Праці викладачів в фондах Наукової бібліотеки

(нові надходження за квітень-червень 2012 р.)

 

1

26.829(4Укр)

Г68

     Гордашевська, Г. І.  Інтегрована навчально-польова практика з фізичної географії України та краєзнавства і туризму [Текст] : навч. посіб. / Гордашевська Ганна Іванівна ; [рец. С. П. Сонько, І. П. Кравцова ] ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т природничо-математичної та технологічної освіти. – Умань : [Візаві], 2009. – 86, [1] с. – Бібліогр.: с. 56-58. 

                                                                                             2  прим.

 

2

63.3(4Укр) р30

Б75

     Бодров, Ю. І.  Історія України [Текст] : навч. посіб. для студ. неісторичних спеціальностей) / Бодров Ю. І. ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2010. – 413, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-413. 

                                                                                             7  прим.

 

3

63.3(4Укр) я73

К89

     Кузнець, Т. В.  Історія України [Текст] : навч. посібник / Т. В. Кузнець, О. В. Лісовська, О. В. Скус ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 392, [1] c. – Бібліогр.: с. 389-392. 

                                                                                             1  прим.

 

4

63.3(49) я73

С25

     Священко, З. В.  Історія слов'янських народів [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. : Південні і західні слов'яни з найдавніших часів до середини ХVII ст. / Зінаїда Священко ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 641, [1] с. : іл.

                                                                                             15  прим.

 

5

63.3(49) я73

С25

     Священко, З. В.  Історія слов'янських народів [Текст] : навч. посіб. : рек. МОНмолодьспорту України як навч. посіб. для студ. ВНЗ. Ч. 2. : Московська держава в XII-XVII ст. / Зінаїда Св'ященко ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 441. [1] с. – Бібліогр.: с. 440-441. –

                                                                                             15  прим.

 

6

88.374 я73

Д31

     Демчук, О. А.  Вікова психологія [Текст] : (курс лекцій) / О. А. Демчук ; [рец. Б. А. Якимчук, І. О. Вахоцька]. – Умань : [Вид. "Сочінський"], 2010. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 213-215. 

                                                                                             1  прим.

 

7

28.903.7 я73

С59

     Соколенко, Л. С.  Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія [Текст] : [навч.-методичний посіб.] : [тести, завдання для самопідготовки і питання екзаменаційних випробувань] / Л. С. Соколенко, О. Ф. Головко, Г. Л. Воскобойнікова ; [за ред. П. Д. Плахтія] ; [рец. В. К. Підгорний , Е. О. Жигульова] ; МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огіенка, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Бердянський ДПУ. – Кам'янець-Подільський : [ПП Буйницький О.А.], 2010. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 139-143.                                                                                                            

                                                                                              1  прим.

 

8

74.580.268

П27

     Перепелюк, Т. Д.  Вимоги до написання магістерських робіт з психології [Текст] : метод. рекомендації / Т. Д. Перепелюк, І. О. Вахоцька ; [рец. В. А. Шимко, О. О. Кравченко, С. М. Ольховецький] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. психології. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 46, [1] с.                                                                                              

                                                                                              2  прим.

 

9

74.04(7Спо) я031

Б39

     Безлюдний, Р. О.  Виховні технології розвитку життєвої компетентності підлітків з особливими потребами в США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Безлюдний Роман Олександрович. – Умань, 2012. – 238, [5] c.

                                                                                             1  прим.

 

10

74.04(7Спо) я031

Б39

     Безлюдний, Р. О.  Виховні технології розвитку життєвої компетентності підлітків з особливими потребами в США [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Р. О. Безлюдний. – Умань, 2012. – 20, [1] c.

                                                                                             2  прим.

 

11

85.12(4Укр-4Чек)

П50

     Поліщук, О. В.  Декоративне мистецтво Черкащини в образотворчій діяльності дітей [Текст] : навч.-методичний посібник / О. В. Поліщук ; [рец. І. П. Рогальська, О. Я. Музика]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 93, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 92-93. 

                                                                                             3  прим.

 

12

74.202 я73

Я77

     Ярошинська, О. О.  Дидактика [Текст] : навч. посіб. / О. О. Ярошинська ; [рец. Пащенко Д. І., Черненко Г. М.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 344, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 309-311. 

                                                                                             14  прим.

 

13

87.8 я73

Е86

     Естетика мистецтва [Текст] : навч. посіб. для студ. гуманітарних ф-тів : рек. Вченою Радою Інституту філології та суспільствознавства / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, кафедра філософії та суспільствознавства ; уклад. Л. Б. Мартиненко ; [рец. Фуркало В. С., Фуркало В. В.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 232, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             38  прим.

