Список нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини

за квітень 2012 року        

 

Природничі науки. Медицина

Деволл, Б.   Глубинная экология  = Deep ecoloqy / Б. Деволл, Д. Сешнс ; Киевский эколого-культурный центр. – К. : [Киевский эколого-культурный центр], 2005. – 107, [1] c. – (Охрана дикой природы., вып. 51). 

Донченко, В. С.   Теорія ймовірностей та математична статистика  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / В. С. Донченко, М. В. Сидоров, М. М. Шарапов. – К. : Академія, 2009. – 286. [2] с. : табл. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 285-286.

Заверуха, Н. М.   Основи екології  : рек. МОН України як навч. посіб. для ВНЗ / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2011. – 301, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 301.

Зенгбуш, П.   Молекулярная и клеточная биология  = Molekular - und Zellbioloqie : в трех томах. Т. 3. / Петер Зенгбуш ; пер с нем. Алексеевой ; под ред. В. А. Энгельгардта. – М. : Мир, 1982. – 344 с. : ил. – Библиогр. в тексте. 

Корж, О. П.   Етологія тварин  : навч. посібник : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. П. Корж. – Суми : Університетська книга, 2011. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 227-228. 

Орлов, Б. Н.   Зоотоксинология  : (ядовитые животные и их яды) : доп. мин-вом высшего и среднего спец. образования СССР в качестве учеб. пособ. для студ ВНЗ обучающихся по спец. "Биология" / Б. Н. Орлов, Д. Б. Гелашвили. – М. : Высшая школа, 1985. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 268-269.

Піскунова, Л. Е.   Безпека життєдіяльності  : підручник / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. – К. : Академія, 2012. – 222, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 219-222.

Покутнєва, С. О.   Світ навколо тебе  : підручник для слабозорих учнів 1 класу : (для уроків з курсу "Я і Україна"). Ч.2 / Світлана Покутнєва. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 102, [2] c. : іл. 

Російсько-українсько-англійський словник з механіки  = Russian-ukrainian-english dictionary on mechanics / [НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, Український мовно-інформаційний фонд ; уклад. В. М. Бастун, Я. М. Григоренко, В. А. Широков ; за ред. Я. М. Григоренка, І. В. Остапової, В. В. Чумака]. – К. : Наукова думка, 2008. – 510, [1] c. 

Соколенко, Л. С.   Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія  : [навч.-методичний посіб.] : [тести, завдання для самопідготовки і питання екзаменаційних випробувань] / Л. С. Соколенко, О. Ф. Головко, Г. Л. Воскобойнікова ; [за ред. П. Д. Плахтія] ; [рец. В. К. Підгорний , Е. О. Жигульова] ; МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огіенка, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Бердянський ДПУ. – Кам'янець-Подільський : [ПП Буйницький О.А.], 2010. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 139-143. 

Софиевка - вечный памятник любви  : карта : история : виды / [автор текста И. Косенко]. – Умань : [б. и.], 2007. 

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я  : практикум : рек. Центральним метод. каб. вищої медичної освіти МОЗ України як навч. посіб. для студ. вищих навч. медичних закладів І - ІV рівнів акредитації за спец. "сестринська справа" / за ред. Ю. В. Вороненка та В. В. Рудень. – Львів : Новий Cвіт-2000, 2011. – 374, [2] с. – Бібліогр.: с. 374-375.

Умань  : путівник : план-схема Національного дендрологічного парку "Софіївка" : Черкаська область / текст І. С. Косенко ; фотографії Г. У. Сівко ; карта дендрологічного парку "Софіївка" - П. Р. Клименко. – Умань : [б. в.], [2006?]. – 24 с. – (Наше місто).

 

 

Технічні  науки

Гервас, О. Г.   Техніка виконання візерунків на твердій основі - "ізоніть" : навч. посібник / О. Г. Гервас ; [рец. Дубова Н. В., Лещенко В. В.]. – К. : [КопіЦентр], 2009. – 54 [1] c. – Бібліогр.: с. 49.

Кришталева, В. С.   Вязание узоров крючком  : [книга для досуга] / В. С. Кришталева. – М. : Легпромбытиздат, 1988. – 163, [5] с. : ил.

 

Суспільні науки     

Андрійчук, О.   Україна - Європа: тести на сумісність  : [збірка гострої, актуальної та проникливої публіцистики] / Олесь Андрійчук. – К. : Смолоскип, 2007. – 373, [2] с.

Капська, А. Й.   Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах  : навч. посібник / А. Й. Капська, Л. М. Завацька, С. В. Грищенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту. – К. : Cлово, 2011. – 244, [2] с. – Бібліогр.: с. 220-241.

Мироненко, О. М.   Історія вчень про державу і право  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. – К. : Академія, 2010. – 454, [2] с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в тексті.

Політологія  : підручник : [затв. МОН України як підруч. для студ. ВНЗ] / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін, О. В. Бабкіна [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., переробл., допов. – К. : Академія, 2008. – 567, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в тексті.

Шляхтун, П. П.   Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / П. П. Шляхтун. – К. : Академія, 2011. – 222, [2] c. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 223.

