Праці викладачів в фондах Наукової бібліотеки

(нові надходження за січень-березень 2012 р.)

 

1

81.432.1-923

Г97

     Гут, Н. В.  English [Текст] : for professional purposes (applied psychology. Social pedagogy) : навч. посіб з англ. мови за проф. спрямуванням для студ. вищих закладів пед. освіти / Н. В. Гут, А. М. Кучерява ; [уклад. Гут Н. В. ; рец. Суржикова І. А., Прокоф'єв Г. Л.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [АЛМІ], 2011. – 180 с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

                                                                                             8  прим.

 

2

81.432.1-923

І-59

     English [Текст] : (посіб. з англ. мови для студ. гуманітарних спеціальностей вищих закладів пед. освіти) / [кол. авт.: Бріт Н. М., Заболотна О. А., Коваленко О. В. ; рец. Прокоф'єв Г. Л., Кирилюк М. А.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Вид. 4-те, переробл. і доп. – [Умань] : [АЛМІ], 2008. – 110, [2] с. 

                                                                                             3  прим.

 

3

81.432.1-923

І-59

     English [Текст] : (підручник з англ. мови для студ. вищих закладів пед. освіти) / [авт. кол. Гут Н. В., Іванчук Г. П., Шумаєва С. П. ; уклад. Гут Н. В., Заболотна О. А. ; рец. Суржиков І. А., Прокоф'єв Г. Л.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [АЛМІ], 2010. – 127, [1] с. : табл.

                                                                                             1  прим.

 

4

81.432.1-923

І-59

     English [Текст] : (посіб. з англ. мови для студ. гуманітарних спеціальностей вищих закладів пед. освіти) / [кол. авт.: Бріт Н. М., Заболотна О. А., Коваленко О. В. ; рец. Прокоф'єв Г. Л., Кирилюк М. А.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – 6-те вид., переробл. і доп. – [Умань] : [АЛМІ], 2010. – 110, [2] с. 

                                                                                             21  прим.

 

5

81.471.1-923

Ф84

     Le Francais [Текст] : навч. посіб. з французької мови для студ. ВНЗ / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. В. Ю. Литвиненко] ; [рец. І. А. Суржикова]. – Умань : Алмі, 2011. – 120 с. – Бібліогр.: с.119. 

                                                                                             15  прим.

 

6

74.202.5 я73

К55

     Коберник, О. М.  Інноваційні технології навчання та виховання [Текст] : навч. посіб. / [рец. Є. В. Кулик, Н. С. Побірченко]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2010. – 209, [1] c. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             8  прим.

 

7

74.580.20 я031

П49

     Полєхіна, В. М.  Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец.13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / В. М. Полєхіна. – Умань, 2012. – 20, [1] c.

                                                                                             2  прим.

 

8

74.580.20 я031

П49

     Полєхіна, В. М.  Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Полєхіна Вікторія Миколаївна. – Умань, 2012. – 228, [3] c.

                                                                                             1  прим.

 

9

32.973 я73

М19

     Малишевський, О. В.  Інформатика [Текст] : змістовні модулі: інформація та інформаційні процеси, інформаційна система, операційні системи, інформаційні технології опрацювання текстів, графіки таблиць : навч.-метод. посіб.  / О. В. Малишевський, В. О. Колмакова ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [Візаві], 2011. – 201, [1] с. – Бібліогр.: с. 201. 

                                                                                             7  прим.

 

10

65.9(4Укр)43 р30

І-74

     Інформаційні системи в туристичній індустрії [Текст] : навч.-метод. пос. для сам ост. вивч. дисц. / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т ; уклад. Н. М. Осьмьоркіна ; [рец. О. Г. Чирва, О. Л. Кірдан]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 110 c. – Бібліогр.: с. 108-110.

                                                                                             11  прим.

 

11

63.1 я73

Г68

     Гордієнко, В. В.  Історіографія всесвітньої історії [Текст] : навч. посібник / В. В. Гордієнко ; [рец. А. У. Коваль, В. В. Сокирська] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2012. – 434, [1] c. – Бібліогр.: с. 377-390.

                                                                                             19  прим.

 

12

63.3(4Укр)5 я73

К89

     Кузнець, Т. В.  Історія України ХІХ століття [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України / Кузнець Т. В. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 354, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             5  прим.

 

13

65.02 р30

І-90

     Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. " Економіка підприємства" (7.05107), "Фінанси" (7.050104), маркетинг (6.050100) / [уклад. О. П. Кірдан ] ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. економічної теорії та маркетингу. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 131, [1] с. – Бібліогр. до кож. теми. 

                                                                                             1  прим.

 

14

65.02 р30

К43

     Кірдан, О. П.  Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємство" / О. П. Кірдан ; [рец. К. Т. Кривенко, А. С. Музиченко] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. економічної історії. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 179, [1] с. 

