Список нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини

Травень 2012 року

 

Глобалістика

Суліма, Є. М.   Глобалістика  : підручник : затв. МОН України / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв. – К. : Вища школа, 2010. – 543, [1] с. – Бібліогр. в тексті.

 

Природничі науки. Медицина

Атлас мира [Карты] / [главный ред. С. С. Скляр ; ответственный за вып. Н. С. Дорохина]. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. – 176 с. : карты.

Бубняк, Т. І.   Вища математика  : навч. посіб. для студ. вищих освітніх закладів : рек. МОН України / Т. І. Бубняк. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 434, [1] c. – Бібліогр.: с. 429-430.

Бушок, Г. Ф.   Методика преподавания общей физики в высшей школе  / Г. Ф. Бушок, Е. Ф. Венгер ; НАН Украины, Винницкий ГПУ имени Михаила Коцюбинского. – К. : [б.и.], 2000. – 415, [1] с. – Библиогр.: с. 403-411.

Ионина, Н. А.   Сто великих катастроф  / Н. А. Ионина, М. Н. Кубеев. – М. : Вече, 2002. – 491, [5] с. : ил. – (100 великих).

Комплексний атлас України [Карти] / Держкомітет з природних ресурсів України ; [відп. ред. Л. М. Веклич ; ред. С. В. Капустенко, В. В. Молочко, В. О. Прокоп'єва ; рец. Гуржій О. І., Єфіменко Г. Г., Шаблій О. І., Шищенко П. Г.]. – К. : Картографія, 2005. – 95, [1] c. : фото, карт. 

Крижановський, В. Г.   Фізика  : довідник школяра і студента / [Крижановський В. Г.]. – Донецьк : БАО, 2007. – 413 с. : іл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Мальцева, О. В.   Будь здоровим, учителю  : тренінги / Олена Мальцева. – К. : Шкільний світ, 2012. – 104, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 104-105. 

Профілактор Євмінова як засіб корекції порушень постави у школярів  : навч. посіб. для студ. ВНЗ фізичного виховання і спорту / П. Д. Плахтій, В. М. Мухін, В. В. Євмінов, І. О. Куделя ; МОН України, Кам'янець-Подільський держ. ун-т, Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України, Оздоровчо-вертебральний СК "Юка", м. Київ. – Кам'янець-Подільський : [Абетка], 2006. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145-156. 

Сиволоб, А. В.   Молекулярна біологія  : підруч. : затв. МОН України як підруч. для студ. ВНЗ / А. В. Сиволоб ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – [К.] : Київський ун-т, 2008. – 383, [1] c. : іл. – Бібліогр. в тексті. 

Соловйов, В. О.   Історична геологія  : [закономірності історико-геологічного розвитку землі] / В. О. Соловйов. – Х. : Основа, 2012. – 126, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу" ; вип. 3 (99)). – Бібліогр.: с. 125-126.

Требенко, Д. Я.   Алгебра і теорія чисел  : у 2-х ч. : рек МОН України як навч. посіб. для студ. математичних спец. вищих педагогічних навч. закладів. Ч.1 / Д. Я. Требенко, О. О. Требенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 419, [1] c. – Бібліогр.: с. 415-416. 

Уривалкін, О. М.   Історичне краєзнавство  : навчальний посібник / О. М. Уривалкін. – К. : КНТ, 2006. – 294, [2] с. – Бібліогр.: с. 283-293.

Шут, М. І.   Фізика  : 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : рек. МОН України / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. – К. ; Ірпінь : Перун, [2010]. – 184 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 183-184.

 

Технічні  науки

Intel Навчання для майбутнього  / [авт. адаптації Н. В. Морзе, Н. П. Дементієвська]. – К. : Нора-прінт, 2005. – [300] с. + 2 електрон. опт. диски (CD-ROM). 

Бриджуотер, А. и.   Мебель для дома и заработка  : проектирование и дизайн / Алан и Джил Бриджуотер, Филлип Гарднер ; [пер. с англ. Владимир Скоробогатов]. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 191, [1] c. : ил.

Дем'яненко, В. М.   Комп'ютер. Апаратна частина: конфігурація, вибір  : посібник / В. М. Дем'яненко, Н. В. Вовковінська, В. В. Лапінський. – К. : Шкільний світ, 2009. – 124, [3] c. – (Б-ка "Шкільного світу" (Природничо-математичний напрям)). – Бібліогр.: с. 126.

Дудик, М. В.   Основи програмування  : навч. посіб. : для студ. ВНЗ фізико-математичних та ідустріально-педагогічних спец. / М. В. Дудик, Ю. С. Рамський, Г. Ю. Цибко ; [рец. М. І. Желдак, В. І. Клочко, Г. В. Гузь]. – Умань : [Алмі], 2008. – 162, [1] с. – Бібліогр.: с. 160. 

Зелинский, С. Э.   Энциклопедия персонального компьютера [Текст] / С. Э. Зелинский. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 351, [1] c. – Библиогр.: с. 349. 

Кудрявцев, Е. М.   Компас-3D V8  : наиболее полное руководство : [для Windows NT/2000/XP] / Кудрявцев Е. М. – М. : ДМК Пресс, 2006. – 927, [1] c. : табл. – (Проектирование). 

Мілих, В. І.   Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка  : затв. МОН України як підручник для студ. ВНЗ / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; за ред. В. І. Мілих. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 686, [1] c. – (Українська книга). – Бібліогр.: с. 685-686.

Пройдаков, Е. М.   Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування  : рек. МОН України / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький ; [Майкрософт Україна]. – Вид. 2-ге, допов. і доопрац. – К. : СофтПресс, 2007. – 823, [1] с. – Бібліогр.: с. 822-823.

Руденко, В. Д.   Бази даних в інформаційних системах  : навч. посіб. для студ. пед. ун-тів / Руденко В. Д. ; за ред. В. Ю. Бикова. – К. : [Фенікс], 2010. – 235, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235. 

Ставровський, А.   Програмуємо правильно  : посібник : у 2 ч. Ч.1 / А. Ставровський, І. Скляр. – К. : Шкільний світ, 2007. – 126, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). 

Циганенко, В. О.   Домашні кондитерські вироби  : [рецепти кондитерських виробів] / В. О. Циганенко, А. Т. Ратушенко, О. І. Здобнов. – К. : Кондор, 2011. – 249, [2] c. : іл. 