 

   Історія

"Пакти і Конституції" Української козацької держави  / НАН України, Ін-т іст. України, Нац. б-ка України імені Вернадського, Держ. архівна служба України, Центральний держ. іст. архів, м. Київ ; [упоряд. М. С. Трофимчук, Т. В. Чухліб ; редкол.: В. А. Смолій (відпов. ред.), Г. Боряк, П. Гриценко [та ін.]. – Львів : Світ, 2011. – 439, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 404-425. – (до 300-річчя укладення). 

The Refugee Experience  = Досвід емігранта: вигнані українці після Другої світової війни : Ukrainian Displaced Persons after World War II / edited by Wsevolod W. Isajiw., Yury Boshyk, Roman Senkus. – Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press University of Alberta, 1992. 

Бойко, О. Д.   Історія України  : навчальний посібник : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Академвидав, 2010. – 687, [1] с. – (Альма- матер). – Бібліогр.: с. 686-687.

Вестник Древней истории  = Revue D'histoire Ancienne. 1(15) / АН СССР, Ин-т истории ; [отв. ред. А. В. Мишулин]. – М.; Л. : АН СССР, 1946. – 316 [4] с. : фотоил. – Библиогр. в тексте.

Вестник Древней истории  = Revue D'histoire Ancienne. 2(16) / АН СССР, Ин-т истории ; [отв. ред. А. В. Мишулин]. – М.; Л. : АН СССР, 1946. – 272 [4] с. : фотоил. – Библиогр. в тексте.

Вестник Древней истории  = Revue D'histoire Ancienne. 4(18) / АН СССР, Ин-т истории ; [отв. ред. А. В. Мишулин]. – М.; Л. : АН СССР, 1946. – 329 [3] с. : фотоил. – Библиогр. в тексте. 

Вестник Древней истории  = Revue D'histoire Ancienne. 4(9) / Ин-т истории АН СССР ; [отв. ред. А. В. Мишулин]. – М. : ОГИЗ СОЦЭКГИЗ, 1939. – 302, [2] с. : фотоил. – Библиогр. в тексте

Вестник Древней истории  = Revue D'histoire Ancienne. №2/7 / [отв. ред. А. В. Мишулин]. – М. : ОГИЗ СОЦЭКГИЗ, 1939. – 324, [3] с. : фотоил. – Библиогр. в тексте.

Вестник Древней истории = Revue D'histoire Ancienne. 4(22) / АН СССР, Ин-т истории ; [отв. ред. А. В. Мишулин]. – М.; Л. : АН СССР, 1947. – 294 [2] с. : фотоил. – Библиогр. в тексте. 

Габидуллин, Х. З.   Младотурецкая революция  : исторические очерки / Х. З. Габидуллин. – М. : Госсоцэкономиздат, 1936. – 225, [3] с. – Библиогр. в тексте. 

Галкин, И. С.   Рабочее движение в Германии 1871-1914  : лекции, прочитанные в Высшей партийной школе при ЦК КПСС / И. С. Галкин ; ВПШ при ЦК КПСС, каф. историии международного рабочего движения. – М. : ВПШ при ЦК КПСС, 1957. – 82, [2] c. – Библиогр. в тексте.

Гальперин, А. Л.   Очерки социально-политической истории Японии в период позднего феодализма  / А. Л. Гальперин ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – М. : Изд-во восточной лит-ры, 1963. – 197, [1] с. : карты. – Библиогр.: с.176-188.

Ганчовский, Н.   За тюремной решеткой  : воспоминания и размышления / Неделчо Ганчовский ; [пер. с болг. С. Пархомовcкой]. – М. : Полтиздат, 1974. – 317, [3] c. – Библиогр. в тексте.

Геббельс, Й. П.   Последние записи  = Zagebucher 1945 : [дневники 1945 года]. / Й. П. Геббельс ; [вступ. слово и общ. ред. А. А. Галкина]. – Смоленск : РУСИЧ, 1998. – 411, [2] с. – (Тирания). 

Гейвиш, Ю. Г.   Поль Ланжевен - ученый, борец за мир и демократию  / Ю. Г. Гейвиш : АН СССР, Ин-т философии. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 124, [3] с. – Библиогр. в тексте. 

Генерал Лукач  : [сборник воспоминаний] / Ф. Мюнних, А. Исбах, А. Погони [и др.] ; сост. М. И. Горбунов. – М. : Воениздат МО СССР, 1967. – 221, [4] с. – [Авт. обозначены в содержании кн.].

Генерал Петро Григоренко  : спогади, статті, матеріали / упоряд. Олесь Обертас ; [пер. з російської Я. Левчук, Д. Кислиці]. – К. : Смолоскип, 2008. – 826, [4] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 746-766. 

Гераликтов, А.   Материалы по истории Мордвы  : сборник выписок из печатных источников / А. Гераклитов. – М. : Госекономиздат, 1931. – 123, [4] с.

Германия во второй мировой войне (1939-1945)  = Deutschland von 1939 bis 1945 / В. Блейер, К. Дрехслер, Г. Ферстер, Г. Хасс ; пер. с нем. А. И. Долгорукова, В. М. Артеменко, И. И. Карабутенко. – М. : Воениздат, 1971. – 431, [1] с.