                                                                                             1  прим.

 

15

63.3(0)2 я73

І-90

     Історія первісного суспільства [Текст] : [навч.-методичний посібник] / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені П. Тичини ; [упоряд. А. В. Кукуруза]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 215, [1] c. – Бібліогр.: с. 212-213. – 300 пр.

                                                                                             4  прим.

 

16

75.813 я73

І-90

     Історія розвитку світового туризму [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. економічного ф-ту / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. туризму та готельно-ресторанної справи ; [уклад. Станчук С. П.]. – Умань : [АЛМІ], 2011. – 148 с. – Бібліогр.: с. 145-148.

                                                                                             8  прим.

 

17

63.3(4Укр)-27

І-90

     Історія української діаспори [Текст] : навч. посіб. для студ. іст. ф-ту / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. Рогожа М. М. ; [рец. Кузнець Т. В., Скус О. В.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 193, [1] c. – Бібліогр.: с. 183-190. 

                                                                                             30  прим.

 

18

67.2(4Укр) р30

І-99

     Історія української державності [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс для студ. іст. спец. ун-тів / уклад. Чорномаз Б. Д. – Умань : [б. в.], 2012. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. – Назва з контейнера.

                                                                                             1  прим.

 

19

63.1(4Укр) р30

А43

     Актуальні питання сучасної української історіографії [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс для студ. іст. спец. ун-тів / уклад. М. М. Рогожа. – [Умань] : [УДПУ імені Павла Тичини], 2012. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. – Назва з контейнера.

                                                                                             1  прим.

 

20

65.433 я73

Б94

     Бухгалтерський облік у туризмі [Текст] : навч.-метод. пос. для сам ост. вивч. дисц. : для студ. напряму підготовки 0201 "Культура", спец. 6.020107 "Туризм" денної та заочної форми навчання / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини ; [уклад. Саквенко Т. М. ; рец. А. С. Музиченко, Л. А. Чвертко]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 208-212. 

                                                                                             10  прим.

 

21

65.9(4Укр)291.9 я73

К56

     Ковальчук, Т. Г.  Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Ковальчук Таміла ; [рец. А. С. Музиченко, Н. П. Рєзнік] ; МОН, молоді та спорту України. – Умань : [б. в.], 2011. – 177 с. : табл.

                                                                                             9  прим.

 

22

74.580.055 я031

М22

     Мамчур, Н. С.  Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец.13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Н. С. Мамчур. – Умань, 2012. – 20, [1] c.

                                                                                             2  прим.

 

23

74.580.055 я031

М22

     Мамчур, Н. С.  Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Мамчур Наталія Сергіївна. – Умань, 2012. – 306, [4] c.

                                                                                             1  прим.

 

24

74.580.051 я031

Л69

     Логвиновська, Т. А.  Виховання соціальної спрямованості молоді у студентському середовищі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец.13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Т. А. Логвиновська. – Умань, 2012. – 19, [1] c.

                                                                                             2  прим.

 

25

74.00 я73

Д55

     Добридень, А. В.  Вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих пед. закладів освіти / А. В. Добридень ; [рец. Кузь В. Г., Пащенко Д. І., Макарчук В. В.] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 218, [1] с. – Бібліогр.: с. 215-217. 

                                                                                             84  прим.

 

26

63.214 я73

Г34

     Генеалогія [Текст] : навч. посіб для іст. ф-тів / Л. Войтович, І. Кривошея, Ір. Кривошея, О. Целуйко ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 189, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 160-188. 

                                                                                             18  прим.

 

27

63.3(4Укр)-8

Г70

     Горохівський, П. І.  Гетьман Виговський [Текст] : історична повість / П. І. Горохівський, Н. П. Горохівський ; [рец. Голобородько В. М.]. – Умань : Аналітик, 2003. – 103, [2] c.

                                                                                             1  прим.

 

28

81.432.1-2

Г75

     Граматика англійської мови [Текст] : теорія, практика, тести : (підручник для студ. вищих закладів пед. освіти) : затв. МОН, молоді та спорту України як підручник для студ. ВНЗ / [Н. М. Бріт, О. А. Голобородько, Г. О. Грабова [та ін.] ; [уклад. Н. В. Гут, О. Л. Заболотна] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 398, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

                                                                                             16  прим.

 

29

74.580.20 я43

Д44

     Дидактика професійної школи [Текст] : зб. наукових праць  / МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки і псих. проф. освіти, Хмельницький нац. ун-т ; [редкол.: С. У. Гончаренко (голова), В. О. Радкевич, І. Є. Каньковський [та ін.] ; [рец. Сидоренко В. К., Коберник О. М., Гуревич Р. С.]. – Хмельницький : [ХНУ], 2006. – Вип. 4. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

30

83.3(4Вел) я73

С19

     Сапун, М. В.  Дитяча англійська литература [Текст] : навч. посібник для студ. вищих педагогічних навч. закладів / М. В. Сапун ; [рец. Т. В. Лопушан] ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, ф-т укр. філології. – Умань : [Візаві], 2011. – 139, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-138.                                                                                              13  прим.

