Складання списку використаної літератури до наукової роботи

Список літератури є частиною будь-якої дослідницької роботи, його подають після основного тексту. Список інформує про використані і цитовані документи та надає найважливішу бібліографічну інформацію за темою наукової роботи про книги, статті, дисертації та інші джерела, використані автором у роботі, підтверджує достовірність і точність запозичень: цитати, факти, таблиці, схеми, карти та ін., на основі яких будується дослідження.

У список варто включати усі матеріали, які були прочитані, переглянуті, проана­лізовані. Бажано виявляти джерела якомога повніше, пам'ята­ючи, що бібліографічний список до наукової роботи – це підсумок вивчення проблеми і передумова подальших наукових досліджень.Особливу увагу потрібно приділити відображенню літератури останніх 3–5 років, як показнику інформованості автора про сучасний стан досліджуваної теми.

Список використаної літератури є бібліографічним посібником, тому кожний включений до списку документ повинен бути описаний відповідно стандартів.

Бібліографічний опис– множина записаних за певними правилами бібліографічних даних, що ідентифікують документ, тобто це сукупність даних про документ (його частину або групу документів), що дозволяють ідентифікувати ви­дання, а також отримати уявлення про його зміст, читаць­ке призначення, обсяг, довідковий апарат тощо.

Бібліографічний опис документів здійснюється за:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання;  

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правиласкладання";  

ДСТУ 3582–97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічномуописі. Загальні вимоги та правила;

ГОСТ 7.12–93 "Библиографическая запись.Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила".

Всі бібліографічні записи в бібліографічних списках рекомендується нумерувати, що дає уяву про розміри списку, полегшує його використання. Нумерація є суцільною для всього бібліографічного списку, номер ставиться перед бібліографічним записом і відокремлюється від нього крапкою.

При складанні списку літератури можливі різні способи розстановки бібліографічних описів джерел: алфавітний, хронологічний, систематичний,  нумераційний (в порядку першого згадування публікацій у тексті роботи).

Найчастіше використовується алфавітна розстановка, тобто в алфавіті прізвищ авторів і заголовків, якщо автор не зазначений чи авторів більше трьох. Вказані у списку публікації подають в наступному порядку:

  • роботи вітчизняних та іноземних авторів, надрукованих російською та українською мовами в загальному алфавіті, з урахуванням транскрипції написання;
  • твори вітчизняних та іноземних авторів іноземними мовами, спочатку латинський алфавіт, потім східні мови, якщо є.

При використанні в тексті цитат чи довільного переказу змісту творів інших авторів, обов’язково потрібно робити посилання, вказуючи в тексті в квадратних дужках номер бібліографічного запису зі списку літератури та сторінку цитування. Наприклад: [128, с. 287].

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» переважно застосовується для формування бібліотечних каталогів та картотек.

Для оформлення списку бібліографічних посилань в наукових роботах використовується Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Але при верстці цього документа у 2016 році були допущені технічні помилки. Через це у 2017 році були видані офіційні виправлення до цього ДСТУ. Поправки зроблені у таких зонах бібліографічного опису:

1. Відомості щодо назви документа (навч. посіб., монографія, збірник тощо) записуються через знак дві крапки ( : ) з пробілами.

Наприклад:

  • Балух В. О. Історія середніх віків : курс лекцій : рек. МОН України як навч. посіб.
  • Чижевська С. М. Графічні редактори : практичні роботи

2. Вихідні дані документа (місто видання та видавництво) також записуються через знак дві крапки ( : ) з пробілами.

Наприклад:

  • Харків : Основи
  • Київ : Наукова думка

3. У відомостях про відповідальність за навскісною рискою (« / ») перелічують прізвища упорядників, редакторів, перекладачів та організацій, відповідальних за видання. Авторів книги за навскісною рискою не повторюють. Знак (« / ») пишуть з пробілами.

Наприклад:

  • Єфімов О. В. Нова історія : підручник / пер. з рос. О. Петрової ; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка
  • Морозова Л. Г. Українська література : плани-конспекти уроків для  8 кл. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова

Усі скорочення в оформленні як бібліографічного опису, так і посилань мають відповідати ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила» (для україномовних видань) та ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» (для російськомовних видань).

Зразки бібліографічних описів

Один автор    

Нейл, Ф. Міфологія : енциклопедія / Філіп Нейл ; пер. з англ. О. І. Зуй. – К. : Перо, 2006. – ХІІ, 159, [1] с. : іл.