 

Сільське та лісове господарство

Сабанеев, Л. П.   Собаки охотничьи... Борзые и гончие  / Л. П. Сабанеев ; [сост. Е. А. Калганов]. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 571, [2] c. – (Человек и природа). – Библиогр.: с. 568-569. 

 

Суспільні науки     

Волгин, В. П.   Очерки по истории социализма  / В. П. Волгин. – Изд. 4-е, дополненное. – М. ; Л. : Изд-во Академии Наук СССР, 1935. – 407 с.

Геврик, Є. О.   Безпека життєдіяльності  : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Геврик Є. О. ; МОН України. – К. : Ельга-Н : КНТ, 2007. – 382, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-382.

Городняк, І. В.   Соціологія освіти  : навч. посіб. : рек. МОН України / І. В. Городняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 264, [1] с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. в тексті. 

Держава і право  : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки. Вип. 55 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, О. М. Костенко [та ін.]. – К. : [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України], 2012. – 616 с. – Бібліогр. в тексті.

Експертиза закордонних трансформацій  : збірка матеріалів за результатами проекту / [Міжнародний Фонд "Відродження", Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну"]. – К. : Відродження, 2012. – 220 с. – Бібліогр. в тексті.

Кельман, М. С.   Загальна теорія держави та права  : підручник : рек. МОН України для студ. ВНЗ / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, М. Н. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 581, [2] с. – Бібліогр.: с. 572-577. 

Правознавство  : навч. посібник : рек. МОН України для студ. неюридичних спеціальностей / Й. Г. Богдан, В. Я. Бурак, І. О. Генгало [та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – Львів : Новий Cвіт-2000, 2011. – 511, [1] c. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 505-511. – Авт. зазначені в кінці книги

Социология  : учебник / [Н. Ф. Осипова, В. Д. Водник, С. А. Горбунова-Рубан [та ін.] ; под ред. Н. Ф. Осиповой. – Х. : Одиссей, 2008. – 262, [2] с. – Авт. обозначено на обороте тит. листа. 

Хома, Н. М.   Історія держави і права зарубіжних країн  : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти / Н. М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Cвіт-2000, 2011. – 474 [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті.

                                                                           

Історія

Аристотель   Афинская полития  : государственное устройство афинян / Аристотель ; перевод и комментарии проф. С. И. Радцига ; предисл. В. Сережникова ; ред. В. С. Сергеева ; Московский гос. историко-философско-литературный институт. – М. ; Л. : Госсоцэкономиздат, 1936. – 197, [1] c. : порт

Балух, В. О.   Історія середніх віків  : у 2-х т. : [курс лекцій] : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ. Т.1 : Раннє середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Чернівці : Наші книги, 2009. – 495, [1] с. – Бібліогр.: с. 442-468. 

Бодров, Ю. І.   Історія України  : навч. посіб. для студ. неісторичних спеціальностей) / Бодров Ю. І. ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2010. – 413, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-413. 

Гетьмани України  : історичні портрети : збірник / [упоряд. журн. "Україна"]. – К. : Журн. "Україна" : Газ. "Вечірній Київ", 1991. – 213, [3] c. 

Горохівський, П. І.   Археологія  : курс лекцій : навч. посіб. / П. І. Горохівський. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 280 с. : іл. – Бібліогр. : с. 270. 

Горохівський, П. І.   Спеціальні історичні дисципліни  : [курс лекцій] : [для студ. денної форми навчання] / Петро Іванович Горохівський. – Умань : [Софія], [2011]. – 269 c. – Бібліогр.: с. 256-257. 

Губарев, В. К.   Історія України  : довідник школяра і студента : [рек. учням, батькам, учителям] / [В. К. Губарев]. – Донецьк : БАО, 2008. – 639, [1] с. – Авт. зазначений на звороті тит. аркуша. 

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів  : [історія, культура, народознавство, діаспора, географія] / [авт.-уклад. В. В. Оліфіренко, С. М. Оліфіренко Т. В. Оліфіренко [та ін.]. – [Донецк] : Сталкер, 2000. – 494, [2] с. : іл. – (Золота криниця знань). – Бібліогр.: с. 477-478.

Історія світової культури  : навч. посіб. для студ. гуманітарних спец. вищих закладів освіти : доп. МОН України / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко [та ін.]. – Вид. 3-тє, стер. – К. : Либідь, 2000. – 366, [2] с. – Бібліогр. в тексті.

Кара-Мурза, С. Г.   Советская цивилизация  : от начала до Великой Победы  / С. Г. Кара-Мурза. – Х. ; Белгород : Книжный клуб, 2007. – 637, [1] c. – Библиогр.: с. 637-638. 

Карпов, В. В.   Генералиссимус  : [историко-документальное исследование посвящено Иосифу Сталину] : [в 2-х кн.]. Кн.1 / В. В. Карпов. – М. : Вече, 2008. – 459, [3] с.

Косянчук, Л. Г.   Історія української та світової культури  : [розраховано на студ. ВНЗ]. Ч.1. : Від первісності до елліністичної епохи. / Людмила Косянчук. – Тернопіль : Астон, 2001. – 391, [1] с.

Кузнець, Т. В.   Історія України  : навч. посібник / Т. В. Кузнець, О. В. Лісовська, О. В. Скус ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 392, [1] c. – Бібліогр.: с. 389-392. 

Лекції з історії світової та вітчизняної культури  : [навч. посіб.] : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / [А. В. Яртись, С. М. Шендрик, С. О. Черепанова [та ін.] ; за ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Львів : Світ, 2005. – 565, [3] с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

Надія і розчарування українства  : до 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською / [за заг. ред. Володимира Сергійчука]. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2010. – 264 с

Панчук, І. І.   Історія України очима іноземців  : довідник-хрестоматія / І. І. Панчук. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 303, [1] с. – (Довідники та словники). 

Пернатьев, Ю. С.   Великие загадки истории  / Пернатьєв Юрій Сергійович. – Х. : Книжный клуб, 2006. – 415, [1] с. 

Українське дитинознавство  / Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. Л. І Йовенко]. – Умань : [Алмі], 2011. – 158, [1] c. – Бібліогр. в тексті. – 100 пр.

Уривалкін, О. М.   Таємниці історії України  : (загадки, події, факти) / Олександр Миколайович Уривалкін. – К. : КНТ, 2006. – 403, [2] c. – Бібліогр.: с. 398-404. 

 

Економічні науки

Ілляшенко, С. М.   Маркетингова товарна політика  : підручник : затв. МОН України як підручник для студ. ВНЗ / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 232, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 218-220. 

