Список нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини

за лютий 2012 р

 

Природничі науки. Медицина

Борейко, В. Е.   Настольная книга зоозащитника [Текст] / В. Е. Борейко, Г. Н. Левина ; Киевский эколого-культурный центр, Ассоциация зоозащитных организаций Украины, Экоправо-Киев. – К. : Логос, 2011. – 99, [1] с. : табл.

Борейко, В. Є.   Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин [Текст] : метод. посіб. для вчителів / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт ; Київський еколого-культурний центр, Асоціація зоозахисних організацій України. – К. : Логос, 2011. – 79, [1] c. : іл.

Денисик, Г. І.   Лісові антропогенні ландшафти Поділля [Текст] : [монографія] / Г. І. Денисик, В. С. Канський. – [Вінниця] : [Едельвейс і К], 2011. – 164, [1] с. : фотоіл. – (Антропогенні ладшафти Поділля). – Бібліогр.: с. 132-151.

Дудик, М. В.   Теоретична фізика [Електронний ресурс] : електронний підручник для студ. спеціальності "Математика" / М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко. – Умань : [б. в.], 2011. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Осіпова, Н. Л.   Гігієна дітей та підлітків [Текст] : навч. посібник / Наталія Осіпова ; МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : [Друк-Сервіс], 2011. – 152 с. – Бібліогр.: с. 137-138. 

Чорна, Г. А.   Фітоценологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Г. А. Чорна ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 195, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 193-195.

Шулдик, В. І.   Сучасні освітні технології на заняттях з біології [Текст] : навч.-методичний посібник / В. І. Шулдик, Н. В. Чудаєва, Г. О. Шулдик. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 285, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

 

 

Технічні  науки

Правила дорожнього руху [Текст] : затв. постановою КМ України №1306 від 10 жовтня 2001 р. : введені в дію з 1 січня 2002 р. : зі змінами та допов. відповідно до постанов КМ №876 від 01.10.2008, №№76, 124 від 11.02.2009, №395 від 22.04 / [правила розроблені кол. авторів Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України]. – Офіційне вид. погоджено з ЦБДР та АС при МВС України. – К. : Арій, 2010. – 63, [1] с. : іл. 

Правила дорожнього руху в малюнках [Текст] : зі змінами та доповненнями, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України : узгоджено з ЦБДР та АС при МВС України : навч. посіб. / О. А. Тимовський, Ю. А. Тимовська, Н. О. Тимовська, В. М. Саліхов. – К. : Школяр, 2012. – 120 с. : іл.

Устаткування підприємств харчування. Курсове проектування [Текст] : навч. посібник : рек. МОН, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Черевко, Г. В. Дейниченко, Н. О. Афукова [та ін.] ; МОН, молоді та спорту України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Х. : Факт, 2011. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 251-252.  

 

 

Суспільні науки 

Gordon, L.   Man after work [Текст] = Человек после работы / L. Gordon, E. Klopov ; [translated from the russian by John Bushnell and Kristine Bushnell]. – М. : Progress Publisher, 1975. – 306, [2] p.: табл.

Влада і суспільство: діалог через громадські ради [Текст] : [монографія] / Ю. Ж. Шайгородський, Т. С. Андрійчук, А. Я. Дідух [та ін.] ; за заг. ред. Шайгородського Ю. Ж. ; Український центр політичного менеджменту. – К. : [Паливода А. В.], 2011. – 146, [2] c. – Бібліогр.: с. 140-147. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

Енциклопедія сучасної України [Текст]. Т.10 : З-Зор. – К. : [Поліграфкнига], 2010. – 711, [1] с.

Лукашевич, М. П.   Соціологія освіти [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. П. Лукашевич, В. Т. Солодков. – К. : МАУП, 2010. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера. 

Шульженко, Ф. П.   Історія політичних і правових вчень [Електронний ресурс] : підручник) / В. П. Шульженко. – К. : Юніком Інтер,  2007. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Історія

 Актуальні питання сучасної української історіографії [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс для студ. історичних спеціальностей ун-тів / уклад. М. М. Рогожа. – [Умань] : [УДПУ імені Павла Тичини], 2012. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Генеалогія [Текст] : навч. посіб для історичних факультетів / Л. Войтович, І. Кривошея, Ір. Кривошея, О. Целуйко ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 189, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 160-188.