 

31

65.321 я73

Т48

     Ткаченко, О. А.  Економіка і організація агропромислових формувань [Текст] : навчально-методичний посіб. для студ. економічного ф-ту / О. А. Ткаченко ; [рец. Н. П. Резнік] ; МОН, молоді та спорту України , Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2011. – 170 с. – Бібліогр.: с.170.

                                                                                             15  прим.

 

32

65.290.332 я73

Т48

     Ткаченко, О. А.  Економіка і організація об'єднаних підприємств [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. економічного ф-ту / О. А. Ткаченко ; [уклад. О. А. Ткаченко ; рец. Н. П. Резнік] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [УДПУ], 2011. – 129, [1] с. – Бібліогр.: с.130.

                                                                                             9  прим.

 

33

65 в631 р30

С17

     Саморуха, О. В.  Економіко-математичне моделювання [Текст] : навч.-методичний пос. для сам ост. вивч. дисц. / О. В. Саморуха ; [рец. О. Г. Чирва, Л. А. Чвертко] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [УДПУ], 2011. – 128 с. – Бібліогр.: с. 127-128.

                                                                                             15  прим.

 

34

65.02 р30

Е45

     Економічна історія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец."Економіка підприємств" (7.050107), "Фінанси" (7.050104), "Маркетинг" (6.050100) / О. П. Кірдан, А. С. Музиченко, Л. Й. Сергієнко [та ін.] ; МОН України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини, каф. економічної теорії. – Умань : Софія, 2007. – 86, [1] с.                                                                                              2  прим.

 

35

87.754 я73

Е88

     Етика бізнесу [Текст] : навч.-метод. посіб. для аудиторного та самостійного вивчення дисципліни / [уклад. О. Г. Чирва] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 144 с. – Бібліогр.: с. 123-126.

                                                                                             31  прим.

 

36

88.58 р30

Е88

     Етнопсихологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Карнаух Л. П. ; [рец. Рогальська І. П., Попиченко С. С.]. – Умань : Візаві, 2011. – 103, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             30  прим.

 

37

74.00 я43

З-41

     Збірник наукових праць [Текст] / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Кузь В. Г. ; редкол.: Алексюк А. М., Бутенко В. Г., Вільчковський Є. С. [та ін.] ; відп. за вип. Краснобокий Ю. М.]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2001. – 218, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

38

74.00 я43

З-41

     Збірник наукових праць [Текст] / Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; редкол.: Кузь В. Г., Побірченко Н. С., Коберник О. М. [та ін.]. – К. : Міленіум, 2005. – Ч. 2. – 281, [1] с. – Присвячено 75-річчю університету. – Бібліогр. в тексті.                                                                                              2  прим.

 

39

74.00 я43

З-41

     Збірник наукових праць [Текст] / Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Кузь В. Г. ; редкол.: Коберник О. М., Мартинюк М. Т., Побірченко Н. С. [та ін.]. – К. : Міленіум, 2005. – Ч. 1. – 249, [1] с. – Присвячено 75-річчю університету. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             5  прим.

 

40

74.00 я43

З-41

     Збірник наукових праць [Текст] / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; редкол.: Кузь В. Г., Побірченко Н. С., Коберник О. М. [та ін.]. – К. : Міленіум, 2006. – Ч. 1. – 236, [2] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             4  прим.

 

41

74.00 я43

З-41

     Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [Текст] / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; редкол.: Кузь В. Г., Побірченко Н. С., Коберник О. М. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2007. – Ч. 2. – 258, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

42

74.00 я43

З-41

     Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [Текст]. Ч. 1 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; редкол.: Кузь В. Г., Побірченко Н. С., Коберник О. М. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2008. – 253, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

43

74.00 я43

З-41

     Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [Текст]. Ч. 3 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; редкол.: Дорошенко Ю. О., Ляшенко О. І., Побірченко Н. С. [та ін.]. – Умань : [Софія], 2008. – 331, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

44

74.00 я43

З-41

     Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [Текст]. Ч. 1 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; редкол.: Кузь В. Г., Побірченко Н. С., Коберник О. М. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2009. – 219, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             2  прим.