Кухарська, Н. О.   Міжнародна економічна діяльність України  : навч. посібник : доп. МОН України для студ. ВНЗ / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков ; Одеський регіональний ін-т держ. управління при Президентові України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Х. : Одіссей, 2007. – 454, [2] c. – Бібліогр. в тексті. 

Маглаперідзе, А. С.   Податковий менеджмент  : навч. посібник : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. С. Маглаперідзе, В. В. Храпкіна ; МОН України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 323-327.

Регіональна економіка  : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / [Я. Б. Олійник, С. П. Затопоцький, О. Ю. Кононенко [та ін.] ; за ред. Я. Б. Олійника. – К. : КНТ : Фурса С. Я., 2007. – 440, [1] с. – Бібліогр.: с. 439-440. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

Савощенко, А. С.   Інфраструктура товарного ринку  : навч.-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : рек. МОН України / А. С. Савощенко, В. М. Полонець ; МОН України, Київський НЕУ імені Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2007. – 370, [1] с. – Бібліогр.: с. 368-370. 

Скопець, М. М.   Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі  : [навч. посіб.] : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Скопець, М. К. Сукач. – К. : Каравела, 2010. – 335, [1] с. : табл. – (Українська книга). – Бібліогр. в тексті. 

Фінанси  : навч. посіб. : затв. МОН України як навч. посіб. для студ. економ. спец. ВНЗ / П. К. Бечко, Л. Д. Тулуш, В. П. Бечко, П. М. Боровик. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 344, [1] c. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 339-344. 

 

 

Наука

Райнов, Т.   Наука в России  : ХІ-ХVII веков : очерки по истории до научных и естественно-научных воззрений на природу. Ч. І-ІІІ. / Т. Райнов ; АН СССР, постоянная комисия по истории техники и естествознания. – М. : АН СССР, 1940. – 504, [4] c. : фотоил. – Библиогр.: с. 471-500.

Шейко, В. М.   Організація та методика науково-дослідницької діяльності  : підруч. : доп. М-вом культури і мистецтв України для студ ВНЗ / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 4-те вид., виправлене і допов. – К. : Знання, 2004. – 306, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с.305-307.

 

Педагогіка      

Безлюдний, Р. О.   Виховні технології розвитку життєвої компетентності підлітків з особливими потребами в США  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Р. О. Безлюдний. – Умань, 2012. – 20, [1]. Бойко, А. М.   Виховання людини: нове і вічне  : статті. виступи, рецензії ; методолого-теоретичний і практичний коментар / А. М. Бойко. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 566, [1] c. – Бібліогр. в тексті.

Гаврилюк, С. М.   Художній розвиток дітей 5-7 років засобами театралізованої діяльності в умовах навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад"  : монографія / С. М. Гаврилюк ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : [Сочінський], 2012. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-157. 

Галузяк, В. М.   Педагогіка  : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. вищих пед. навч.закладів / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2007. – 400 с. – Бібліогр. в тексті. 

Григорій Митрофанович Верба  = Gregoriy Mitrofanovych Verba : біобібліографічний нарис / [авт. творчого проекту Ольга Шкира, Тетяна Верба-Овсієнко ; уклад. М. Колос, Т. Верба-Овсієнко, О. Верба]. – Переяслав-Хмельницький : [СКД], 2010. – 320, [4] с. – (Наукова еліта Переяславщини). 

Делінгевич, Л. В.   Педагогічні засади мистецтва виховання  : [позаурочна виховна робота у ВНЗ] / Л. В. Делінгевич ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2010. – 251, [1] c. – Бібліогр.: с. 170-181. 

Загородня, Л. П.   Фізичне виховання дітей дошкільного віку  : рек МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуков ; за заг. ред. Л. П. Загородньої. – Суми : Університетська книга, 2011. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-212. 

Зайченко, О. В.   Історія педагогіки  : у 2-х кн. Кн. ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко ; МОН України. – К. : Слово, 2010. – 1030, [2] c. – Бібліогр.: с. 989-1031. 

Йовенко, Л. І.   Етнопедагогіка  : навч.-метод. посібник / Л. І. Йовенко ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. української л-ри та українознавства. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 223, [1] c. – Бібліогр. в тексті.

Йовенко, Л. І.   Традиційне родинне виховання українців  : [навч. посібник] : рек. МОН України / Л. І. Йовенко, І. Г. Терешко ; [рец.: А. І. Кузьмінський, А. Б. Рацул, В. Г. Постовий, Н. П. Сивачук ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2010. – 225, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

Ігнатьєва, С. А.   Довкілля  : старша група : перспективне планування, конспекти занять, дидактичний матеріал / С. А. Ігнатьєва, А. А. Назаренко. – [Х.] : Ранок : Веста, 2008. – 144, [1] с. – (Дитячий садок від А до Я).

Кириленко, В. Г.   Основи корекційної педагогіки в кредитно-модульній системі навчання  : [навч. посіб.] / Кириленко В. Г. – К. : Освіта України, 2010. – 283, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті.

Клименюк, М. М.   Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах  : [монографія] / М. М. Клименюк, І. С. Кочарян. – К. : Освіта України, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 152-163. 

Ковалёв, В. Д.   От русской лапты к софтболу  : [учебно-методическое пособие для студентов и тренеров] / В. Д. Ковалёв, В. Т. Ткаченко. – К. : Освита Украины, 2009. – 159, [1] с.

Козлова, О. Г.   Керівництво громадянським вихованням студентської молоді  : навч.-метод. посіб. : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Г. Козлова, Т. В. Гребеник ; МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Сумський ДПУ імені А. С. Макаренка, політехнічний технікум Конотопського ін-ту Сум ДУ. – Суми : Університетська книга, 2010. – 187, [1] c. – Бібліогр. в тексті

Кондратенко, В.   Заїкання: феноменологія та основні напрями реабілітації  : навч. посібник для студ. дефектологічних ф-тів вищих пед. навч. закладів / В. Кондратенко, В. Ломоносов ; МОН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки і психології. – К. : КНТ, 2006. – 70, [1] c. – Бібліогр.: с. 65-69. 

Кузьмінський, А. І.   Настільна книга класного керівника  : навч.-методичний посібник : схвалено МОНмолодьспорту України / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2012. – 262, [1] c. – Бібліогр.: с. 231-262.

Марєєва, Т. В.   Діалоги англійською. Природа Землі та космосу  : заняття для дітей 5-го та 6-го року життя / Тетяна Марєєва. – К. : Ред. газ. з початкової та дошкільної освіти, 2012. – 125, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 125.