Герои сопротивления  : книга для учащихся старших классов / сост. А. Я. Манусевич, Ф. А. Молок. – 3-е изд., испр. и допол. – М. : Просвещения, 1990. – 189, [2] с.

Гибсон, Я.   Гренада 1936 г. Убийство Фредерико Гарсиа Лорки  = Granada en 1936. Y el asesinato de Federico Garcia Lorca / Я. Гибсон ; пер. с исп. Н. В. Малыхиной, Л. С. Осповат. – Изд. 2-е. – М. : Прогресс, 1986. – 252, [4] c. – Библиогр. в тексте. 

Гинцберг, Л. И.   Немецкие антифашисты в борьбе против гитлеровской диктатуры  : (1933-1945) / Л. И. Гинцберг, Я. С. Драбкин ; АН СССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 151, [1] с. – (Научно-популярная серия). 

Говорит Испания  : хроника гражданской войны в Испании : собрана писательницей Марией-Тересой Леон при помощи Хоакина Миньяна и товарищей из Союза антифашистской интеллигенции : пер. с испанского. Вып. 1. – М. : Художественная литература, 1937. – 234, [2] с. 

Год кризиса  : 1938-1939 : документы и материалы в 2-х т. Т.1 : 29 сентября 1938 г.-31 мая 1939 г. Документы и материалы / М-во иностранных дел СССР ; [редкол. сб.: А. П. Бондаренко, И. Н. Венков, А. Я. Дегтярев [и др.]. – М. : Политиздат, 1990. – 554, [3] с. – Библиогр. в тексте.

Год кризиса  : 1938-1939 : документы и материалы в 2-х т. Т.2 : 2 июня 1939 г.-4 сентября 1939 г. Документы и материалы / М-во иностранных дел СССР ; [редкол. сб.: А. П. Бондаренко, И. Н. Венков, А. Я. Дегтярев [и др.]. – М. : Политиздат, 1990. – 430, [2] с. – Библиогр. в тексте.

Голант, В. Я.   Народ - мудрец  : [открытия китайского народа в развитие науки и техники сделанные в древности и в средние века] / В. Я. Голанд. – Л. : Учпедгиз, 1959. – 133, [3] с. : ил. 

Гонионский, С. А.   Сандино  : [никарагуанский политический деятель, лидер национально-освободительной войны] / С. А. Гонионский. – М. : Молодая гвардия, 1965. – 155, [3] с. : фотоил. – ("Жизнь замечательных людей". Серия биографий ;  вып. 11(406)). – Библиогр.: с. 155-156.

Горбовский, А. А.   Закрытые страницы истории  / А. А. Горбовский, Ю. С. Семенов. – М. : Мысль, 1988. – 286, [2] с. : ил. – (Библиотечная серия).

Горев, А. В.   Махатма Ганди  / А. В. Горев. – М. : Международные отношения, 1984. – 318, [2] с. 

Горев, Л.   Война 1853-1856 гг. и оборона Севастополя  : [военно-исторические очерки] / Л. Горев. – Львов : Мин-во обороны Союза ССР, 1955. – 518, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 517-519.

Горницький, А. А.   Під Моравською Остравою  : партизанська бувальщина / А. А. Горницький ; літературний запис Олексія Калиновського. – К. : Молодь, 1963. – 329, [3] с. 

Горо, Х.   История японского народа  / Хани Горо ; пер. с японского А. А. Искендерова и И. Н. Киселева. – М. : Изд-во Иностранной л-ры, 1957. – 212, [3] с.

Готье, Ю. В.   Железный век в Восточной Европе  : доп. в качестве учеб. пособ. для вузов / Ю. В. Готье. – М. ; Л. : Гостиздат, 1930. – 280, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 263-270. 

Градецкий, А.   Прага зовет  = Vola Prana / А. Градецкий, Д. Скалова ; пер. с чешского Г. Молочковского и Н. Николаевой. – М. : Изд-во Иностранной л-ры, 1950. – 104, [3] с.

Грей, Д.   Правда об Американском легионе  / Джастин Грей ; пер. с англ. Н. Яковлевой, О. Некрасовой. – М. : Изд-во Иностранной л-ры, 1949. – 185, [3] c.

Греков, Б. Д.   Винодольский статут об общественном и политическом строе Винодола  / Б. Д. Греков ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – 98, [2] с. 

Григулевич, И. Р.   Хосе Марти предвестник кубинской революции  = Jose Marti el precursor de la revolucion cubana / И. Р. Григулевич. – М. : Наука, 1979. – 283, [4] с. – Библиогр.: с. 282-284. 

Гросс, Х. -.   Че: "Мои мечты не знают границ"  = Che Meine Traume Kennen Keine Grenzen : [документальная повесть о кубинском политическом деятеле Эрнесто Че Геваре] / Х.-Э. Гросс, К.-П. Вольф ; пер. с нем. М. Манасова. – М. : Прогресс, 1984. – 259, [5] c. – Библиогр. в тексте. 