 

45

74.00 я43

З-41

     Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [Текст]. Ч. 2 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; редкол.: Побірченко Н. С., Коберник О. М., Кузь В. Г. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2009. – 253, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

46

65.291.5 я73

Я72

     Яремчук, І. Л.  Капітал підприємства: формування та використання [Текст] : науково-метод. посіб. для спец. "Економіка підприємства" (денна та заочна форма навчання) / І. Л. Яремчук ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини , Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т, каф. економіки підприємства, фінансів і туризму ; [рец. Т. Г. Ковальчук, В. К. Загарій]. – Умань : [УДПУ], 2011. – 97 с. – Бібліогр.: с. 96-97.

                                                                                             6  прим.

 

47

65.291.5 я73

К20

     Капітал підприємства: формування та використання [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. спец. "Економіка підприємства" (денна та заочна форма навчання) / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини : [уклад. І. М. Поворознюк. І. Л. Яремчук ; рец. К. Т. Кривенко, А. С. Музиченко]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 103 c. – Бібліогр.: с. 103.

                                                                                             1  прим.

 

48

86.36

Ф95

     Фуркало, В. С.  Концептуальні форми хасидизму [Текст] : монографія / В. С. Фуркало, В. І. Фуркало ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 165, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-164. 

                                                                                             10  прим.

 

49

71.0 р30

К90

     Культурологія: оцінювальні завдання до практичної та самостійної роботи студентів [Текст] / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, каф. філології та суспільствознавства ; [уклад. Возна З. О.] ; [рец. Фуркало В. І.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 103 с. – Бібліогр. в тексті.

                                                                                             20  прим.

 

50

80.9 р30

К61

     Коломієць, І. І.  Лінгвістичний аналіз художнього тексту [Текст] : навч.-метод. посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи) / І. І. Коломієць ; [уклад. І. І. Коломієць] ; [рец. О. А. Молодичук, В. В. Розгон] ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 174, [1] с. – Бібліогр. с. 166-168. 

                                                                                             15  прим.

 

51

65.5-32 р30

Ч-64

     Чирва, О. Г.  Міжнародний маркетинг [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / О. Г. Чирва ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158. 

                                                                                             15  прим.

 

52

65.5 р30

М58

     Міжнародний менеджмент [Текст] : [навч.-методичний посібник] / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти ; уклад. В. І. Рудий ; [рец. О. Г. Чирва, Т. Г. Ковальчук]. – Умань : [УДПУ], 2011. – 158 с. – Бібліогр.: с. 154-158.

                                                                                             10  прим.

 

53

85.146.5 я73

М34

     Матеріали та технології станкового живопису [Текст] : навч. посіб. / [уклад. Л. В. Базильчук ; рец. Пічкур М. О., Сирота В. М.]. – Умань : [УДПУ], 2011. – 116, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.116-117.

                                                                                             5  прим.

 

54

65.291.21 р30

М50

     Менеджмент організацій [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. економічного ф-ту / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. туризму та готельно-ресторанної справи ; [уклад. О. В. Міщук]. – Умань : [АЛМІ], 2011. – 148 с. – Бібліогр.: с. 147-148.

                                                                                             15  прим.

 

55

63.3 р30

Г70

     Горохівський, П. І.  Методика викладання історичних дисциплін [Електронний ресурс] : навч. посібник / П. І. Горохівський. – [Умань] : [УДПУ імені Павла Тичини], [б. р.]. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. – Назва з контейнера.

                                                                                             1  прим.

 

56

28 р30

Ш95

     Шулдик, В. І.  Методика викладання біології у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / Володимир Шулдик. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 287, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             10  прим.

 

57

65.01 р30

М54

     Методика викладання економіки [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини ; [уклад. Кірдан О. Л. ; рец. Кирилюк І. М., Ярошинська О. О.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с.152-159. 

                                                                                             14  прим.

 

58

74.580.20

Т48

     Ткачук, Г. В.  Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики [Текст] : монографія / Ткачук Г. В. ; [рец. Жалдак М. І., Грітченко А. Г.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [Сочінський], 2011. – 171, [1] c. – Бібліогр.: с. 138-149. 

                                                                                             6  прим.

 

59

74.200 р30

О-72

     Осадченко, І. І.  Методика виховної роботи [Текст] : [навч.-метод. посібник] / Інна Осадченко. – [2-ге вид. стер.]. – [Умань] : [ПП Жовтий О.О.], [2012]. – 217, [1] с. – Бібліогр.: с. 212-214. 

                                                                                             7  прим.

 

60

65.9(4Укр)43 я73

М54

     Методика розробки турів [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. економічного ф-ту / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини, каф. туризму та готельно-ресторанної справи ; [уклад. Станчук С. П. ; рец. Коротєєв М. А., Курмаєв П. Ю.]. – Умань : [Алмі], 2011. – 104 с. – Бібліогр.: с. 85-88.

                                                                                             15  прим.