Марченко, І. С.   Формування творчого зв'язного мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку  : навч.-метод. посіб. / Марченко І. С. ; МОН України, НПУ імені М. П. Драгоманова , Ін-т корекційної педагогіки і психології. – К. : КНТ, 2006. – 89, [1] с. – Бібліогр.: с. 80-88. 

Ненько, Ю. П.   Формування творчої самореалізації курсантів вищих навчальних закладів пожежної безпеки у фаховій підготовці  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Ю. П. Ненько. – Умань, 2012. – 20, [1] c.

Павлюк, В. І.   Підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої освіти в Канаді  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / В. І. Павлюк. – Умань, 2012. – 20, [1] c.

Педагогічна культура вчителя  : навч. посіб. для студ. ВНЗ : рек. МОН України / П. М. Щербань, С. В. Шейко, М. П. Щербань [та ін.] ; за ред. П. М. Щербаня. – К. : Вища школа, 2010. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 164-165. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. 

Розвивальне читання  : перспективне планування та конспекти занять за методикою Л. Шелестової / [упоряд.: Семизорова В. В., Дігтяр З. І.] ; [за заг. ред. Л. Шелестової]. – К. : Ред. газ. з дошкільної та поч. освіти, 2012. – 125, [2] c. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр. в тексті. 

Урок: 100 інноваційних моделей : [збірник інноваційних методів і прийомів навчання в ПТНЗ] / упоряд. В. І. Ковальчук, О. А. Макаренко. – К. : Ред. газ. з управління освітою, 2012. – 123, [1] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). 

Химич, Н. Є.   Християнські цінності у вихованні дошкільників  : [духовно-моральне виховання] / Нінель Химич. – К. : Шкільний світ, 2012. – 126, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 127. 

Хрестоматія з логопедії : навч. посіб. / [уклад. Шеремет М. К., Мартиненко І. В.]. – К. : КНТ, 2006. – 357, [1] с. 

Хрестоматія з педагогіки вищої школи  : навч. посібник / [уклад. В. І. Лозова, А. В. Троцко, О. М. Іонова [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Лозової. – Х. : [Віровець А. П. : Апосторф], 2011. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 401-403. 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей  : виховні заходи 5 - 8 класи / упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. – К. : Шкільний світ, 2012. – 128, [2] с.

Чепіль, М. М.   Педагогічні технології  : навч. посіб. : [рек. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 222, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 215-222.

Щирбул, О. М.   Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації технічної творчості учнів основної школи  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / О. М. Щирбул. – Умань, 2012. – 20, [1] c.

Ярошинська, О. О.   Дидактика  : навч. посіб. / О. О. Ярошинська ; [рец. Пащенко Д. І., Черненко Г. М.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 344, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 309-311.

Ярошинська, О. О.   Загальні основи педагогіки  : навчальний посібник / Ярошинська О. О ; [рец. Побірченко Н. С., Пащенко Д. І.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Умань : Софія, 2010. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 129-130. 

Ярощук, Л. Г.   Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Л. Г. Ярошук ; МОН України. – К. : Слово, 2010. – 296, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 211-220.

 

                                                                                                                                                              Методика викладання

Богданович, М. В.   Методика викладання математики в початкових класах  : навч. посібник / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Богдан, 2010. – 335, [1] с.

Боринець, Н. І.   Трудове навчання  : мистецтво технологій : 5-11 класи : схвалено МОН, молоді та спорту України для використання у загальноосвітніх навч. закладах / Н. І. Боринець, І. Ю. Ходзицька. – К. : Шкільний світ, 2011. – 124, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 124-125. 

Боринець, Н. І.   Трудове навчання  : українська вишивка : 5-11 класи / Н. І. Боринець, І. Ю. Ходзицька ; [упоряд. Л. Рак]. – К. : Шкільний світ, 2011. – 126, [1] c. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

Вареніков, А. С.   Хімічні елементи IVA підгрупи  : навч.-методичний посіб. / А. С. Вареніков. – Х. : Основа, 2012. – 79, [1] с. – (Б-ка журн. "Хімія").

Іванова, Ж. В.   Фізика  : 8 клас : розробки уроків / Ж. В. Іванова. – Х. : Ранок : Веста, 2008. – 255, [1] c. – ((12-річна школа) (Майстер клаc)). – Бібліогр.: с. 255.

Котляр, З. В.   Органічна хімія  : посібник-практикум для учителів та учнів. Ч.ІІ / З. В. Котляр, В. М. Котляр. – Х. : Основа, 2012. – 109, [1] с. – (Б-ка журналу "Хімія" ; вип. 3 (111)).

Кукалець, М. В.   Методика викладання природознавства у початковій школі  : навч.-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студ. спец. "Початкова освіта" : рек. МОН України / М. В. Кукалець. – Львів : Новий Cвіт-2000, 2011. – 222, [1] с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 216-222. 

Суворова, О. В.   Географія релігій  : [навч.-метод. посібник]. Ч.1 / О. В. Суворова. – Х. : Основа, 2012. – 77, [2] c. – (Б-ка журн. "Географія").

Токмань, Г. Л.   Методика навчання української літератури в середній школі  : підруч. : [затв. МОНмолодьспорту України як підруч. для студ. ВНЗ] / Г. Л. Токмань. – К. : Академія, 2012. – 308, [2] c. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 304-308.

Черненко, Н. А.   Математика + інтегровані уроки  / Н. А. Черненко. – К. : Ред. газ. природничо-математичного циклу, 2012. – 117, [2] c. 

Шаповаленко, О. В.   Дидактичні картки з природознавства  : 5-6 клас : [навч.-метод. посіб.] / В. В. Шаповаленко. – Х. : Основа, 2012. – 63 с. : іл. – Бібліогр.: с. 63. – (Б-ка журналу "Біологія" ; вип. 3 (111).

 

 

Виховання

Виховні години  : 10-11 класи : [сценарії виховних годин] / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ]. – К. : Шкільний світ, 2011. – 127, [1] с. – (Б-ка "Шкільного світу").

Кириченко, В. І.   Педагогічна рада в позашкільному навчальному закладі  / В. І. Кириченко, Г. П. Ковганич, О. О. Савенко ; [упоряд. О. О. Колонькова]. – К. : Шкільний світ, 2012. – 101, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр. в тексті. 

Кращі свята та розваги  : сценарії : головні урочистості навчального року, традиційні українські народні свята, найулюбленіші шкільні розваги / [упоряд. О. В. Гноінська]. – Х. : Ранок, [2011]. – 319, [1] с. – (Рідна школа).