Губер, А. А.   Новая история стран зарубежного Востока  : учеб. для пед. ин-тов / А. А. Губер, А. Н. Хейфец. – М. : Учпедгиз, 1961. – 241, [1] с. : карты. 

Гуревич, А. Я.   Категории средневековой культуры  / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1972. – 317, [3] с. – Библиогр.: с. 285-318.

Гуревич, А. Я.   Средневековый мир  : культура безмолвствующего большинства / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 395, [3] с. – Библиогр.: с. 388-396. 

Гюго, К.   Записки об Индии  : [история Индии конца ХVIII в.] / Клод Гюго ; пер. с франц. рукописи К. А. Антоновой. – М. : Наука, 1977. – 222, [2] с. 

Данилевский, Н. Я.   Россия и Европа  : [взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому] / Н. Я. Данилевский. – М. : Книга, 1991. – 573, [3] с. – (Историко-литературный архив).

Даркевич, В. П.   Аргонавты средневековья  / В. П. Даркевич ; АН СССР. – М. : Наука, 1976. – 198, [2] c. – (Из истории мировой культуры). – Библиогр.: с. 193-197.

Державин, Н. С.   История Болгарии . Т. IV : Национально-освободительное движение в Болгарии (от конца ХVIII в. до 1877 г.) / Н. С. Державин ; АН СССР, Ин-т истории. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – 239, [4] с. – Библиогр. в тексте. 

Дёрнберг, С.   Краткая история ГДР  = Kurze geschichte der DDR / Стефан Дёрнберг ; авт. пер. с нем. Г. Рудого. – 2-е, допол. изд. – М. : Мысль, 1971. – 542, [2] с. – Библиогр. в тексте. 

Деятели национально-освободительного движения . Вып.1 : Политические портреты / Гос. комитет СССР по народному образованию. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 111, [1] с. – Библиогр. в тексте.

Джавахарлал Неру  : воспоминания, исследования / АН СССР, Ин-т востоковедения ; [ответ. ред. и сост. Э. Н. Комаров, Л. В. Митрохин]. – М. : Наука, 1989. – 199, [6] с. – Библиогр.: с. 200. 

Джангирян, В. Г.   Критика англо-американской буржуазной историографии М. А. Бакунина и бакунизма  / В. Г. Джангирян. – М. : Мысль, 1978. – 178, [5] с. – Библиогр.: с. 156-175. 

Дженкинс, Н.   Ладья под пирамидой  : (царская ладья фараона Хеопса) / Ненси Дженкинс ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – М. : Наука, 1986. – 125, [3] с. : ил. – (По следам исчезнувших культур Востока). – Библиогр. в тексте

Диль, Ш.   История Византийской империи  = [Histoire de L'empire Byzantin] / Шарль Диль ; пер. с франц. А. Е. Рогинской ; под ред. и с предисл. Б. Т. Горянова. – М. : Госиздат иностранной л-ры, 1948. – 158, [2] с.

Диль, Ш.   Основные проблемы византийской истории  : [история Византии средних веков] / Шарль Диль ; пер. с франц. и предисл. Б. Т. Горянова. – М. : Госиздат иностранной л-ры, 1947. – 187, [3] с. – Библиогр.: с. 180-182.

Димитров, Г.   Лейпцигский процесс  : речи, письма и документы / Георгий Димитров. – М. : Госполитиздат, 1961. – 531, [1] с.

Дневник Закария Акулисского / АН СССР, Армянский филиал, Ин-т истории и материальной культуры ; [ответ. ред. А. Шахназарян, тех. ред. В. Манукян]. – Ереван : АРМФАН-а, 1939. – 159, [1] с.

Документы и материалы Второй мировой войны  : из Архива Министерства Иностранных Дел Германиии. Т.1 : Ноябрь 1937-1938 / МИД СССР. – М : Политиздат, 1948. – 367, [1] с

Документы и материалы кануна второй мировой войны . Т.2 : Архив Дирксена (1938-1939 гг.) / М-во иностранных дел СССР. – М. : Политиздат, 1948. – 286, [2] с. – Библиогр. в тексте.

Документы и материалы кануна второй мировой войны 1937-1939  : в 2-х т. Т.1 : Ноябрь 1937 г. - декабрь 1938 г. / М-во иностранных дел СССР ; [редкол.: Земсков И. Н., Бондаренко А. П., Сиполс В. Я. [и др.]. – М. : Политиздат, 1981. – 301, [1] с. – Библиогр. в тексте. 

Документы и материалы кануна второй мировой войны 1937-1939  : в 2-х т. Т.2 : Январь - август 1939 г. / М-во иностранных дел СССР ; [редкол.: Бондаренко А. П., Земсков И. Н., Севостьянов П. П. [и др.]. – М. : Политиздат, 1981. – 414, [2] с. – Библиогр. в тексте. 

Документы Первого Интернационала. Гаагский конгресс Первого Интернационала  : 2-7 сентября 1872 г. ; отчеты и письма / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М. : Политиздат, 1972. – 606, [2] с. – Библиогр. в тексте. 

Документы по истории мюнхенского сговора 1937-1939  : [сборник документов] / МИД СССР, МИД ЧССР ; [редкол.: В. Ф.Мальцев, А. П. Бондаренко, М. М. Деев [и др.]. – М. : Политиздат, 1979. – 470, [2] с. – Библиогр. в тексте. 