Гордієнко, В. В.   Історіографія всесвітньої історії [Текст] : навч. посібник / В. В. Гордієнко ; [рец. А. У. Коваль, В. В. Сокирська] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2012. – 434, [1] c. – Бібліогр.: с. 377-390.

Горохівський, П. І.   Археологія України. Уманщина [Текст] : навч. посіб. / П. І. Горохівський. – Умань : [ПП Жовтий О.О], 2011. – 263 с. : іл. – Бібліогр.: с. 260-261. 

Горохівський, П. І.   Гетьман Виговський [Текст] : історична повість / П. І. Горохівський, Н. П. Горохівський ; [рец. Голобородько В. М.]. – Умань : Аналітик, 2003. – 103, [2] c.

Горохівський, П. І.   Методика викладання історичних дисциплін [Електронний ресурс] : навч. посібник / П. І. Горохівський. – [Умань] : [УДПУ імені Павла Тичини], [б. р.]. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Горохівський, П. І.   Уманщина в епоху міді-бронзи [Текст] : монографія / П. І. Горохівський ; [рец. А. Г. Морозов, Т. В. Ладиченко]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-238.

Зашкільняк, Л.   Сучасна світова історіографія [Електронний ресурс] : посібник для студентів історичних спеціальностей ун-тів / Л. Зашкільняк. – Львів : ПАІС, 2007. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Зашкільняк, Л.   Сучасна світова історіографія [Текст] : посіб. для студ. історичних спеціальностей ун-тів / Леонід Зашкільняк ; МОН України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2007. – 308, [2] c. – Бібліогр.: с. 299-308.

Історія української державності [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс для студ. історичних спеціальностей університетів / уклад. Чорномаз Б. Д. – Умань : [б. в]., 2012. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Історія української діаспори [Текст] : навч. посіб. для студ. історичного факультету / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. Рогожа М. М. ; [рец. Кузнець Т. В., Скус О. В.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 193, [1] c. – Бібліогр.: с. 183-190. 

Карасевич, А. О.   Політичні портрети Стародавнього світу [Текст] : навч. посіб. для студ. гуманітарних факультетів : рек. МОН, молоді та спорту України. Кн. 1 : Антична Греція / А. О. Карасевич, К. М. Левківський, Л. С. Шачковська ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 635, [1] с. : іл. – Бібліогр. : с. 628-635. 

Кузнець, Т. В.   Історія України ХІХ століття [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України / Кузнець Т. В. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 354, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

Національний рух в Україні у другій половині ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. історичного ф-ту / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. Чорномаз Б. Д. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2011. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 98-102. 

Нові підходи до історіописання [Текст] = New Perspectives on Historical Writing / за ред. Пітера Берка. – 2-ге укр. вид., уточн. й випр. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 367, [1] с. – (Ідеї та Історії ; вип. 5). – Покажч. імен: с. 359-367.

Репина, А. П.   История исторического знания [Электронный ресурс] : пособие для ВНЗ / А. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2006. – 1 электрон. опт. диск. (СD-R). – Системные требования: ПК 486 ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Название с контейнера.

 Скус, О. В.   Основи історичного музеєзнавства [Текст] : [навч.-метод. комплекс] / Скус О. В. ; [рец. Шевчук В. П., Кузнець Т. В.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 95, [1] с. – Бібліогр. в тексті

Українська палеографія [Електронний ресурс] : навч. посіб.  / уклад. Денисюк В. В. – Умань : Візаві, [2012]. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян [Текст] : (Давня доба, Середньовіччя) : навч. посібник для студ. ВНЗ : рек. МОН України / [упоряд. В. І. Яровий, С. М. Мотрук, В. П. Шумило [та ін.] ; за ред. В. І. Ярового. – К. : Либідь, 2011. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с.399-407.

Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний альманах. Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан / автор проекту Хікмет Аловсат огли Джавадов ; редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. – 501, [2] с. : іл. – (Українські пропілеї).

Хроніка 2000 [Текст]  : український культурологічний альманах. Вип. 2 (88). Ч. 1. : Україна - Угорщина / автор проекту А. В. Толстоухов ; редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), О. Буценко, І. Гирич, [та ін.]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. – 362, [2] с. : іл. – (Українські пропілеї). – Бібліогр. в тексті.

Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний альманах. Вип. 3 (89). Ч.2 : Україна - Угорщина / автор проекту А. В. Толстоухов ; упоряд. Григорій Стариков. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. – 460, [2] с. : іл. – (Українські пропілеї). – Бібліогр. в тексті.

Чорномаз, Б. Д.   Методологія історії ХХ ст. [Текст] : (навч. посіб. для студ. ВНЗ) / Богдан Чорномаз ; [рец. Кривошея В. В., Морозов А. Г.]. – Умань : [Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство], 2011. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. 

Шкільна історія очима істориків-науковців : матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Український ін-т національної пам'яті ; упоряд. та ред. Н. Яковенко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 126, [2] с. – Бібліогр. в тексті.

 

 

Економічні науки

Аветисова, А. О.   Економіка ресторанного господарства [Текст] : підручник : затв. МОН України як підручник для студ. ВНЗ / А. О. Аветисова ; МОН України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2007. – 302, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 300-302.

Герасименко, В. Г.   Аграрний туризм як вид підприємництва [Текст] : монографія / В. Г. Герасименко, С. Г. Нездоймінов. – Одеса : Пальміра, 2011. – 176, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті.

Герасименко, В. Г.   Організація транспортних подорожей і перевезень туристів [Текст] : навч. посіб . : рек. МОН України як навч. посіб для студ. ВНЗ / В. Г. Герасименко, А. В. Замкова. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 106-108.

Економічна історія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец."Економіка підприємств" (7.050107), "Фінанси" (7.050104), "Маркетинг" (6.050100) / О. П. Кірдан, А. С. Музиченко, Л. Й. Сергієнко [та ін.] ; МОН України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини, каф. економічної теорії. – Умань : Софія, 2007. – 86, [1] с.

Інформаційні системи в туристичній індустрії [Текст] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т ; уклад. Н. М. Осьмьоркіна ; [рец. О. Г. Чирва, О. Л. Кірдан]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 110 c. – Бібліогр.: с. 108-110.

Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. " Економіка підприємства" (7.05107), "Фінанси" (7.050104), "Маркетинг" (6.050100) / [уклад. О. П. Кірдан ] ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. економічної теорії та маркетингу. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 131, [1] с. – Бібліогр. до кож. теми.

Історія розвитку світового туризму [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. економічного ф-ту / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла  Тичини, каф. туризму та готельно-ресторанної справи ; [уклад. Станчук С. П.]. – Умань : [АЛМІ], 2011. – 148 с. – Бібліогр.: с. 145-148.

Капітал підприємства: формування та використання [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. спец. "Економіка підприємства" (денна та заочна форма навчання) / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини : [уклад. І. М. Поворознюк. І. Л. Яремчук ; рец. К. Т. Кривенко, А. С. Музиченко]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 103 c. – Бібліогр.: с. 103.

Кірдан, О. П.   Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємство" / О. П. Кірдан ; [рец. К. Т. Кривенко, А. С. Музиченко] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. економічної історії. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 179, [1] с.

Ковальчук, Т. Г.   Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Ковальчук Таміла ; [рец. А. С. Музиченко, Н. П. Рєзнік] ; МОН, молоді та спорту України. – Умань : [б. в.], 2011. – 177 с. : табл.

 Маркетинг [Текст] : підручник / [А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, Є. В. Крикавський [та ін.] ; за ред. А. О. Старостіної. – К. : Знання, 2009. – 1070, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

Менеджмент організацій [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. економічного ф-ту / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. туризму та готельно-ресторанної справи ; [уклад. О. В. Міщук]. – Умань : [АЛМІ], 2011. – 148 с. – Бібліогр.: с. 147-148.

Міжнародний менеджмент [Текст] : [навч.-методичний посібник] / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти ; уклад. В. І. Рудий ; [рец. О. Г. Чирва, Т. Г. Ковальчук]. – Умань : [УДПУ], 2011. – 158 с. – Бібліогр.: с. 154-158.

Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. Стрілець В. М. ; [рец. Богашко О. Л., Курмаєв П. Ю.]. – 2-ге вид. – Умань : [Алмі], 2011. – 256 с. – Бібліогр. в тексті.