Лісовець, О. В.   Теорія і методика роботи з дитячими молодіжними організаціями України  : навч. посібник / О. В. Лісовець. – К. : Академія, 2011. – 255, [1] c. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 250-255.

Мороз, В. В.   Збереження репродуктивного здоров'я підлітків  : [статеве виховання підлітків] / В. В. Мороз ; [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова]. – К. : Шкільний світ, 2012. – 117, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). 

Наші улюблені свята в школі . Вип. 2 / [голов. ред. В. В. Григораш]. – Х. : Вид. група Основа : Тріада +, 2008. – 330, [1] с. – (Серія "Класний керівник").

Ціннісне ставлення до себе  : виховні заходи : 5 - 8 класи / упоряд. Людмила Шелестова, Наталія Чиренко, Наталія Чернякова. – К. : Шкільний світ, 2012. – 126, [1] с. – (Б-ка "Шкільного світу").

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей  : виховні заходи 5 - 8 класи / упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. – К. : Шкільний світ, 2012. – 128, [2] с. 

 

 

Фізична культура й спорт

Зотов, В. П.   Восстановление работоспособности в спорте  / В. П. Зотов. – К. : Здоровья, 1990. – 196, [3] c. – Библиогр.: с. 192-195.

Костюкевич, В. М.   Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації  : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Костюкевич В. М. – К. : Освіта України, 2009. – 274, [1] c. : табл. – Бібліогр. в тексті.

Ткаченко, В. Т.   Практикум з легкої атлетики  : практикум з легкої атлетики : галузь знань: 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини : напрям підготовки: 6010201 "Фізичне виховання" : [рек. МОН України як навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ] / В. Т. Ткаченко ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та мистецької освіти, факультет фізичного виховання, кафедра спортивних дисциплін. – К. : Освіта України, 2011. – 266, [1] с. : іл. 

 

Бібліотекознавство

Слободяник, М. С.   Бібліотека. Документ. Комунікації  : вибрані праці / М. С. Слободяник. – К. : Ліра-К, 2010. – 306, [1] c. – Бібліогр. в тексті. – [до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності автора].

 

Мовознавство      

Saur, V.   Slovanske surь, bratr manzelky  = Славянское "шурь" (шурин), брат жены / Vladimir Saur. – [Б.м.] : [б.в.], [1973 ?]. – [6 р.]. – [Бібліотека С. П. Бевзенка].

Вступний курс з української мови для студентів-іноземців  : навч. посібник / [О. М. Волкова, Н. О. Ворона, Є. О. Голованенко [та ін.] ; за ред. Т. О. Дегтярьової. – Суми : Університетська книга, 2010. – 414, [1] с. – Бібліогр.: с. 293. – Авт. зазначені на звороті тит. аркуша. 

Дзендзелівський, Й. О.   Українські діалекти йагли "пшоно" та інші, ягни "вид страви"  / Й. О. Дзендзелівський ; Българска академия на науките, Ин-т за български език в Памет на проф. Д-Р СТ. Стойков ; Езиковедски изследвания. – София : [б. в.], 1974. – 5 с. – [Б-ка С. П. Бевзенка].

Забіяка, В. А.   Світ фразеологізмів  : етимологія, тлумачення , застосування : практичний посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. – К. : Академія, 2012. – 299, [4] c. – Бібліогр.: с. 300.

Закалюжний, М. М.   Латинська мова і основи медичної термінології  : рек. Центральним метод. кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як підруч. для студ. вищих медичних навч. закладів IV рівня акредитації / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 423-424. 

Крижанівська, О. І.   Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика  : навч. посібник / О. І. Крижанівська. – К. : Академія, 2010. – 246, [1] c. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 245-246.

Кучеренко, І. К.   Теоретичні питання граматики української мови  : морфологія : [для студентів, аспірантів, викладачів] / І. К. Кучеренко ; Київский НУ імені Тараса Шевченко. – Вид. 2-ге, уточнене й допов. – Вінниця : Поділля-2000, 2003. – 463, [2] с.

Мацюк, З. О.   Українська мова професійного спілкуваня  : рек. МОН України як навч. посіб. для студентів ВНЗ / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич ; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2011. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 344-345.

Пентилюк, М. І.   Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики  : збірник статей / Марія Іванівна Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 255, [1] c. – Бібліогр. в тексті.

Попов, А. А.   Немецкий язык для всех = Deutsh tur jedermannю : [самоучитель] Кн. 1 : Для начинающих / А. А. Попов. – М. : Лист Нью, 1996. – 303 с.

Попов, А. А.   Немецкий язык для всех  = Deutsh tur jedermann : [самоучитель]. Кн. 2 : Для продолжающих / А. А. Попов. – М. : Лист Нью, 1996. – 304 с.

Практический курс английского языка  : 1 курс : [учеб. для пед.вузов] : доп. МОРФ в качестве учеб для студ. пед.вузов по спец. " Иностранные языки " / В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт [и др.] ; под ред. В. Д. Аракина. – Изд. 5-е, испр. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 535, [1] c. – Авт. обозн. на обороте титул. листа. 

Практический курс английского языка  : 2 курс : [учеб. для пед. вузов] : доп. МОРФ в качестве учеб. для студ. пед. вузов по спец. "Иностранные языки" / В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт [и др.] ; под. ред. В. Д. Аракина. – Изд. 5-е, переработ. и допол. – М. : Владос, 2001. – 535,[2] c. – (Учебник для вузов). – Авт. обозн. на обороте титул .листа. 

Русско-английский словарь  = Russian-english dictionary : около 55 000 слов / [О. С. Ахманова, З. С. Выгодская, Т. П. Горбунова [и др.] ; под общим руковод. А. И. Смирницкого. –Изд. 13-е испр. и доп. – М. : Русский язык, 1985. – 764, [3] c. – Авт. обоз. на обороте тит. листа.

Тарасова, Н. І.   Синтагматика лексико-граматичних розрядів іменника в сучасній російській мові  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 - російська мова / Наталія Іванівна Тарасова ; Український держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К/, 1994. – 16, [2] c. – [Б-ка С. П. Бевзенка]

Уланович, О. И.   Психолингвистика  : доп. МО Республики Беларусь в качестве учеб. пособия для студ. ВУЗ по лингвистическим и психолого-педагогическим специальностям / О. И. Уланович. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 238, [2] с. – Библиогр.: с. 237-239.