 

61

28.8 р30

К78

     Красноштан, І. В.  Методичні рекомендації до лабораторних робіт з гістології з основами цитології та ембріології [Текст] : [навч. посіб] / І. В. Красноштан, Т. М. Миронюк, М. І. Пащенко ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Вінниця : [б. в.], 2011. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 111-113. 

                                                                                             48  прим.

 

62

81.2 г

М74

     Мова та історія [Текст] : [періодичний збірник наукових праць]. Вип. 200 / АН вищої освіти України, Рада молодих учених : ред. вип. В. Ф. Вакуленко. – виходить з 1993 року. – К. ; [Умань] : [ПП Жовтий О.О.], 2011/2012. – 317, [1] с. – Випуск на пошану Президента АН вищої освіти України, доктора філологічних наук, професора Миколи Івановича Дубини. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

63

81.2

М74

     Мова та історія [Текст] : збірник наукових праць Ради молодих вчених Академії наук вищої освіти України : виходить з 1993 року. Вип. 199 / [редкол.: Д. І. Переверзєв (гол. ред.), В. Ф. Вакуленко, Н. М. Жовта [та ін.]. – Держвидав : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 39, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

64

81.2

М74

     Мова та історія [Текст] : збірник наукових праць Ради молодих вчених Академії наук вищої освіти України : виходить з 1993 року. Вип. 190 / [редкол.: Д. І. Переверзєв (гол. ред.), В. Ф. Вакуленко, Н. М. Жовта [та ін.]. – К. ; [Умань] : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 25, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

65

81.2

М74

     Мова та історія [Текст] : збірник наукових праць Ради молодих вчених Академії наук вищої освіти України : виходить з 1993 року. Вип. 198 / [редкол.: Д. І. Переверзєв (гол. ред.), В. Ф. Вакуленко, Н. М. Жовта [та ін.]. – К. ; [Умань] : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 25, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

66

74.100.53 я031

Б12

     Бабій, І. В.  Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / І. В. Бабій. – Умань, 2012. – 20, [1] с.

                                                                                             2  прим.

 

67

74.100.53 я031

Б12

     Бабій, І. В.  Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бабій Інна Володимирівна. – Умань, 2012. – 241, [5] с.

                                                                                             1  прим.

 

68

67.9(4Укр)304.3

А21

     Авраменко, О. Б.  Набуття прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності: сорти рослин [Текст] : монографія / О. Б. Авраменко, О. В. Іващенко ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 132, [1] c. – Бібліогр.: с. 132-138. 

                                                                                             1  прим.

 

69

22.151.34 р30

Н28

     Нарисна геометрія та креслення [Текст] : завдання та методичні вказівки для самостійної роботи студентів / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. техніко-технологічних дисциплін ; [уклад. А. М. Гедзик]. – Умань, 2005. – 48 c. – Бібліогр.: с. 46. 

                                                                                             1  прим.

 

70

74 я43

Н34

     Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського [Текст]. Серія "Педагогічні науки" : [збірник наукових праць]. Вип. 1.29 : Розвиток педагогічної освіти в контексті цивілізаційних змін / [за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти]. – Миколаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2010. – 241, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

71

66.5(4Укр) р30

Н35

     Національний рух в Україні у другій половині ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. історичного ф-ту / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. Чорномаз Б. Д. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2011. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 98-102. 

                                                                                             25  прим.

 

72

65.29 я73

О-13

     Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків [Текст] : [навч. посіб.] / [уклад. Венжега Д. І.]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 188 с. – Бібліогр. с. 186-188.

                                                                                             15  прим.

 

73

65.29 р30

Я72

     Яремчук, І. Л.  Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Л. Яремчук ; [рец. А. С. Музиченко, В. К. Загарій] ; МОН України , Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [АЛМІ], 2011. – 148 с. – Бібліогр.: с. 130-137. 

                                                                                             5  прим.

 

74

65.291 р30

Т48

     Ткаченко, О. А.  Організація виробництва [Текст] : навч.-методичний посібник / О. А. Ткаченко ; [рец. Резнік Н. П.] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [УДПУ], 2011. – 229 с. – Бібліогр.: с. 229.

                                                                                             5  прим.

 

75

79.1 р30

С46

     Скус, О. В.  Основи історичного музеєзнавства [Текст] : [навч.-метод. комплекс] / Скус О. В. ; [рец. Шевчук В. П., Кузнець Т. В.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 95, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             10  прим.

 

76

65.321 р30

К56

     Ковальчук, Ю. В.  Основи економіки і організації аграрного виробництва [Текст] : навч.-методичний посібник / МОН України, Уманський ДПУ імені П. Тичини. – Умань : [КопіЦентр], 2010. – 123 с. – Бібліогр.: с. 123. 

                                                                                             1  прим.