Документы стойкости и героизма  : [сборник документов] / [под ред. В. С. Рыбкина ]. – М. : Политиздат, 1980. – 220, [4] с. – Библиогр.: с. 223.

Долгоруков, П. В.   Петербургские очерки  : памфлеты эмигранта 1860-1867 : [записки прошлого, воспоминания и письма] / Петр Владимирович Долгоруков ; [под ред. С. Бахрушина и М. Цявловского]. – [Б. г.] : Север, 1934. – 473, [6] с.

Драницын, С. Н.   Польское восстание 1863 г. и его классовая сущность  / С. Н. Драницын. – Л. : Госсоцэкономиздат, 1937. – 300, [2] с. – Библиогр. в тексте.

Древние германцы  : средние века : сборник документов / Исторический ф-т МГУ ; сост. Б. Н. Граковым, С. П. Моравским, А. И. Неусыхиным ; вводная статья и ред. А. Д. Удальцова. – М. : Соцэкгиз, 1937. – 222, [3 ] c.

Древний Восток и Античный мир  : сборник статей, посвященный профессору Всеволоду Игоревичу Авдиеву / [под ред. В. И. Кузищина]. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1972. – 253, [3] с. – Библиогр. в тексте. 

Древняя Греция  : книга для чтения / М. Ю. Ботвинник, Д. П. Герман, С. Я. Каллистов [и др.] ; под ред. Д. П. Каллистова и С. Л. Утченко. – М. : Госучпедиздат МП РСФСР, 1963. – 338, [2] с. – Библиогр. в тексте. 

Дружинин, Н. М.   Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева . Т.1 : Предпосылки и сущность реформы / Н. М. Дружинин ; АН СССР. – М. ; Л : АН СССР, 1946. – 631, [4] с. – Библиогр. в тексте. 

Дружинина, Е. И.   Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года  : (его подготовка и заключение) / Е. И. Дружинина ; АН СССР, Ин-т истории. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 366, [2] с. – Библиогр. в тексте. 

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей ХIV - XVI вв.  / АН СССР, Ин-т истории ; [ответ. ред. С. В. Бахрушин]. – М.; Л : АН СССР, 1950. – 585, [2] с. – Библиогр. в тексте. 

Дэвидсон, Б.   Чёрная мать  = Black Mother : Африка: годы испытаний / Бэзил Дэвидсон ; АН СССР. – М. : Наука, 1964. – 278, [2] с. – Библиогр.: с. 271-279.

История СССР  : учебник для 9-го класса средней школы : утвер. МП РСФСР. [Ч.2] / К. В. Базилевич, С. В. Бахрушин, А. М. Панкратов, А. В. Фохт ; под. ред. А. М. Панкратовой ; Ин-т истории АН СССР. – Изд. 19-е. – М. : Госпедиздат МП РСФСР, 1960. – 302, [2] с. 

Історія української культури  : у 5-ти т. Т.5, кн.1 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть / голов. редкол.: Патон Б. Є., Вервес Г. Д., Курас І. Ф. [та ін.] ; редкол. тому, кн. 1. Жулинський М. Г., Бондар М. П., Сулима М. М. [та ін.]. – К. : Наукова думка, 2011. – 861, [2] с. – Бібліогр.: с. 813-830.

Історія української культури  : у 5-ти т. Т.5, кн.2 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть / голов. редкол.: Патон Б. Є., Вервес Г. Д., Курас І. Ф. [та ін.] ; редкол. тому, кн. 2. Жулинський М. Г., Бондар М. П., Сулима М. М. [та ін.]. – К. : Наукова думка, 2011. – 1030, [2] с. – Бібліогр.: с. 950-990. 

Крамарчук, М.   З підгаєцького роду Крамарчуків  / Мирон Крамарчук. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2011. – 99, [1] c. : фотоіл. 

Молода нація  : альманах. №4(49) / [редкол.: П. Вознюк (голов. ред.), Т. Єрмашов, Р. Семків [та ін.]. – К. : Смолоскип, 2008. – 128 c. – Бібліогр.: с. 81-88. – Зміст: Політологія ; Політична філософія ; Історія ідей ; Геополітика.

Молода нація  : альманах. Спецвипуск (№ 52) : Україна і світ: на перетині епох / [редкол.: П. Вознюк (голов. ред.), Т. Єрмашов, Р. Семків [та ін.]. – К. : Смолоскип, 2011. – 270 c. – Бібліогр. в тексті. – Зміст: [Матеріали круглих столів ; Україна у пошуках ідентичності: проблеми і перспективи ; Постпомаранчева Україна ; Ідеології, технології, утопії].

Народна пам'ять про козацтво  = People's memorg cossacks : [500-річчю Запорозького козацтва присв'ячується] / [авт.: Я. П. Новицький, А. Л. Сокульський, В. І. Шевченко]. – Запоріжжя : Інтербук, 1991. – 266, [6] с. – Автори зазначені на звороті тит. арк. 