 

14

74.65 я73

И75

     Йовенко, Л. І.  Етнопедагогіка [Текст] : навч.-метод. посібник / Л. І. Йовенко ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. української л-ри та українознавства. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 223, [1] c. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

15

74.00 я73

Я77

     Ярошинська, О. О.  Загальні основи педагогіки [Текст] : навчальний посібник / Ярошинська О. О ; [рец. Побірченко Н. С., Пащенко Д. І.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Умань : Софія, 2010. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 129-130. 

                                                                                             2  прим.

 

16

88.3 я73

З-14

     Загальна психологія [Текст] : практичні заняття : [навч. посіб. для пед. ВНЗ : рек. МОН України] / С. Ю. Діхтяренко, Н. В. Чудаєва, Г. О. Шулдик, Л. А. Данилевич ; [рец. Моляко В. О., Максименко С. Д., Побірченко Н. С]. ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2010. – 253, [1] c. – Бібліогр.: с. 247-253. 

                                                                                             2  прим.

 

17

81.432.1-3

Л43

     Лексикологія сучасної англійської мови [Текст] = Modern english lexicology : посіб. для студ. спец. "Англійська мова і література" / [уклад. І. О. Білецька ; рец. І. А. Суржикова] ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – 5-те вид., перер. і доп. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 133, [1] c. : табл. 

                                                                                             1  прим.

 

18

26.829(4Укр)

Д33

     Денисик, Г. І.  Міжзональний геоекотон "лісостеп-степ" Правобережної України [Текст] : [монографія] / Г. І. Денисик, О. І. Ситник. – Вінниця ; Умань : Едельвейс і К, 2012. – 217, [1] с. – Бібліогр.: с. 185-217. 

                                                                                             3  прим.

 

19

65.012.3 р30

М16

     Макроекономіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. денної та заочної форм навч. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. В. Ігнатенко, О. В. Ковтун, П. Ю. Курмаєв, А. С. Музиченко. – Тернопіль : Астон, 2010. – 200 с. – Бібліогр. в тексті.

                                                                                             4  прим.

 

20

65.291.34 я73

Ч-64

     Чирва, О. Г.  Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. Г. Чирва, Н. О. Пачева ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 173, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 173-174.

                                                                                             11  прим.

 

21

65.291.3 я73

М26

     Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. : для студ. економічного ф-ту денної та заочної форм навчання напряму підготовки 9.030507 "Маркетинг" / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т, каф. маркетингу та гуманітарних дисциплін ; [уклад. Н. В. Осадчук ; рец. Г. Г. Ніколаєв, А. О. Харенко]. – Умань : [УДПУ], 2012. – 122 с. : табл.

                                                                                             12  прим.

 

22

65.052.84 р30

М26

     Маркетинговий аудит [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. економічного ф-ту денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т, каф. маркетингу та гуманітарних дисциплін ; [уклад. Н. В. Осадчук ; рец. О. Г. Чирва, Є. М. Комісаренко]. – Умань : [УДПУ], 2012. – 117 с. – Бібліогр. в тексті.

                                                                                             15  прим.

 

23

65.290-32 я73

Р83

     Рудий, В. І.  Маркетинговий тренінг [Текст] : навч.-метод. посіб. : для сам ост. вивч. дисц. / Рудий В. І., [рец. Ніколаєв Г. Г., Чирва О. Г.] ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [УДПУ], 2012. – 110 с. : табл.

                                                                                             31  прим.

 

24

88 р20

П27

     Перепелюк, Т. Д.  Методика викладання психології в училищі (коледжі) [Текст] : метод. реком. / Перепелюк Т. Д. ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини, кафедра психології, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 75, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             4  прим.

 

25

85 я43

М65

     Мистецтвознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць студ. мистецько-педагогічного ф-ту. Вип. № 3 : Музика. Танець / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. хореографії та музінструмента ; [редкол.: Дудник О. В., Калабська В. С., Бондаренко С. М. [та ін.] ; [рец. Андрощук Л. М., Куценко С. В.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 90 c. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

26

85 я43

М65

     Мистецтвознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць студ. мистецько-педагогічного ф-ту. Вип. № 2 : Музика. Театр. Кіно / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. хореографії та музінструмента ; [редкол.: Дудник О. В., Калабська В. С., Бондаренко С. М. [та ін.] ; [рец. Андрощук Л. М., Ковальова С. В.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 99 c. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

27

85 я43

М65

     Мистецтвознавчі студії. Театр. Музика. Кіно [Текст] : зб. наук. праць студ. мистецько-педагогічного ф-ту / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. хореографії та музичного інструменту ; [гол. ред. Чепка О. В. ; редкол.: Фіцик І. Д., Кремешна Т. І., Калабська В. С., ; рец. Заєць С. С., Зелінський П. Є.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 76, [1] c. – Бібліогр.: с. 75-76. 