 

77

74.204.2 р30

О-72

     Осадченко, І. І.  Основи педагогічної творчості та майстерності [Текст] : [навч.-метод. посібник] / І. І. Осадченко ; [рец. М. В. Гриньова, Л. В. Ткачук]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2012. – 169, [1] с. – Бібліогр.: с. 165-168. 

                                                                                             39  прим.

 

78

67.0 я73

О-75

     Основи права [Текст] : навч.-метод. посібник / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства ; [уклад. В. М. Підлісний ; рец. А. О. Карасевич, А. С. Музиченко, З. П. Білошкурський]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2012. – 201 c. – Бібліогр.: с. 200-201.

                                                                                             14  прим.

 

79

65.43 я73

Т48

     Ткаченко, О. А.  Основи туризмознавства [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. А. Ткаченко ; [рец. Сонько С. П., Музиченко А. С.] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини. – Умань : [УДПУ], 2011. – 137, [1] c. – Бібліогр.: с. 136-137.

                                                                                             15  прим.

 

80

74.580.20 я031

Б20

     Балдинюк, О. Д.  Підготовка майбутнього вчителя до формування комунікативного досвіду молодших школярів засобами мистецтва [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Балдинюк Олена Дмитрівна. – Умань, 2011. – 252, [2] с.

                                                                                             1  прим.

 

81

74.580.26 я73

П24

     Педагогічна практика [Текст] : навч. посібник для студ. фізико-математичних ф-тів : рек. МОН, молоді та спорту України / М. Т. Мартинюк, О. В. Гнатюк, Т. Л. Годованюк, Н. М. Стеценко ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-164. 

                                                                                             5  прим.

 

82

65.291 р30

П37

     Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини ; уклад. Стрілець В. М. ; [рец. Богашко О. Л., Курмаєв П. Ю.]. – 2-ге вид. – Умань : [Алмі], 2011. – 256 с. – Бібліогр. в тексті.

                                                                                             4  прим.

 

83

65.261.41 я73

П44

     Податковий менеджмент [Текст] : навч. посібник / МОН, молоді та спорту, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. П. Ю. Курмаєв]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – 101, [1] с. – Бібліогр.: с. 93. 

                                                                                             15  прим.

 

84

63.3(0)321-8

К21

     Карасевич, А. О.  Політичні портрети Стародавнього світу [Текст] : навч. посіб. для студ. гуманітарних факультетів : рек. МОН, молоді та спорту України. Кн. 1 : Антична Греція / А. О. Карасевич, К. М. Левківський, Л. С. Шачковська ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 635, [1] с. : іл. – Бібліогр. : с. 628-635. 

                                                                                             2  прим.

 

85

87.4 я73

П65

     Початковий курс логіки [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Початкова освіта" / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. Г. І. Коберник ; рец. В. І. Фуркало, О. А. Комар]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 151. 

                                                                                             10  прим.

 

86

67.9(4Укр)303 я73

П68

     Правове регулювання туризму [Текст] : навч. посіб. / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини ; [уклад. І. В. Ніженська] ; [рец. В. К. Загарій, Н. П. Слободяник]. – Умань : [ПП Жовтий О.О], 2011. – 101, [1] c. – Бібліогр.: с. 96-101. 

                                                                                             15  прим.

 

87

81.411.2-923

П69

     Практикум по русскому языку [Текст] : учебное пособие / МОН, молодёжи и спорта Украины, Уманский ГПУ имени Павла Тычины ; [сост. Аникина И. В., Риднева Л. Ю.] ; [рец. Коваль В. А., Волошина А. П.]. – Умань : [б. и.], 2011. – 102 с. – Библиогр.: с. 101-102.

                                                                                             10  прим.

 

88

74.580.20 я43

П78

     Проблеми підготовки сучасного вчителя [Текст] : збірник наукових праць. № 3 / [редкол.: Н. С. Побірченко, О. О. Ярошинська, М. Б. Євтух, О. М. Коберник, В. Г. Кузь [та ін.] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – [Умань] : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 361, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

89

85.15 я73

П79

     Проектно-художня графіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т природничо-математичної та технологічної освіти, технолого-педагогічний ф-т ; уклад. Харитонова В. В. ; [рец. Гедзик А. М., Дубова Н. В.]. – Умань : Візаві, 2012. – 124, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124.

                                                                                             12  прим.

 

90

88.36 р30

П86

     Психологія діяльності та навчальний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т ; [уклад. В. І. Авраменко ; рец. Шулдик Г. О., Кірдан О. Л.]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 128 с. – Бібліогр. : с. 128.

                                                                                             10  прим.