Шевчук, С. В.   Українське ділове мовлення  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / С. В. Шевчук ; МОН України. – Вид. 7-ме, випр. і допов. – К. : Алерта, 2011. – 305, [2] с. – Бібліогр.: с. 303. 

 

 

 

Фольклор

Сивачук, Н. П.   Уманське весілля  : [весільна обрядовість Уманщини] : [навч. посібник] / Н. П. Сивачук ; [рец.: В. Г. Кузь, Н. В. Рогальська, В. М. Голобородько [та ін.] ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, лаб. "Етнологія Черкаського краю". – Умань : [АЛМІ], 2007. – 199, [1] c. – Бібліогр.: с. 193-198. 

 

Літературознавство    

Давиденко, Г. Й.   Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття  : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко ; МОН України, Глухівський державний педагогічний університет ім. С.М.Сергєєва-Ценського. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 288, [2] с . – Бібліогр. в тексті.

Давиденко, Г. Й.   Історія зарубіжної літератури XX століття  : навч. посібник : рек. МОН України для студ. ВНЗ / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак ; МОН України. Глухівський державний педагогічний університет ім. С.М.Сергєєва-Ценського. – 3-тє вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 487, [1] с . – Бібліогр.: с. 475-487. 

Кравець, Л. В.   Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст.  : монографія / Лариса Кравець. – К. : Академія, 2012. – 257, [3] c. – (Монограф). – Бібліогр.: с. 366-409.

Куцевол, О. М.   Методика викладання української літератури  : (креативно-інноваційна стратегія) : [монографія] / Ольга Куцевол. – К. : Освіта України, 2011. – 463, [1] c. – Бібліогр.: с. 416-457. 

Чижевський, Д. І.   Історія російської літератури ХІХ століття  : романтизм : [навч. посібник] / Дмитро Чижевський. – К. : Академія, 2009. – 214, [2] с. – (Альма-матер).

 

Художня література

Бичер-Стоу, Г.   Хижина дяди Тома  / Гарриєт Бичер-Стоу ; [пер. с англ. Н. Волжиной]. – М. : Правда, 1989. – 478, [4] c. 

Васильев, В.   Кладезь бездны  : [фантастический роман] / Виктор Васильев. – М. : Махаон, 2003. – 605, [1] c. – (Современная фантастика). 

Достоевский, Ф. М.   Преступление и наказание  : роман в шести частях с эпилогом / Ф. М. Достоевский. – Х. : Вища школа, 1983. – 478, [2] с. .

Єшкілєв, В. І.   Усі кути Трикутника  : апокриф мандрів Григорія Сковороди : [роман] / Володимир Єшкілєв. – К. : Академія, 2012. – 244, [2] c. – (Автографи часу).

Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.   Зібрання творів  : у семи томах. Т. 5 : Прозові твори / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко ; [редкол.: П. М. Федченко (гол.), О. І. Гончар, Б. А. Деркач [та ін.] ; ред. тому С. Д. Зубков]. – К. : Наукова думка, 1980. – 589, [3] с. : фотоіл. – Зміст: Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова, помещика в трех наместничествах ; Знакомые незнакомцы ; Фенюшка ; Добрый пан. 

Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.   Зібрання творів  : у семи томах. Т. 7 : Історичні, етнографічні, літературно-публіцистичні статті, листи / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко ; [редкол.: П. М. Федченко (гол.), О. І. Гончар, Б. А. Деркач [та ін.] ; ред. тому О. І. Гончар]. – К. : Наукова думка, 1981. – 637, [3] с. : фотоіл.

Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.   Зібрання творів  : у семи томах. Т. 6 : Прозові твори / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко ; [редкол.: П. М. Федченко (гол.), О. І. Гончар, Б. А. Деркач [та ін.] ; ред. тому О. І. Гончар]. – К. : Наукова думка, 1981. – 637, [3] с. : фотоіл. – Зміст: Рассказ ; Герой очаковских времен ; Ботфорт ; Друзья ; Знахарь ; Бессрочный ; Вояжеры ; Предания о Гаркуше ; Основание Харькова ; Умные дети ; Одолжение от нищего ; Татарские набеги. 

Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.   Зібрання творів  : у семи томах. Т.2 : Драматичні твори. Рання проза / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко ; [редкол.: П. М. Федченко (гол.), О. І. Гончар, Б. А. Деркач [та ін.] ; ред. тому С. Д. Зубков. – К. : Наукова думка, 1979. – 566, [2] с. – Зміст: Сватання на Гончарівці ; Шельменко-денщик ; Вояжеры ; Щира любов, або Милий дорогше щастя ; Мертвец-шалун ; Бой-жінка. 

Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.   Зібрання творів  : у семи томах. Т.3 : Прозові твори / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко ; [редкол.: П. М. Федченко (гол.), О. І. Гончар, Б. А. Деркач [та ін.] ; ред. тому Б. А. Деркач]. – К. : Наукова думка, 1981. – 477, [3] с. – Зміст: Салдацький партрет ; Маруся ; Мертвецький великдень ; Конотопська відьма ; Козир-дівка ; Сердешна Оксана ; Щира любов ; Перекотиполе ; Пархімове снідання ; На пущання - як зав'язано ; Малоросійська биль ; Підбрехач.

Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.   Зібрання творів  : у семи томах. Т.4 : Прозові твори / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко ; [редкол.: П. М. Федченко (гол.), О. І. Гончар, Б. А. Деркач [та ін.] ; ред. тому Д. В.Чалий]. – К. : Наукова думка, 1979. – 541, [3] с. : фотоіл. – Зміст: Пан Халявский ; Украинские дипломаты ; Панна сотниковна ; Ложные понятия ; Ярмарка ; Очки ; Званый вечер. 

Коцюбинський, М. М.   Вибрані твори  / Михайло Коцюбинський. – К. : Дніпро, 1977. – 498, [4] с.

Мей, Л. А.   Полноє собранїє сочинєнїй  : [драматические произведения, стихотворения, переводы]. Т. II. Кн. 7. / Л. А. Мей. – СПб : Изд. т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 400 с.

Мирний, П.   Повія  : роман / Панас Мирний ; [передм. О. Гончара]. – К. : Дніпро, 1988. – 669,[3] с. : іл. – (Б-ка української класики "Дніпро"). 

Мирний, П.   Хіба ревуть воли, як ясла повні ?  : роман з народного життя / П. Мирний, І. Білик. – К. : Дніпро, 1977. – 334, [2] c. 