                                                                                             1  прим.

 

28

65.012.3 р30

Н15

     Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Макроекономіка" [Текст] / Л. Й. Сергієнко, В. В. Мельник, Р. І. Рибчак [та ін.] ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [АЛМІ], 2008. – 148 с. – Бібліогр.: с. 146-147. 

                                                                                             1  прим.

 

29

65.433 я73

О-64

     Організація підприємницької діяльності в туризмі [Текст] : науково-метод. посіб. для студ. спеціальності "Туризм" : (денна та заочна форма навчання) / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи ; укладач Яремчук І. Л. ; [рец. Петренко П. С., Стойка В. О.]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2012. – 98, [1] c. – Бібліогр.: с. 97-98.

                                                                                             10  прим.

 

30

65.433 я73

М89

     Музиченко, А. С.  Організація спортивного та оздоровчого туризму [Текст] : навч. посіб. / А. С. Музиченко, П. Ю. Курмаєв ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 189 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-188. 

                                                                                             3  прим.

 

31

32.973.26-018 я73

Д81

     Дудик, М. В.  Основи програмування [Текст] : навч. посіб. : для студ. ВНЗ фізико-математичних та ідустріально-педагогічних спец. / М. В. Дудик, Ю. С. Рамський, Г. Ю. Цибко ; [рец. М. І. Желдак, В. І. Клочко, Г. В. Гузь]. – Умань : [Алмі], 2008. – 162, [1] с. – Бібліогр.: с. 160. 

                                                                                             1  прим.

 

32

85.125 я73

Б17

     Базильчук, Л. В.  Основи художньої кераміки [Текст] : навч. метод. посіб. / Л. В. Базильчук, М. О. Пічкур ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [АЛМІ], 2009. – 84 c. : іл. – Бібліогр.: с. 83.

                                                                                             2  прим.

 

33

74.584(7Кан) я031

П12

     Павлюк, В. І.  Підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої освіти в Канаді [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Павлюк Вікторія Ігорівна. – Умань, 2012. – 294, [6] c.

                                                                                             1  прим.

 

34

74.100.54

П50

     Поліщук, О. В.  Педагогічні технології супроводження рухливих ігор дошкільників [Текст] : навч. посібник / Олена Поліщук ; [рец. І. П. Рогальська, Г. В. Безверхня] ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, ф-т дошкільної освіти. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 50 с. – Бібліогр.: с. 47-49. 

                                                                                             5  прим.

 

35

74.100.54

П50

     Поліщук, О. В.  Педагогічний супровід занять із фізичної культури з дітьми дошкільного віку [Текст] : навч.-методичний посібник / Олена Поліщук ; [рец. С. С. Попиченко, Л. П. Карнаух] ; МОНмолодьспорту, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, ф-т дошкільної освіти. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 51 с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             5  прим.

 

36

75.711 я73

Т48

     Ткаченко, В. Т.  Практикум з легкої атлетики [Текст] : практикум з легкої атлетики : галузь знань: 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини : напрям підготовки: 6010201 "Фізичне виховання" : [рек. МОН України як навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ] / В. Т. Ткаченко ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та мистецької освіти, факультет фізичного виховання, кафедра спортивних дисциплін. – К. : Освіта України, 2011. – 266, [1] с. : іл. 

                                                                                             44  прим.

 

37

65.291.3 я73

П81

     Промисловий маркетинг [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. для студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" / уклад. О. М. Сердюкова ; [рец. О. Г. Чирва] ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2012. – 133 c. – Бібліогр.: с. 133.

                                                                                             7  прим.

 

38

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : наук. зб. / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – Вип. 41. –284, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

39

65.9(4Укр)433 я73

Р32

     Регіональне планування розвитку туризму [Текст] : навч.-метод. посіб. / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, економічний ф-т, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи ; [уклад. Поворознюк І. М. ; рец. С. П. Сонько, А. С. Музиченко]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 110 с. – Бібліогр.: с. 101-102.

                                                                                             12  прим.

 

40

65.9(4Укр)-32 р30

Р32

     Регіональний маркетинг [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. економічного ф-ту денної та заочної форм навчання спец. 7.03050701 / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т, каф. маркетингу та гуманітарних дисциплін ; [уклад. Н. В. Осадчук ; рец. О. Г. Чирва, Г. Г. Ніколаєв]. – Умань : [УДПУ], 2012. – 122 с. – Бібліогр.: с. 121-122.