 

91

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип. 14 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Бех І. Д., Бібік Н. М. [та ін.]. – К. : Міленіум, 2005. – 202, [3] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

92

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип. 18. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Бех І. Д., Бібік Н. М. [та ін.]. – Умань ; [К.] : [Міленіум], 2006. – 273, [2] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

93

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип. 16 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Бех І. Д., Бібік Н. М. [та ін.]. – Умань ; [К.] : [Міленіум], 2006. – 199, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             2  прим.

 

94

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип. 17 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Бех І. Д., Бібік Н. М. [та ін.]. – Умань ; [К.] : [Міленіум], 2006. – 291, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

95

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип 31. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2009. – 214, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – 300 пр.

                                                                                             1  прим.

 

96

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип 30. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2009. – 307, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

97

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип 32. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2010. – 251, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

98

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип 33. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2010. – 309, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

99

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип 34. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2010. – 304, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             2  прим.

 

100

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип 35. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2010. – 287, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

101

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип. 36. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 301, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

102

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип. 37. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 344, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

103

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип. 38. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 288, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

104

74.20 я54

П86

     Психолого-педагогічні проблеми сільської школи [Текст] : науковий збірник. Вип. 39. Ч.1 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М., Бех І. Д. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 307, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             1  прим.

 

105

88 р30

І-45

     Ільченко, І. С.  Різновиди соціально-психологічних тренінгів [Текст] : навч. посібник для студ. денної та заочної форми навчання : рівень підготовки: спеціаліст, магістр / І. С. Ільченко, Т. Д. Перепелюк. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 264, [1] с. – Бібліогр.: с. 177-179. 

                                                                                             5  прим.

 

106

22.34 р30

К78

     Краснобокий, Ю. М.  Розв'язування задач з фізики (оптика) [Текст] : посібник для студентів та вчителів / Ю. М. Краснобокий, М. М. Яровий, П. П. Товбушенко ; МОН України. – Умань : Софія, 2006. – 108 с. – Бібліогр.: с. 105. 

                                                                                             1  прим.

 

107

74.584(4Укр)738.8 я031

І-20

     Іванова, С. В.  Розвиток професійної компетентності вчителів біології у закладах післядипломної освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / С. В. Іванова. – Умань, 2011. – 18, [1] с.

                                                                                             2  прим.

 

108

74.584(4Укр)738.8 я031

І-20

     Іванова, С. В.  Розвиток професійної компетентності вчителів біології у закладах післядипломної освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Іванова Світлана Володимирівна. – Умань, 2012. – 364, [8] с.

                                                                                             1  прим.

 

109

74.264 я73

Ш95

     Шулдик, В. І.  Розкриття мудрості природи в шкільній природознавчій освіті [Текст] : навч.-метод. посіб. : [рек. МОН, молоді та спорту як навч. посіб. для вчителів та студентів педвузів] / Володимир Шулдик. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 307-309. 

                                                                                             5  прим.

 

110

84(4Укр)

П12

     Павленко, М. С.  Русалонька із 7-В в тенетах лабіринту [Текст] : [для середнього і старшого віку : книжка 4] / Марина Павленко ; обкладинка Оксани Тарнавської, малюнки Олени Ваніфатової. – [Вінниця] : Теза : [Фоліо], 2011. – 278, [2] с. : іл. – (Русалонька із 7-В). 

                                                                                             2  прим.

 

111

83.3(4Рос) я73

Р89

     Русская литература. "Серебряный век" [Текст] : учебное пособ. / МОН, молодёжи и спорта Украины, Уманский ГПУ имени Павла Тычины, Ин-т филологии и обществоведения, ф-т украинской филологии ; сост. А. Н. Черевченко ; [ рец. Козинский Л. В.]. – Умань : [Визави], 2011. – 207, [1] с. : фотоил. – Библиогр. в тексте.

                                                                                             22  прим.

 

112

74.24(4Укр)731.18

С36

     Сільська початкова школа в контексті реформування системи освіти в Україні [Текст] : монографія / О. А. Біда, Г. П. Волошина, О. М. Коберник [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Кузь ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – К. : Науковий світ, 2002. – 220, [1] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 213-220. 

                                                                                             2  прим.

 

113

74.580.051 я031

Б81

     Бондаренко, Т. В.  Соціальне виховання студентської молоді засобами краєзнавства [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Т. В. Бондаренко. – Умань, 2012. – 20, [1] c.

                                                                                             2  прим.

 

114

74.580.051 я031

Б81

     Бондаренко, Т. В.  Соціальне виховання студентської молоді засобами краєзнавства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бондаренко Тетяна Володимирівна. – Умань, 2012. – 222, [3] c.

                                                                                             1  прим.

 

115

65.9(4Укр)27 р30

Ч-33

     Чвертко, Л. А.  Соціальне страхування [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. економічного ф-ту / Л. А. Чвертко ; [рец. А. С. Музиченко, М. І. Мальований] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2011. – 154 с. – Бібліогр.: с. 147-154.