Податковий менеджмент [Текст] : навч. посібник / МОН, молоді та спорту, Уманський ДПУ імені Павла. Тичини ; [уклад. П. Ю. Курмаєв]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – 101, [1] с. – Бібліогр.: с. 93.

Саморуха, О. В.   Економіко-математичне моделювання [Текст] : навч.-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. В. Саморуха ; [рец. О. Г. Чирва, Л. А. Чвертко] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [УДПУ], 2011. – 128 с. – Бібліогр.: с. 127-128. 

Саморуха, О. В.   Оптимізаційні методи та моделі [Текст] : навч.-методичний посібник для самостіійного вивчення дисципліни / О. В. Саморуха ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 128 с. – Бібліогр.: с. 127-128.

Стойка, С. О.   Туроперейтинг [Текст] : [навч. посіб.] / С. О. Стойка, Є. В. Підлісний ; [рец. Курмаєв П. Ю., Бурляй О. Л.]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 139 с. – Бібліогр.: с. 135-138.

Ткаченко, О. А.   Економіка і організація агропромислових формувань [Текст] : навчально-методичний посіб. для студ. економічного ф-ту / О. А. Ткаченко ; [рец. Н. П. Резнік] ; МОН, молоді та спорту України , Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2011. – 170 с. – Бібліогр.: с.170.

Ткаченко, О. А.   Економіка і організація об'єднаних підприємств [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. економічного ф-ту / О. А. Ткаченко ; [уклад. О. А. Ткаченко ; рец. Н. П. Резнік] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [УДПУ], 2011. – 129, [1] с. – Бібліогр.: с.130.

Ткаченко, О. А.   Організація виробництва [Текст] : навч.-методичний посібник / О. А. Ткаченко ; [рец. Резнік Н. П.] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [УДПУ], 2011. – 229 с. – Бібліогр.: с. 229.

Ткаченко, О. А.   Основи туризмознавства [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. А. Ткаченко ; [рец. Сонько С. П., Музиченко А. С.] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини. – Умань : [УДПУ], 2011. – 137, [1] c. – Бібліогр.: с. 136-137.

Туристичне краєзнавство [Текст] : науково-методичний посібник для студ. спец. "Туризм" (денна та заочна форма навчання) / Уманський ДПУ ім. П. Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти ; [уклад. І. Л. Яремчук]. – Умань : [ПП Жовтий], 2011. – 122 с. – Бібліогр.: с. 119.

Управління витратами [Текст] : навч.-метод. посібник / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т ; [уклад. Н. О. Пачева ; рец. О. Г. Чирва, В. К. Загарій]. – Умань : УДПУ, 2011. – 151 c. – Бібліогр.: с. 131.

Управління проектами [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. економічного ф-ту / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини, каф. економіки підприємства та фінансів ; уклад. Музиченко А. С., Комар Т. В. – Умань : АЛМІ, 2011. – 127 с. – Бібліогр.: с. 124-125.

Чвертко, Л. А.   Соціальне страхування [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. економічного ф-ту / Л. А. Чвертко ; [рец. А. С. Музиченко, М. І. Мальований] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2011. – 154 с. – Бібліогр.: с. 147-154.

Чвертко, Л. А.   Страхові послуги [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. економічного факультету / Л. А. Чвертко ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2011. – 174 с. – Бібліогр.: с. 165-174.

Чирва, О. Г.   Міжнародний маркетинг [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / О. Г. Чирва ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158. 

Чирва, О. Г.   Стратегічний маркетинг [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / О. Г. Чирва ; [уклад. Чирва О. Г.] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 98-99.

Яремчук, І. Л.   Капітал підприємства: формування та використання [Текст] : науково-метод. посіб. для спец. "Економіка підприємства" (денна та заочна форма навчання) / І. Л. Яремчук ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини , Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т, каф. економіки підприємства, фінансів і туризму ; [рец. Т. Г. Ковальчук, В. К. Загарій]. – Умань : [УДПУ], 2011. – 97 с. – Бібліогр.: с. 96-97.

Яремчук, І. Л.   Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Л. Яремчук ; [рец. А. С. Музиченко, В. К. Загарій] ; МОН України , Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [АЛМІ], 2011. – 148 с. – Бібліогр.: с. 130-137. 

