ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

2007 рік. Частина 1 

Автор

Назва

Ажиппо О. Ю.

Андрусь О. І.

Відбір змісту модульного навчання економічних дисциплін студентів у технічних університетах

Бондаренко Т. Є.

Використання індивідуальних форм краєзнавчої роботи у формуванні національної самосвідомості старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів

Валюк В. Ф.

Васильченко О. В.

Структурні типи обдарованих дітей
супроводу професійної підготовки студентів у ВНЗ

Гаєвська Л. А.

Сутність і основні функції управління освітою

Гембарук А. С.

Компоненти змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета

Дзюбенко І. А.

Гра як засіб набуття у школі необхідних життєвих компетентностей

Методика діалогічного навчання (з досвіду роботи)

Соціальне виховання студентів у сучасній вищій школі – одна із актуальних проблем

Коваленко Г.С.

Проблема міцності та дієвості знань і компетентнісний підхід в освіті

Технології активного та інтерактивного навчання на заняттях з основ педагогічної майстерності

Шкільництво і педагогічна думка на переяславщині у XVIII столітті

Педагогічні умови формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів зарубіжної літератури

Чинники формування мобільності майбутнього вчителя

Роль і місце наукових досліджень у підготовці фахівців з вищою освітою

Роль жінок-волинянок у поширенні освіти в Україні (період раннього бароко)

Реміснича освіта в україні у загальній системі освіти хіх – початку хх століття

Формування екологічного мислення студентів педагогічних навчальних закладів під час семінарських занять

Товстюк Л.А.

Ділове спілкування в системі професійної етики майбутнього спеціаліста аграрного виробництва

Чирва А.С.

Інтернаціоналізація вищої освіти: еволюція концепції

Шломенко О.Б.

Формування комунікативної та фахової компетентності майбутніх економістів за допомогою нових форм навчання

Шульга Н.В.

Полікультурний підхід до навчання іноземних мов у системі освіти вищої школи великої Британії

Щербань І.Ю.

Стан сільської школи сша в середині ХХ століття

Щербяк Ю.А.

Діяльність ЛКСМУ в системі атеїстичного виховання населення в УРСР