Прието, А.   Герои борьбы за освобождение Латинской Америки  / Альберто Прието. – Гавана : Хосе Марти, 1985. – 94, [10] с.

Рух опору в Україні 1960-1990  = Resistance movement in Ukraine : енциклопедичний довідник / голов. ред. Осип Зінкевич ; Музей-архів і документальний центр українського самвидаву при видавництві "Смолоскип". – К. : Смолоскип, 2010. – 802, [2] с. – Бібліогр. в тексті. 

Сергєєв, В. С.   Нариси з історії стародавнього Рима  : доп. як навч. посібник для історичних ф-тів Всесоюзним Комітетом у справах вищої школи при РНК СРСР. Ч.1 / В. С. Сергєєв. – К. : Рад. школа, 1940. – 315, [1] с. 

Сульянов, А.   Арестовать в Кремле  : о жизни и смерти маршала Берия / Анатолий Сульянов. – Минск : МП Славяне, 1991. – 366, [2] c. 

Хрестоматия по истории СССР  : утверждено МП РСФСР. Т. II : (1682-1856) / сост. С. С. Дмитриев и М. В. Нечкина. – 2-е изд., испр. и допол. – М. : Госучпедиздат МП РСФСР, 1949. – 959, [1] с.

 

 

Економічні науки

Іщук, С. І.   Техніко-економічні основи промислового виробництва  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К. : Академія, 2011. – 295, [1] с. : іл. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 294-295.

Правик, Ю. М.   Маркетинг туризму  : підручник : затв. МОН України / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303, [1] с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр.: с. 300-303.

Статистичний щорічник України за 2010 рік  / Державна служба статистики України ; [за ред. О. В. Осауленка ; відповідальний за вип. Н. П. Павленко]. – К. : Август Трейд, 2011. – 559, [1] с. : табл.

Україна у цифрах 2010  : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. В. Осауленка ; відповідальний за вип. Н. П. Павленко]. – К. : Август Трейд, 2011. – 251, [1] с. : табл. 

Україна у цифрах 2010 [Електронний ресурс] = Ukraine in fiqures : статистичний збірник / Держ. комітет статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Август Трейд, 2011. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: Windows 98/NT/2000/XP, Pentum-266, 32Mb RAM,CD-ROM- Назва з контейнера.

 

Педагогіка        

Архипова, С. П.   Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. : [рек МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2011. – 492, [2] c.

Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів  : науково-метод. посібник / Національна академія пед. наук України, Ін-т педагогіки [за заг. ред. В. В. Мелешко]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 158, [2] c. : табл. – Бібліогр.: с. 146-149. 

Грітченко, Т. Я.   Формування професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Яківна Грітченко. – Умань, 2012. – 261 c.

Дичківська, І. М.   Інноваційні педагогічні технології  : підручник : [затв. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України] / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2012. – 349, [2] с. : табл. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 345-349.

Заверико, Н. В.   Соціальна педагогіка  : навчальний посібник : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Н. В. Заверико ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2011. – 239, [1] с.

Капська, А. Й.   Соціальна робота  : [навч. посіб.] : рек. МОН України як навч. посіб. / А. Й. Капська ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2011. – 399, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. 

Логвиновська, Т. А.   Виховання соціальної спрямованості молоді у студетському середовищі  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Тетяна Анатоліївна Логвиновська. – Херсон, 2012. – 239, [4] c.

Микола Іванович Пирогов - видатний хірург, педагог і громадський діяч  : (до 200-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Національна академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П.]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 122, [2] с. : іл., табл. – (Видатні педагоги світу ; вип. 7). 

Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі  : монографія / Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко [та ін.] ; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 231, [1] c. – Бібліогр.: с. 203-216. 

Педагогіка: модульний курс  : навч. посібник : рек. МОН України / І. П. Анєнкова, М. А. Байдан, О. А. Горчакова, В. М. Руссол. – Львів : Новий Cвіт-2000, 2011. – 566, [1] с. – Бібліогр. в тексті.

Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищий школі  : монографія / [В. Луговий, М. Левшин, О. Бондаренко [та ін.] ; [за заг. ред. В. П. Андрущенка , В. І. Лугового] : НАПН України, Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 258, [2] c. : табл. – Бібліогр. в тексті. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім'ї  : науково-методичний посібник / Л. В. Повалій, В. Г. Постовий, А. В. Барило [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 230, [2] с. – Бібліогр.: с. 172-179.

Фіцула, М. М.   Педагогіка  : загальні засади педагогіки, теорія освіти і навчання (дидактика), теорія виховання, школознавство, з історії педагогіки : посібник / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 542, [2] с. – Бібліогр.: с. 542.

Чайка, В. М.   Основи дидактики  : навчальний посібник : [рек. МОН України] / В. М. Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 238, [1] с. : табл. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 237-238.

                                                                                                                                                   Методика викладання

Годер, Г. И.   Методическое пособие по истории древнего мира  : [5 клас] : пособие для учителя / Г. И. Годер. – Изд. 3-е, доп. и испр. – М. : Просвещение, 1977. – 349, [3] c. – (Б-ка учителя истории и обществоведения). 

Комп'ютерно орієнтовані засоби навчання з фізики в школі  : посібник / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк, І. В. Соколова, П. К. Соколюк ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті.

