ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

2007 рік. Частина 2 

Автор

Назва

Авраменко О.О.

Асадчих О.В.

Лінгводидактичні проблеми навчання усного іншомовного спілкування на початковому етапі

Бойчук Ю.Д.

Історико-генетичні корені еколого-валеологічної культури

Бордун Л.С., Джусь Г.М., Корінчак Л.М.

Гаєвська Л.А.

Реформування управління освітою на місцевому рівні в контексті світового досвіду

Гембарук А.С.

Принципи моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета

Грищенко Н.А.

Проблема свободи та відповідальності у становленні активної особистості студента ВНЗ

Губа А.В.

Навчальні модулі як елемент освітнього менеджменту навчально-пізнавальної діяльності в закладах освіти

Перевірка ефективності реалізації профільного навчання в приватних школах України

Проблеми вищої освіти у спадщині М.І. Костомарова (1817-1885)

Зайцева Л.І.

Педагогічні умови формування позитивної мотивації у дошкільників до математичної діяльності

Емпіричні дослідження ефективності застосування мультимедійних навчальних засобів у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю у ВНЗ

Формування толерантності молодших школярів у процесі інтерактивних технологій навчання

Інтерактивні методи навчання молодших школярів англійської мови: спроба класифікації

Формування гуманітарної культури майбутнього фахівця у контексті сучасних освітніх завдань

Науково-етнографічна та краєзнавча діяльність Пантелеймона Куліша

Педагогічний всеобуч батьків як умова сімейного виховання школярів (друга половина ХХ ст.)

Математико-статистичні методи обробки даних на основі експертного опитування з використанням прикладного математичного пакету mathсad

Форми та методи впровадження національного краєзнавства в школі (з досвіду роботи бердичівської гуманітарної гімназії №2)

Мелешко Г.М.

Самостійна робота як засіб індивідуалізації навчання web-дизайну студентів педагогічного ВУЗу

Мельник Л.В.

Проблема готовності майбутніх вчителів до використання освітніх технологій у навчальному процесі

Олеярник О.В.

Ідея професійної спрямованості навчання в історії зарубіжної педагогіки

Пономарьов Ю.Д.

Колективна форма музикування як важливий компонент розвитку музично-виконавських умінь та навичок майбутнього учителя музики

Пшеничний М.В.

Передумови розвитку теорії та практики трудового навчання старшокласників в Україні (друга половина хх ст.)

Рудишин С.Д.

Організація кредитно-модульної системи навчання екологів у вищій школі: проблеми і перспективи

Савченко М.В.

До проблеми формування основ життєвої компетентності у дітей старшого дошкільного віку

Секрет І.В.

Методологічні засади формування міжкультурної комунікації у процесі вивчення іноземної мови у вищій професійній школі

Сиротенко І.М.

Напрями набуття математичних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи

Совгіра С.В.

Принцип наступності – важливий чинник екологічної освіти

Ткаченко І.А.

Засоби навчання астрономії у формуванні сучасного навчально-виховного середовища

Хатунцева С.М.

Проблема діагностики навчальних досягнень студентів

Хміль Н.А.

Роль науково-методичного збірника «педагогіка» в розповсюдженні науково- педагогічних знань у 60-80-х роках ХХ століття

Чередник Т.П.

Виконання методично спрямованих завдань як етап підготовки майбутніх учителів зарубіжної літератури до формування читацької діяльності учнів

Шиян Т.В.

Психолого-педагогічні засади впровадження проектної діяльності у навчально-виховний процес старшої школи

Ющенко О.С.

Економічна компетентність як складова соціальної компетентності особистості

Ятло Л.П., Ятло Л.Г.

Співацьке дихання як основа вокально-хорової техніки дитячого хору