Два автори

Ганслі, Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення  : пер. з англ. / Теренс Ганслі, Джейн Міллар. – 2-е вид., стереотип. – К. : Основи, 2008. – 236, [4] с. : 24 арк. табл.

Три автори   

Бачинін, В. А. Філософія права  : підручник / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І. Панов. – К. : Ін Юре, 2013. – 472, [4] с.

Чотири автори

Філософія : пос. для студ. вищих навч. закладів / Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д. Гвоздецький, Л. А. Чекаль ; МОН України, КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – Вид. 2-е. – К. : Академія, 2013.  – 576, [1] с.

П’ять та більше авторів

Економічний аналіз : навч. пос. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк [та ін.] ; за ред. М. Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2013. – 556, [3] с. – (Альма-матер).

Опис за назвою

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали / за ред. Лариси Масенко ; упор.: Лариса Масенко, Віктор Кубайчук, Орися Демська-Кульчицька. – К. : Просвіта, 2005. – 399, [1] с.

Аналітичний опис (розділ, параграф, стаття із збірника)

Поперечна, Л. Критерії професійного розвитку вчителя початкових класів / Леся Поперечна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Ч. 1. – С. 211–220.

Стаття із збірника матеріалів наукової конференції

Яковенко, І. О. Петро Могила – фундатор Києво-Могилянської академії / І. О. Яковенко // Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика : матеріали Всеукраїнських науково-практ. конф., 2012–2013 рр. – Умань : Візаві, 2014. – С. 115–126.

Опис багатотомного видання (при використанні всіх томів)

Сухомлинський, В. О. Вибрані твори  : в 5 т. / Василь Олександрович Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1979–1983. – Т. 1–5.

Окремий том багатотомного видання

Макаренко, А. С. Избранные произведения : в 3 т. / А. С. Макаренко. – К. : Рад. школа, 1984. – Т. 1: Педагогическая поэма. – 518, [2] с.

Дисертація

Коробка, С. В. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 : “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” : захищ. 15.04.2009 : затв. 27.10.2009 / Коробка Світлана Василівна ; Львівський аграрний національний університет. – Львів, 2009. – 230 с. – Бібліогр.: с. 198–227.

Автореферат  дисертації

Апатова, Н. В. Влияние информационных технологий на содержание и методы обучения в средней школе : автореф. дис. ... докт. пед. наук :  13.00.02 : "Теория и методика обучения (информатика)"/ Апатова Наталья Владимировна ;  РАО, Институт общеобразовательной школы. – М., 2012. – 37 с.

Стаття з енциклопедії

Коваль, М. В. Друга світова війна / М. В. Коваль // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень. – К. : [Інститут енциклопедичних досліджень НАН України], 2008. – Т. 8 : Дл–Дя. – С. 426–427.

Стаття з журналу

Бех, І. Д. Інноваційна виховна технологія: сутнісні положення і шляхи реалізації  / І. Д. Бех // Педагогіка  і  психологія. – 2014. – № 1. – С. 12–17.

Стаття з газети  (коли газета видається за номером)

Залозна, Л. Соціальне партнерство – альтернативний шлях розвитку ЗНЗ / Людмила Залозна, Лариса Селіванова // Управління освітою. – 2014. – Квітень (№ 7). – С. 32–34.

Стаття з газети (коли газета видається за датою)

Реєнт, О. Пророцтво і покута Шевченка : Великий Кобзар як творець Української мрії / О. Реєнт // День. – 2014. – 18–19 квітня. – С. 11.    

Електронний ресурс локального доступу

Карпенко, Ю. О. Вступ до мовознавства : навч. пос. для студ. філол. ф-тів [Електронний ресурс] / Ю. О. Карпенко. – 80 Min / 700 MB. – К. : КНПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 MbRAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97–2000. – Назва з контейнера.

Електронний ресурс віддаленого доступу

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003" / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43–49. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Назва з екрану.

Сняданко І. І. Дослідження методу активного соціально-психологічного навчання в роботі психологічної служби в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Сняданко // Соціотехнічні системи : інтернет-журн. – 2010. – Вип. 4. – С. 14–19. – Бібліогр.: 3 назви. – Режим доступу: http://www.lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/WebRC/issues/Issue%204/Snyadanko.pdf. – Назва з екрану.