 

Виховання

Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін  : навч.-метод. посіб. / І. Д. Бех, К. О. Журба, В. А. Киричок [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 238, [2] с. : іл., табл.

 

Мовознавство      

Бацевич, Ф. С.   Вступ до лінгвістичної прагматики  : підручник : [затв. МОН України як підручник для студ. ВНЗ] / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2011. – 302, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 293-302.

Бацевич, Ф. С.   Основи комунікативної лінгвістики  : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., допов. – К. : Академія, 2009. – 375, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 361-375.

Етимологічний словник української мови  : у семи томах. Т. 6. : У - Я / [редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.), Т. В. Коломієць, Т. Б. Лукінова [та ін.] ; [уклад. Г. П. Півторак, О. Д. Пономарів, І. А. Стоянов [та ін.]. – К. : Наукова думка, 2012. – 565, [3] с. – (Словники України). 

Ільченко, О. М.   Англійська для науковців  = The Language of Science : семантика, прагматика, переклад : підручник / О. М. Ільченко ; НАН України, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – К. : Наукова думка, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-285. 

Касаткіна, В. Л.   Стенографія  : [практичний посіб.] / В. Л. Касаткіна, Н. М. Смоляренко, М. Ф. Хоменко. – К. : Вища школа, 1988. – 294, [2] c. 

Кочерган, М. П.   Загальне мовознавство  : підруч. : [затв. МОН України як підруч. для студ. ВНЗ] / М. П. Кочерган. – 3-тє вид. – К. : Академія, 2008. – 463, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в тексті.

Мова - народ  : висловлювання про мову та її значення в житті народу / [упоряд. Олекса Тихий]. – К. : Смолоскип, 2007. – 414, [2] с.

                                                                               

Літературознавство      

Білоус, П. В.   Вступ до літературознавства  : навч. посібник / П. В. Білоус. – К. : Академія, 2011. – 334, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 331-334.

Білоус, П. В.   Історія української літератури XI-XVIII ст. : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / П. В. Білоус. – К. : Академія, 2009. – 423, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 416-423.

Державин, К. Н.   Иван Вазов (1850-1921)  : очерк жизни и творчества / К. Н. Державин ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. – 85, [1] с. – Библиогр.: с. 84-86.

Державин, К. Н.   Христо Ботев (1847-1978)  : поэт-революционер / К. Н. Державин ; АН СССР. – М ; Л : Изд-во АН СССР, 1948. – 100, [2] с. – (Научно-популярная серия). – Библиогр.: с. 95-100

Історія зарубіжної літератури XX століття  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко [та ін.] ; за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академія, 2010. – 494, [1] с . : фотоіл. – (Альма-матер). – Бібліогр. в тексті.

Малютіна, Н. П.   Українська драматургія кінця XIX-початку XX ст.  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Н. П. Малютіна. – К. : Академвидав, 2010. – 253, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 249-253.

 

Художня література

Бальзак, О. д.   Шагреневая кожа ; Полковник Шабер ; Отец Горио ; Обедня безбожника  / Оноре де Бальзак ; пер. с французского. – М. : Художественная литература, 1982. – 334, [2] c.

Бердник, О.   Золоті Ворота  : поезія, публіцистика, інтерв'ю / Олесь Бердник ; [упоряд. та передмова. Г. Бердник]. – К. : Смолоскип, 2008. – 415, [1] с. : фотоіл. – (Всесвіт Олеся Бердника). – Бібліогр .: с. 407-411. 

Голодомор  = Holodomor : дві п'єси : Кокот-Ледянський С. Тисяча дев'ятсот тридцять третій рік ; Бойчук Б. Голод / упоряд. і автор передмови Л. Залеська Онишкевич. – К. : Смолоскип, 2008. – 110, [2] с. – Зміст : С. Кокот-Ледянський "Тисяча дев'ятсот тридцять третій рік" ; Б. Бойчук "Голод".

Драч, Е. В.   Катарсис  : [збірка пісенного репертуару] / Едуард Драч ; [передмова О. Явтушенка ; худож. оформлення М. Ковальчука]. – К. : Смолоскип, 2007. – 109, [19] с. 

Карпенко-Карий, І. К.   Твори в трьох томах . Т. 1 / І . К. Карпенко-Карий (І. К. Тобілевич) ; вступ. стаття Стеценка Л.Ф. – К. : Художня література, 1960. – 478, [19] с . : фотоіл. 

Квитка-Основьяненко, Г. Ф.   Пан Халявский. – К. : Главиздат, 1954. – 265, [3] c. : фотоил. – (Б-ка українського романа та повісті). 

Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.   Зібрання творів  : у семи томах. Т.1 : Драматичні твори / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко ; [редкол.: П. М. Федченко (гол.), О. І. Гончар, Б. А. Деркач [та ін.] ; вступна стаття С. Д. Зубкова ; ред. тому П. М. Федченко]. – К. : Наукова думка, 1978. – 491, [5] с. : фотоіл. – Зміст: Приезжай из столицы, или Суматоха в уездном городе ; Дворянские выборы ; Турецкая шаль, или Так водится ; Дворянские выборы, часть вторая, или Выбор исправника ; Шельменко-волостной писарь ; Ясновидящая. 

