Випуск 33

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Катерина Воробйова

Компоненти методичної готовності вчителя до навчання стохастики учнів старших класів соціально-гуманітарного напряму

Тетяна Гарачук

Протиріччя у навчально-виховному процесі як причини виникнення педагогічних ситуацій

Олена Гончар

Самостійна робота як невід'ємна складова організації провідних форм педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої освіти України другої половини ХХ століття

Каролина Заневска

Значение профессиональной подготовки учителя в реализации образовательно-воспитательного процесса

Тетяна Коваль

Готовність майбутнього вчителя до роботи з батьками в поліетнічному середовищі: сутність і структура

Мар'яна Марусинець

Стан сформованості операціонально-технологічної складової професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Ганна Волошина

Цілі і зміст розвивального навчання

Наталя Волошина

Ігрові технології навчання

Оксана Іващенко

Робота з іншомовними навчальними текстами

Ольга Комар

Результати експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології

Ірина Кучеренко

Шляхи впровадження проблемно-інформаційної лекції у навчальний процес старшої школи

Наталія Орлова

Особливості викладання та вивчення англійської мови психологічного напряму у ВНЗ

Інна Осадченко

Сутність поняття «педагогічна технологія» з точки зору сучасних методологічних підходів

Ірина Пальшкова

Практико-орієнтований підхід у професійному навчанні майбутніх педагогів початкової ланки

Наталя Потапова

Проблема оптимізації навчальної діяльності молодших школярів

Марія Сокаль

Про можливості реалізації лінгводидактичного потенціалу прислів'їв та приказок на уроках мови в початковій школі

Тамара Торчинська

Спонукання молодших школярів до пізнавальної активності на уроках рідної мови

Надія Турбарова

Паремії як об'єкт вивчення на уроках читання

Ольга Турянська

Визначення цілей історичної освіти у контексті особистісно орієнтованого навчання

Олександра Шкуренко

Застосування інтерактивних методів навчання при формуванні професійно-педагогічних комунікацій у майбутнього вчителя початкових класів

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Тетяна Гнаткович

Психологічні та психолінгвістичні чинники засвоєння синтаксису школярами

Валентина Лебідь

Емоційний розвиток особистості в процесі сприймання класичної музики в контексті гуманістичного підходу музичної освіти дітей

Лариса Чугуннікова

Мотиваційні фактори та їх вплив на розв'язання фундаментальних закономірностей у навчально-пізнавальній діяльності майбутніх учителів музики

 

ВИХОВНА РОБОТА

Петро Волошин

Методика формування громадянськості у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу

Ольга Орловська

Удосконалення підготовки українських вчителів до виховання толерантності в контексті творчого використання досвіду США

Світлана Совгіра

Розвиток екологічного мислення учнів початкової школи

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Олена Бондар

Проблема підручника у вітчизняних фахових виданнях (90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)

Олена Краснобока

Історичні витоки появи німецьких переселенців на території України (20-ті роки XIX cт. – 30-ті роки XX cт.) та перспективні особливості педагогічного потенціалу їхніх шкіл

Марія Кушик

Становлення та розвиток вищої жіночої медичної освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Ольга Литвиненко, Світлана Якименко

Особливості змісту освіти у жіночих середніх навчальних закладах у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (Херсонська губернія)

Лідія Мамчур

Концепція комунікативного спрямування навчання мови у лінгводидактиці В. Сухомлинського

Людмила Наточий

Співвідношення педагогічної науки та педагогічної практики в дослідженні проблеми розвитку управлінської культури керівників загальноосвітніх шкіл України другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Ольга Осова

Форми і методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах освіти Слобожанщини (друга половина ХІХ століття)

Юлія Підвальна

Становлення особистості О. Андрієвського як педагога і громадського діяча

Алла Соколова

Навчально-методичне забезпечення формування дитячої хорової культури у другій половині ХХ століття

Галина Фещенко

Передумови становлення підготовки педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в школі (20–30-ті роки ХХ століття)

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Любов Петухова, Олександр Співаковський

Організаційно-педагогічне та програмно-методичне забезпечення інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища сучасної вищої школи

Алла Сенчило

З історії впровадження критичного мислення в сучасний освітній простір

 

Автори