Українська література для дітей : хрестоматія / [упоряд. О. О. Гарачковська]. – К. : Академія, 2011. – 786, [14] c.

 

Мистецтво

Античные мыслители об искусстве  : эстетические учения философов античного мира / [ответ. ред. И. Е. Верцман, техн. ред. П. М. Каверин]. – ИЗОГИЗ, [1936]. – 275, [3] с.

Вербек-Свердстрём, В.   Школа раскрытия голоса  : путь к катарсису в искусстве пения / Вербек-Свердстрём Вальборг ; пер с нем. Н. Н. Фёдоровой. – М. : Еvidentis, 2009. – 224, [2] с.

Государственный эрмитаж  : [коллекция альбомов в 30 т.]. Ч.1. / [генеральный директор К. Костюк, главный ред. А. Багарамян, ред.-искусствовед М. Гордеева, автор текста Л. Пуликова]. – К. : Комсомольськая правда-Украина, 2012. – 95, [1] c. : фотоил. – (Великие музеи мира). 

Дмитриев, Л. Б.   Основы вокальной методики  : [учеб.] / Л. Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 2007. – 366, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 361-365. 

Костюк, Е. Б.   Популярные музыкальные направления и жанры ХХ века  : учеб. пособие : доп. Учеб.-метод. объединением по направлениям пед. образования в качестве учеб. пособ. для студ. ВУЗ обуч. по направлению 050600 " Худож. образование" / Е. Б. Костюк. – СПб : [Изд-во СПбГУП], 2008. – 192, [1] с. – (Б-ка Гуманитарного ун-та ; вып. 39). – Библиогр.: с. 186-189. 

Мистецтвознавчі студії  : збірка наукових праць студ. мистецько-педагогічного факультету. Вип. № 3 : Музика. Танець / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. хореографії та музінструмента ; [редкол.: Дудник О. В., Калабська В. С., Бондаренко С. М. [та ін.] ; [рец. Андрощук Л. М., Куценко С. В.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 90 c. – Бібліогр. в тексті.

Мистецтвознавчі студії  : збірка наукових праць студ. мистецько-педагогічного факультету. Вип. № 2 : Музика. Театр. Кіно / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. хореографії та музінструмента ; [редкол.: Дудник О. В., Калабська В. С., Бондаренко С. М. [та ін.] ; [рец. Андрощук Л. М., Ковальова С. В.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 99 c. – Бібліогр. в тексті. 

Мистецтвознавчі студії. Театр. Музика. Кіно  : збірка наукових праць студ. мистецько-педагогічного факультету / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. хореографії та музичного інструменту ; [гол. ред. Чепка О. В. ; редкол.: Фіцик І. Д., Кремешна Т. І., Калабська В. С., ; рец. Заєць С. С., Зелінський П. Є.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 76, [1] c. – Бібліогр.: с. 75-76. 

Юшманов, В. И.   Вокальная техника и ее парадоксы  : [монография] / В. И. Юшманов. – Изд. 3-е. – CПб : ДЕАН, 2007. – 127, [1] c. – Библиогр.: с. 118-127. 

 

Релігія. Релігієзнавство

Релігієзнавство  : навч. посібник : рек. МОН України / В. Л. Петрушенко, О. П. Петрушенко, М. П. Скалецький [та ін.] ; за ред. В. Л. Петрушенка, О. П. Петрушенка. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 327, [1] с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 325-327.

Шугаєва, Л. М.   Релігії світу  : навч. посіб. : [рек. Міністерством освіти і науки України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Л. М. Шугаєва. – К. : Академвидав, 2011. – 253, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 259-253.

Юрій, М. Ф.   Релігієзнавство  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 405, [3] с. – Бібліогр. в тексті. 

 

                                                                                                                                                                                   

Філософські науки

Асмус, В. Ф.   Очерки истории диалектики в новой философии  : [диалектический материализм и логика] / В. Ф. Асмус. – М. ; Л : Госиздат, 1929. – 255, [1] с. – Библиогр. в тексте.

Беркли, Д.   Три разговора между Гиласом и Филонусом  / Джордж Беркли. – М. : Госсоцэкономиздат, 1937. – 125, [2] с. : порт.

Вороницын, И. П.   К. А. Гельвеций  / И. П. Вороницын ; Центральный совет Союза воинствующих безбожников СССР. – М. : ОГИЗ : ГАИЗ, 1934. – 149, [2] с.

Габрієлян, О. А.   Філософія історії  : підруч. : [затв. МОН України як підруч. для студ. ВНЗ] / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цветков. – К. : Академвидав, 2010. – 213, [2] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 211-213.

Гагарин, А.   Франц Меринг и его философские взгляды  / А. Гагарин. – М. : Госсоцэкономиздат, 1937. – 139, [1] с. : порт. – Библиогр.: с. 136-140.

Естетика мистецтва  : навч. посіб. для студ. гуманітарних ф-тів : рек. Вченою Радою Інституту філології та суспільствознавства / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, кафедра філософії та суспільствознавства ; уклад. Л. Б. Мартиненко ; [рец. Фуркало В. С., Фуркало В. В.]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2012. – 232, [1] с. – Бібліогр. в тексті.

Етика та естетика  : навч. посіб. : рек. МОН України для студ. ВНЗ / [В. Л. Петрушенко, І. М. Сурмай, Г. Ф. Карвацька [та ін.] ; за ред. В. Л. Петрушенка. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 304, [1] с. – Бібліогр.: с. 303-304. – Авт. зазн. на звороті тит. аркуша. 

Петрушенко, В. Л.   Філософія  : навч. посібник для студ. ВНЗ освіти 1-1V рівнів акредитації : рек. МОН України / В. Л. Петрушенко. – Львів : Новий Cвіт-2000, 2011. – 503, [1] c. – Бібліогр.: с. 495-503 .

Прикладна етика  : навч. посіб. рек. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студ. ВНЗ / [Т. Г. Аболіна, В. Г. Нападиста, О. Д. Рихліцька [та ін.] ; [за наук. ред. Панченко В. І.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 391, [1] с. – Авт. зазн. на звороті тит. арк.

Сучасна зарубіжна філософія  : течії і напрями : хрестоматія : навч. посіб. для студ. гуманітарних ф-тів ВНЗ : доп. Міністерством освіти України / Міжнародний фонд "Відродження" програма "Трасформація гуманітарної освіти в Україні" ; [упоряд. В. В. Лях, В. С. Пазенок ; голов. ред. С. Л. Удовік]. – К. : Ваклер, 1996. – 421, [7] с.

