Довга

Взаємозв'язок етичного та оздоровчого середовища як умова збереження соціального здоров'я учнів початкових класів

Ольга Комар

Виховання гуманістичних професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи у процесі інтерактивного навчання

Тетяна Радзівіл

Підготовка студентів педагогічного коледжу до самонавчання та самовиховання

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Роман Безлюдний

Етапи розвитку соціально-педагогічної підтримки підлітків з особливими потребами в США (в ретроспективному розрізі)

Світлана Бондар

Вища освіта в Україні у XVII столітті

Вікторія Бондаренко

Історія розвитку теорії і практики соціально-комунікативної активності молодших школярів

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Яків Напрєєв

Системи дистанційного навчання, їх роль у підготовці педагогів

Ирина Сурина

Образовательное пространство: определение, структура и характеристики

 

Автори