Випуск 14

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Валентина Коваль

Лінгводидактичні основи формування культури мовлення майбутнього вчителя-словесника

Галина Кловак

Особливості підготовки майбутнього вчителя до дослідницької роботи в сучасній школі

Володимир Голуб

Роль та місце викладання дисципліни "Основи соціоекології" у підготовці фахівців педагогічного профілю

Катерина Завалко

Теоретичне визначення технологічної моделі самовдосконалення майбутнього вчителя музики (скрипаля)

Андрій Яворський

З практики оновлення змісту й організації педагогічної практики студентів університету

Наталія П'ясецька

Зміст і структура моделі валеологічної культури майбутнього вчителя у сучасному навчальному закладі

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Віра Мелешко

Особливості процесу навчання в малокомплектній початковій школі

Інна Печенко

Сучасні підходи до проблеми соціалізації особистості в дитинстві

Лідія Мамчур

Розвиток мовленнєвої діяльності – основа шкільного навчання мови

Ірина Білецька, Галина Коберник

Формування загальнолюдських цінностей особистості в умовах інтерактивних технологій навчання

Світлана Ничкало

Українське образотворче мистецтво у змісті освітньої галузі "Художня культура"

Наталія Гуральник

Від "методи" до технології в сучасній педагогічній компоненті музично-інструментальної школи

Ірина Кучеренко

Формування лексико-стилістичних умінь і навичок у старшокласників

Ірина Барановська

Теоретичні аспекти розвитку творчої самостійності підлітків в ансамблях народної музики

Юрій Олексін

Теоретичні та методичні засади формування громадянськості у старшокласників на уроках історії

Ростислав Дахно

Теоретичні аспекти педагогічної профілактики як складової едукаційного процесу

Павло Дячук

Діагностика розвитку самооцінки в учнів початкових класів в умовах колективної праці

 

ВИХОВНА РОБОТА

Тетяна Білітюк

Народна дидактика: набуття знань з народознавства в системі дошкільної освіти

Ольга Бутенко

Витоки екологічного виховання дошкільників

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ольга Комар

Від ідей до технологій активного навчання: антологія педагогічної думки

Валентина Авраменко

Мовна політика в Україні в 20-ті роки ХХ ст. і проблема становлення термінолексики природничих дисциплін

Ірина Лебідь

Історичний аспект становлення аксіологічної теорії у філософії як підґрунтя виникнення педагогічної аксіології

Тамара Усатенко

Природничо-географічна парадигма українознавства: освітні виміри

Валентина Кушнір

В.Сухомлинський про виховання "важких дітей"

Роман Безлюдний

Проблема розвивального навчання в контексті історичної думки

Олеся Бутова

Проблеми морального виховання в теорії та історії педагогіки ХХ століття

Людмила Єршова

Взаємодія держави і громадськості в діяльності фундушевих училищ Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Надія Бріт, Оксана Заболотна

Інтернаціоналізація діяльності мовного факультету педагогічного вузу

Світлана Совгіра

Використання кредитно-модульної системи при викладанні екології

 

Автори