                                                                                             25  прим.

 

116

32.973 я73

С79

     Стеценко, В. П.  Створення та підтримка персонального освітянського сайту [Текст] : навч.-метод. посіб. / Стеценко В. П. ; [рец. Ю. С. Рамський]. – Умань : [Візаві], 2011. – 107, [1] с. – Бібліогр.: с. 105. 

                                                                                             10  прим.

 

117

65.9(4Укр)-32 р30

Ч-64

     Чирва, О. Г.  Стратегічний маркетинг [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / О. Г. Чирва ; [уклад. Чирва О. Г.] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 98-99.

                                                                                             9  прим.

 

118

74.264.5 я73

Ш95

     Шулдик, В. І.  Сучасні освітні технології на заняттях з біології [Текст] : навч.-методичний посібник / В. І. Шулдик, Н. В. Чудаєва, Г. О. Шулдик. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 285, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             5  прим.

 

119

74.200 я73

Б77

     Бойченко, В. В.  Теорія виховання [Текст] : навч. посіб. / Валентина Василівна Бойченко ; [рец. Коберник О. М., Пащенко Д. І.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 127, [1] c. – Бібліогр. в тексті. 

                                                                                             6  прим.

 

120

22.31 я73

Д81

     Дудик, М. В.  Теоретична фізика [Електронний ресурс] : електронний підручник для студ. спеціальності "Математика" / М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко. – Умань : [б. в.], 2011. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. – Назва з контейнера.

                                                                                             1  прим.

 

121

85.146.5 я73

Б17

     Базильчук, Л. В.  Техніка станкового живопису [Текст] : навч. посібник / Л. В. Базильчук ; [уклад. Л. В. Базильчук] ; [рец. Пічкур М. О., Сирота В. М.]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2012. – 116, [2] c. : іл. – Бібліогр.: с. 116-117.

                                                                                             3  прим.

 

122

20 р30

Ш95

     Шулдик, В. І.  Технологічний підхід при викладанні природознавчих дисциплін у педвузі [Текст] : навч.-метод. посіб. : [рек. МОН, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ., магістрантів та аспірантів педвузів] / Володимир Шулдик. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 295-309. 

                                                                                             5  прим.

 

123

65.9(4Укр)-82 р30

Т50

     Товарна інноваційна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т ; [уклад Т. О. Гнатюк]. – Умань : [б.в.], 2012. – 116 с. – Бібліогр.: с. 115.

                                                                                             6  прим.

 

124

65.43 я73

С81

     Стойка, С. О.  Туроперейтинг [Текст] : [навч. посіб.] / С. О. Стойка, Є. В. Підлісний ; [рец. Курмаєв П. Ю., Бурляй О. Л.]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 139 с. – Бібліогр.: с. 135-138.

                                                                                             15  прим.

 

125

63.223 р30

У45

     Українська палеографія [Електронний ресурс] : навч. посіб. : (електронний варіант) / уклад. Денисюк В. В. – Умань : Візаві, [2012]. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. – Назва з контейнера.

                                                                                             1  прим.

 

126

63.3(4Укр-4Чек)

Г70

     Горохівський, П. І.  Уманщина в епоху міді-бронзи [Текст] : монографія / П. І. Горохівський ; [рец. А. Г. Морозов, Т. В. Ладиченко]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-238. 

                                                                                             1  прим.

 

127

65.261.5 р30

У67

     Управління витратами [Текст] : навч.-метод. посібник / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т ; [уклад. Н. О. Пачева ; рец. О. Г. Чирва, В. К. Загарій]. – Умань : УДПУ, 2011. – 151 c. – Бібліогр.: с. 131.

                                                                                             10  прим.

 

128

65.291.5 я73

Р34

     Резнік, Н. П.  Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посібник / Н. П. Резнік ; [уклад. Н. П. Резнік] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 234 c. – Бібліогр.: с. 231-234.

                                                                                             15  прим.

 

129

74.37 я73

Ф68

     Фізична реабілітація та логопедична гімнастика осіб з вадами мовлення [Текст] : навч. посіб. / Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. Бистранівська О. С. ; [рец. Пясецька Н. А., Чепка О. В.]. – Умань : [КопіЦентр], 2012. – 107 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102.

                                                                                             5  прим.

 

130

28.581.8 я73

Ч-75

     Чорна, Г. А.  Фітоценологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Г. А. Чорна ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 195, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 193-195. 

                                                                                             10  прим.

 

131

74.580.20 я031

Г85

     Грітченко, Т. Я.  Формування професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.04"Теорія і методика професійної освіти" / Т. Я. Грітченко. – Умань, 2012. – 19, [1] c.

                                                                                             2  прим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація