ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

2009 рік. Частина 1 

Автор

Назва

Бавикіна Н.Ю., Савченко О.П.

Сашавець Н.А.

Педагогічні умови, що сприяють реалізації технології формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців

Блажко О.А., Сербін В.В.

Професійно-педагогічна підготовка студентів до викладання хімії у профільній школі

Бондар Т.І.

Братанич О.Г.

Персоналізація освітнього процесу у вищій школі як психолого-педагогічна проблема

Будас Ю.О.

Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності засобами ділової гри

Вишпольська В.Ф.

Ігровий метод як засіб активізації навчальної діяльності майбутнього економіста-міжнародника

Гордашевська Г.І.

Поняття «компетентність», «компетенція» в педагогічній освіті

Вплив студентського самоврядування на якість освіти у вищих навчальних закладах США

Комп’ютерне моделювання фундаментальних дослідів з атомної фізики для лабораторного практикуму

Запорожець Т.П.

Вплив кіномистецтва на морально-естетичні цінності студентів вищих навчальних закладів

Підсилення якості підготовки випускників-економістів

Народність як основоположний принцип виховного ідеалу (за К. Ушинським)

Значення самостійної роботи студентів у становленні нової парадигми освіти

Використання методу проектів як способу посилення профессійної спрямованості навчання іноземній мові

Вплив ідей О.М.Бутлерова щодо хімічного експерименту на формування педагогічних поглядів О.І.Астахова

Здобутки і втрати української культури за роки незалежності

Роль етнічних стереотипів у формуванні іншомовної комунікативної культури сучасного студента як майбутнього фахівця

Діяльнісний підхід у процесі професійної підготовки компетентних фахівців з книжкового дизайну у ВНЗ

Стан сформованості професійної компетентності перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Морально-етичне виховання дитини у просторі «церква – родина» (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Ошурко С.І.

Декоративно-прикладне мистецтво і його навчально-виховний потенціал

Ржевська А.В.

Студентський активізм у країнах Західної Європи

Романенко О.В.

Формування соціокультурної компетенції майбутніх економістів засобами використання матеріалів змі на заняттях з французької як другої іноземної мови

Скрипник С.В.

Екологізація навчально-виховного процесу в сільський загальноосвітній школі

Тимощук Н.М.

Особливості професійно спрямованого навчання іноземній мові в аграрному ВНЗ

Ушаков А.С.

Образ гуманної людини як джерело ціннісних орієнтацій сучасної молоді

Черниш К.В.

Компетентнісний підхід до навчання української мови в 6-7 класах у процесі вивчення розділу «морфологія»

Шкваріна Т.М.

Підготовка вчителів до навчання іноземної мови дітей дошкільного віку як предмет педагогічних досліджень

Юркова Т.Ф.

Ціннісне ставлення до природи: сутність основних понять, стан розроблення проблеми в навчально-методичній та науково-педагогічній літературі

Ягеніч Л.В.

До проблеми формування у майбутніх юристів комунікативних стратегій в процесі навчання англійської мови