Тофтул, М. Г.   Логіка  : підручник : [рек. МОН України] / М. Г. Тофтул. – К. : Академія, 2003. – 367, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 365-367.

Філософія  : навч. посіб. : доп. МОН України для студ. і аспірантів ВНЗ / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, В. П. Розумний ; за ред. І. Ф. Надольного. – 3-тє вид., стер. – К. : Вікар, 2002. – 516, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – Автори зазначено на звороті тит. аркуша.

Філософія  : навч. посіб. : доп. МОН України для студ. і аспірантів ВНЗ / [Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, В. П. Розумний] ; за ред. І. Ф. Надольного. – 3-тє вид., стер. – К. : Вікар, 2002. – 516, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – Автори зазначено на звороті тит. аркуша.

 

Психологія

Вікова та педагогічна психологія  : рек. МОН України як навч. посібник для студентів ВНЗ / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – К. : Каравела, 2009. – 399, [1] с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. в тексті.

Демчук, О. А.   Вікова психологія  : (курс лекцій) / О. А. Демчук ; [рец. Б. А. Якимчук, І. О. Вахоцька]. – Умань : [Вид. "Сочінський"], 2010. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 213-215. 

Долинська, Л. В.   Геронтопсихологія  : практикум : хрестоматія : рек. МОНмолодьспорту України як навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. В. Долинська, Л. М. Співак ; МОНмолодьспорту України, Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Каравела, 2012. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 236-239.

Загальна психологія  : практичні заняття : [навч. посіб. для педагогічних ВНЗ : рек. МОН України] / С. Ю. Діхтяренко, Н. В. Чудаєва, Г. О. Шулдик, Л. А. Данилевич ; [рец. Моляко В. О., Максименко С. Д., Побірченко Н. С]. ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2010. – 253, [1] c. – Бібліогр.: с. 247-253.

Загальна психологія: хрестоматія  : рек МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / [упоряд. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. – К. : Каравела, 2008. – 639, [1] с. – (Вища освіта в Україні) (Українська книга)).

Ільїна, Н. М.   Загальна психологія  : теорія та практикум : навч. посібник / Н. М. Ільїна, С. О. Мисник. – Суми : Університетська книга, 2011. – 352 с. – Бібліогр. в тексті.

Крысько, В. Г.   Этническая психология  : доп. Учеб.-метод. объединением по спец. пед. образования в качестве учеб. пособия для студ. ВУЗ, обуч. по спец. 031000 - Педагогика и психология / В. Г. Крысько. – 2-е изд., стереотипное. – М. : ACADEMA, 2004. – 313, [2] с. – (Высшее профессиональное образование). – Библогр.: с. 300-311. 

Легка, Л. М.   Організація діяльності психологічних служб  : навч. посіб. : рек. МОН України / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. – Львів : Новий світ - 2000, 2010. – 370, [1] с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 296-303.

Лисянська, Т. М.   Педагогічна психологія  : практикум : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. М. Лисянська. – К. : Каравела, 2009. – 223, [1] c. : табл. – (Українська книга). – Бібліогр.: с. 213-223.

Максименко, С. Д.   Загальна психологія  : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ / С. Д. Максименко ; МОН України. – Вид. 3-тє, переробл. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 271. 

Мамайчук, І. І.   Діти з розладами поведінки: психологічна допомога  / І. І. Мамайчук, М. І. Смірнова. – К. : Ред. загальнопедагогічних газ., 2012. – 117, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 110-118.

Обухівська, А. Г.   Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі  / А. Г. Обухівська, Т. Д. Ілляшенко, Т. В. Жук. – К. : Ред. загальнопедагогічних газ., 2012. – 125, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 125-126.

Подоляк, Л. Г.   Психологія вищої школи  : практикум : рек. МОН України як навч. посіб для студ. ВНЗ / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-335.

Приходько, Ю. О.   Практична психологія: Введення у професію  : [навч. посіб] : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. О. Приходько ; МОНмолодьспорту, Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Вид. 2-ге. допов. – К. : Каравела, 2010. – 231, [1] с. – (Українська книга). – Бібліогр. в тексті.

Приходько, Ю. О.   Психологічний словник-довідник  : [навч. посіб.] : рек. МОНмолодьспорту України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Київський ун-т імені Бориса Грінченка. – К. : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с.301-302.

Психологический атлас человека  : психология человека от рождения до смерти / под ред. А. А. Реана. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651, [1] с. – Библиогр. в тексте.

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів  : близько 3 000 слів / В. Б. Шапар, В. О. Олефір, А. С. Куфлієвський [та ін.] ; під керівництвом В. Б. Шапаря. – Х. : Прапор, 2009. – 669, [3] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Романовська, Л. І.   Основи психології і педагогіки  : навч. посіб. : рек. МОН України / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 449, [1] с. – табл. 

Ткалич, М. Г.   Гендерна психологія  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Ткалич Маріанна Григорівна. – К. : Академвидав, 2011. – 245, [1] с. : табл. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 241-245.

 

Бібліографічні посібники

Григорій Сковорода (1722-1794)  : науково-допоміжний біобібліографічний покажчик. Вип.2 / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди, Науково-технічна б-ка, [уклад. О. Шкира, О. Нефедова, А. Яковенко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Національний гірничий ун-т, 2010. – 195, [1] c. 

Коцур Надія Іванівна  : учений у галузі охорони здоров'я дітей і підлітків, історії медицини, професор університету : біобібліографічний нарис / МОН України, Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди ; [бібліогр.-уклад. О. Шкира, Л. Губар, А. Спіжова [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [В. М. Гавришенко], 2010. – 94, [2] c. – (Наукова еліта Переяславщини).

Наука для всех  : общедоступная энциклопедия. Полутом II : [Три Царства природы. Земля и Вселенная] / под ред. А. П. Нечаева. – Ярославль : Ярославский кредитный союз кооперативов, 1919. – 782 с.

Научное слово . Кн. VII. – М. : [Издатель Г. К. Рахмановъ], 1905. – 169, [1] с.

Україна - земля козацька  = Ukraina terra Cosaccorum : бібліографічний нарис / Переяслав-Хмельницький держ. ун-т імені Григорія Сковороди, б-ка Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту імені Григорія Сковороди, Українське Реєстове Козацтво, бібліографи-уклад.: [О. Шкира, Л. Губар, Л. Забарило [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [Наука і освіта], 2008. – 226 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. відділом комплектування та                                                    Устименко В. І.

обробки літератури 


Додаткова інформація