Мей, Л. А.   Полноє собранїє сочинєнїй  : [драматические произведения]. Т. 2. Кн. 6 / Л. А. Мей. – СПб : Изд. т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 240 с..

Мей, Л. А.   Полноє собранїє сочинєнїй  : [драматические произведения, переводы, проза]. Т. 2. Кн. 8 / Л. А. Мей. – СПб : Изд. т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 559, [1] с.

Мей, Л. А.   Полноє собранїє сочинєнїй  : [драматические произведения, стихотворения, переводы]. Т. I-II. Кн. 5 / Л. А. Мей. – СПб : Изд. т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 622 с.

Мей, Л. А.   Полноє собранїє сочинєнїй  : [поэзия]. Т. 1. Кн. 3 / Л. А. Мей. – СПб : Изд. т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 432 с.

Мей, Л. А.   Полноє собранїє сочинєнїй  : [поэзия]. Т. 1. Кн. 4. / Л. А. Мей. – СПб : Изд. т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 576 с.

Шпол, Ю.   Вибрані твори  : [поезії, переклади, проза, драматургія, публіцистика, літературно-критичні матеріали] / Юліан Шпол ; [упоряд. Олександр Ушкалов]. – К. : Смолоскип, 2007. – 531, [3] с. : фотоіл. – (Розстріляне Відродження). – Бібліогр.: с. 524-528. 

 

Філософські науки

Васянович, Г. П.   Педагогічна етика  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Г. П. Васянович. – К. : Академвидав, 2011. – 254, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 245-254.

Історія української філософії  : підруч. : [затв. МОН України як підруч. для студ. ВНЗ] / С. В. Бондар, Г. В. Вдовиченко, Н. Ю. Кривда [та ін.]. – К. : Академвидав, 2008. – 622, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в тексті.

Петрушенко, В. Л.   Філософія  : у 2-х ч. : світова філософія, фундаментальні проблеми філософії, релігієзнавство, етика та естетика, логіка : навч. посібник : рек. МОН України / В. Л. Петрушенко. – Львів : Новий Cвіт-2000, 2011. – 646, [1] с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 646. 

Причепій, Є. М.   Філософія  : підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – Вид. 3-тє, стер. – К. : Академвидав, 2009. – 591, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в тексті.

Сепетий, Д.   Відкрите суспільство: етика та раціональність  : [наукова монографія] / Дмитро Сепетий. – К. : Смолоскип, 2007. – 358, [2] с. – Бібліогр.: с. 349-353. 

Тофтул, М. Г.   Логіка  : підручник / М. Г. Тофтул. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Академія, 2008. – 398, [2] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 399.

 

Психологія

Березовська, Л. І.   Самовиховання та саморегуляція особистості  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Людмила Березовська ; МОН України. – К. : Слово, 2011. – 164, [2] c. – Бібліогр. в тексті.

Вероятностное прогнозирование в деятельности человека  / АН СССР, Ин-т проблем передачи информации, Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика" ; под ред. И. М. Фейгенберга, Г. Е. Журавлева. – М. : Наука, 1977. – 390, [2] с. – Библиогр. в тексте. 

Галян, О. І.   Експериментальна психологія  : навч. посіб. : [рек. МОНмолодьспорту України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. І. Галян, І. М. Галян. – К. : Академвидав, 2012. – 398, [2] c. : табл. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 395-398.

Загальна психологія  : практикум : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. – К. : Каравела, 2011. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-279.

Романовська, Л. І.   Диференційна психологія  : навч. посібник для студ. ВНЗ : рек. МОН України / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова ; [рец.: М. О. Смульсон, Є. М. Потапчук, Н. В. Ханецька]. – Львів : Новий Cвіт-2000, 2009. – 254, [1] c. – Бібліогр.: с. 225-234.

Савчин, М. В.   Вікова психологія  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 359, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 348-350.

Савчин, М. В.   Вікова психологія  : навч. посіб. : [рек. МОНмолодьспорту України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2011. – 382, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 378-382.

Савчин, М. В.   Загальна психологія  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / М. В. Савчин. – К. : Академвидав, 2011. – 461, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 458-461.

Слепкань, З. И.   Психолого-педагогические основы обучения математике  : методическое пособие / З. И. Слепкань. – К. : Рад. школа, 1983. – 190, [2] с. – Библиогр.: с. 186-191. 

Тітов, І. Г.   Вступ до психофізіології  : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / І. Г. Тітов. – К. : Академвидав, 2011. – 294, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 291-294.

Федій, О. А.   Естетотерапія  : навч. посібник : рек. МОН України / О. А.Федій. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 289-303.

Чепа, М.   П'ять великих таємниць історичної психології  : [проблеми української культурно-історичної спадщини] / Мирослав-Любомир Чепа. – К. : Ред. загальнопедагогічних газ., 2005. – 126, [2] c. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр. в тексті. 

 

 

 

 

 

 

Зав. відділом комплектування та                                                      Устименко В. І.           

обробки літератури 


Додаткова інформація