Випуск 30

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Квітослава Авраменко

Iнновацiйна дiяльнiсть в освiтнiй галузi: проблеми пiдготовки сучасного вчителя

Андрій Гедзик

Семіотичний підхід у процесі графічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання

Ірина Демченко

Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до художньо-естетичного виховання сільських школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва

Наталія Казанішена

Педагогічна практика як складова процесу підготовки майбутнього вчителя початкової школи до екологічного виховання учнів

Лілія Мартинець

Від професіоналізму вчителя – до формування ділової особистості учня

Ніна Шарій

Сценічна підготовка майбутніх вчителів музики

Тетяна Шкваріна

Підготовки шляхом спеціалізації майбутніх учителів до навчання дошкільників іноземної мови

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Світлана Авксентієва

Інтеграція дисциплін у музичній освіті – один з напрямків пошуку нових педагогічних рішень

Людмила Благодир

Робота над помилками як одна із форм подолання прогалин у знаннях і вміннях учнів

Ольга Демьяненко

Врахування рідної мови під час взаємопов'язаного навчання декількох мов у початковій школі

Дмитро Десятов

Основні напрямки розвитку методики використання наочності на уроках історії стародавнього світу

Алла Зозуля

Особистісно-орієнтовані технології навчання на уроках математики

Тетяна Зорочкіна

Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі

Олександр Лупанов

Реалізація сучасної концепції педагогічної та музичної освіти в процесі навчання гри на музичному інструменті

Олексій Муковіз

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ

Вікторія Ревенко

Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов

Ірина Січко

Формування екологічних ціннісних орієнтацій молодших школярів з використанням інноваційних технологій

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Тетяна Валентьєва

Почуття комічного та його структурні компоненти

Оксана Колесникова

Парадигмальна вихідна діяльності шкільної соціальної психолого-педагогічної служби

Лілія Сушенцева

Психолого-педагогічна готовність педагогів професійної школи до формування професійної мобільності учнів ПТНЗ

 

ВИХОВНА РОБОТА

Тетяна Виноградова

Співпраця сім'ї і школи у вихованні підростаючого покоління в Шотландії

Лариса Йовенко

Підготовка майбутніх філологів до родинного виховання у процесі участі в роботі «Театру слова»

Ольга Кіян

Педагогічні умови підвищення ефективності морально-духовного становлення молодших підлітків

Тамара Кравченко

Соціально-педагогічні умови підвищення ефективності соціалізації дітей шкільного віку та нормативна модель їх реалізації

Інна Любченко

До проблеми розвитку логічного мислення старших дошкільників

Людмила Масол

Теоретико-методологічні засади загальної мистецької освіти та поліхудожнього виховання (культурно-антропологічний підхід)

Любов Пархета

Національно-гуманістичні орієнтири української літератури як навчального предмета

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Людмила Войтова

Методи організації краєзнавчої роботи (20–30-ті роки ХХ століття)

Інна Гарбузова

Класифікація шкільних кооперативів початку ХХ ст.

Наталя Коляда

Педагогіка дитячого руху: історія становлення та перспективи розвитку

Тетяна Кочубей/a>

Українська педагогічна думка другої пол. XVII – кінця XVIII ст.: понятійно-категоріальний апарат

Ольга Лобова

Тенденції розвитку вітчизняної музичної освіти за часів зародження та виникнення музичної педагогіки

Олена Павлюк

Еволюція розвитку шкільної математичної освіти в Україні в другій половині ХХ століття

Тетяна Пахомова

Форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 20-ті рр. ХХ століття

Оксана Хомишак

Образ батька крізь призму «Батьківської педагогіки» В.О. Сухомлинського

Лілія Черток

Історія розвитку освітньої системи Швейцарії

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Наталка Дудник

Особливості навчання педагогічної риторики за кредитно-модульною технологією

Любов Рехтета

Самостійна робота студентів як ефективна форма організації навчання в умовах кредитно-модульної системи

 

Автори

 

Анотації