                                                                                             30  прим.

 

41

88.374 р30

П27

     Перепелюк, Т. Д.  Семінарські та лабораторні заняття з вікової та педагогічної психології [Текст] : [навч. посіб.-практикум для студ. ф-ту соціальної педагогіки та практичної психології] / Т. Д. Перепелюк ; [рец. О. Д. Сафін, І. О. Вахоцька] ; МОНмолодьспорту, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та практичної психології. – Умань : [б.в.], 2012. – 110 с. – Бібліогр.: с. 84-91.

                                                                                             2  прим.

 

42

65.433 я73

С32

     Сервісна діяльність в туризмі [Текст] : навч. посіб. / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. І. М. Поворознюк ; [рец. С. П. Сонько, А. С. Музиченко]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 173 с. – Бібліогр.: с. 171-173.

                                                                                             9  прим.

 

43

63.2 я73

Г70

     Горохівський, П. І.  Спеціальні історичні дисципліни [Текст] : [курс лекцій] : [для студ. денної форми навчання] / Петро Іванович Горохівський. – Умань : [Софія], [2011]. – 269 c. – Бібліогр.: с. 256-257. 

                                                                                             1  прим.

 

44

74.580.2 ф

С91

     Сучасні наукові дослідження у галузі професійної педагогічної освіти [Текст] : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару, (м. Умань, 30 березня 2012) / [редкол.: Л. В. Ткачук, О. О. Кравченко, О. О. Ярошинська ; рец. С. В. Совгіра, Н. М. Коляда] ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Науково-дослідна лаб. педагогічної компетентності. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 105, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

45

74.580.20

О-72

     Осадченко, І. І.  Теорія і практика ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи [Текст] : [монографія] / І. І. Осадченко ; [рец. Біда О. А., Гриньова М. В., Скворцова С. О.] ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 414, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 357-414. 

                                                                                             2  прим.

 

46

37.248 я7

Г37

     Гервас, О. Г.  Техніка виконання візерунків на твердій основі - "ізоніть"[Текст] : навч. посібник / О. Г. Гервас ; [рец. Дубова Н. В., Лещенко В. В.]. – К. : [КопіЦентр], 2009. – 54 [1] c. – Бібліогр.: с. 49. 

                                                                                             1  прим.

 

47

74.9(4Укр) я73

И75

     Йовенко, Л. І.  Традиційне родинне виховання українців [Текст] : [навч. посібник] : рек. МОН України / Л. І. Йовенко, І. Г. Терешко ; [рец.: А. І. Кузьмінський, А. Б. Рацул, В. Г. Постовий, Н. П. Сивачук ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2010. – 225, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

48

63.52(4Укр)-7

У45

     Українське дитинознавство [Текст] / Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. Л. І Йовенко]. – Умань : [Алмі], 2011. – 158, [1] c. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

49

82.3(4Укр-4Чек)

С34

     Сивачук, Н. П.  Уманське весілля [Текст] : [весільна обрядовість Уманщини] : [навч. посібник] / Н. П. Сивачук ; [рец.: В. Г. Кузь, Н. В. Рогальська, В. М. Голобородько [та ін.] ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, лаб. "Етнологія Черкаського краю". – Умань : [АЛМІ], 2007. – 199, [1] c. – Бібліогр.: с. 193-198. 

                                                                                             1  прим.

 

50

22.3 я721

Ш97

     Шут, М. І.  Фізика [Текст] : 7 клас : підручник для ЗНЗ : рек. МОН України / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. – К. ; Ірпінь : Перун, [2010]. – 184 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 183-184.

                                                                                             1  прим.

 

51

74.580.20

Ф79

     Формування компетентного вчителя: теоретичні аспекти та перспективи реалізації [Текст] : кол. монографія / за заг. ред. О. О. Ярошинської ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 228-235. 

                                                                                             1  прим.

 

52

74.580.20 я031

Г85

     Грітченко, Т. Я.  Формування професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Тетяна Яківна Грітченко. – Умань, 2012. – 261 c.

                                                                                             1  прим.

 

53

74.100.55

Г12

     Гаврилюк, С. М.  Художній розвиток дітей 5-7 років засобами театралізованої діяльності в умовах навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад –  загальноосвітній навчальний заклад" [Текст] : монографія / С. М. Гаврилюк ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : [Сочінський], 2012. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-157. 

                                                                                             4  прим.

 

     

 


Додаткова інформація