 

 

Політика. Політичні науки

Кучик, О. С.   Міжнародні організації [Електронний ресурс] : навч. посіб. :  / Кучик О. С. ; за ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2007. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

 

 

Держава і право

Авраменко, О. Б.   Набуття прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності: сорти рослин [Текст] : монографія / О. Б. Авраменко, О. В. Іващенко ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 132, [1] c. – Бібліогр.: с. 132-138.

Аграрне право України [Електронний ресурс] : підручник / за ред. О. О. Погрібного. – К. : Істина, 2007. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Екологічне право [Електронний ресурс] : навч.-методичний посібник :  / уклад. В. М. Завгородня. – Суми : УАБС НБУ,  2010. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Історія первісного суспільства [Текст] : [навч.-методичний посібник] / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені П. Тичини ; [упоряд. А. В. Кукуруза]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 215, [1] c. – Бібліогр.: с. 212-213. 

Методика розробки турів [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. економічного ф-ту / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини, каф. туризму та готельно-ресторанної справи ; [уклад. Станчук С. П. ; рец. Коротєєв М. А., Курмаєв П. Ю.]. – Умань : [Алмі], 2011. – 104 с. – Бібліогр.: с. 85-88.

Орленко, В. І.   Історія держави і права зарубіжних країн [Електронний ресурс] : посіб. для підготовки до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – 3-тє вид. стер. – К. : Паливода А. В., 2008. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Основи права [Текст] : навч.-метод. посібник / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства ; [уклад. В. М. Підлісний ; рец. А. О. Карасевич, А. С. Музиченко, З. П. Білошкурський]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2012. – 201 c. – Бібліогр.: с. 200-201.

Правове регулювання туризму [Текст] : навч. посіб. / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини ; [уклад. І. В. Ніженська] ; [рец. В. К. Загарій, Н. П. Слободяник]. – Умань : [ПП Жовтий О.О], 2011. – 101, [1] c. – Бібліогр.: с. 96-101. 

Юзікова, Н. С.   Судові та правоохоронні органи України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Юзікова Н. С. – Вид. 4-те переробл. і допов. – К. : Істина, 2006. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

 

 

Культура

Культурологія: оцінювальні завдання до практичної та самостійної роботи студентів [Текст] / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, каф. філології та суспільствознавства ; [уклад. Возна З. О.] ; [рец. Фуркало В. І.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 103 с. – Бібліогр. в тексті.

 

Наука

Науковці України XX - XXI століть [Текст] : метабібліографія / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, [уклад. М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич]. – К. : [Академперіодика], 2010. – 475, [1] с. 

 

 

Інформатика

Анохина, И. Ю.   Компьютер для умных детей [Текст] : растим таланты / И. Ю. Анохина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 411, [2] с. – (Школа развития). – Библиогр.: с. 404-409.

Бодня, О. В.   Компьютерная графика в работе учителя [Текст] : как и где искать иллюстрации : создание и компоновка плакатов, стенгазет : основы работы в PHOTOSHOP И CORELDRAW / О. В. Бодня. – Х. : Основа, 2011. – 127, [1] c. : ил. – (Компьютер для учителя).

Бодня, О. В.   Создание уроков в электронном виде [Текст] : основы работы на компьютере. Windows : создание уроков. Word : хранение информации в электронном виде / О. В. Бодня. – Х. : Основа, 2011. – 127, [1] с. : ил.

Бодня, О. В.   Электронный журнал учителя МS EXCEL [Текст] : основы работы в EXCEL : вычисления средних и итоговых баллов : построение диаграмм успеваемости и рейтингов : создание электронных тестов : [пособ.] / О. В. Бодня. – Х. : Основа, 2011. – 127, [1] : ил. – (Компьютер для учителя).

Васильев, А. Н.   Maple 8 [Текст] : самоучитель / А. Н. Васильев. – М.; СПб : Диалектика : Вильямс, 2003. – 351, [1] c. – Библиогр.: с. 348-351.

Глинський, Я. М.   Бейсик [Текст] : від QBASIC до VISUAL BASIK .NET : [навч. посіб.] / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 6-те вид. – Львів : [СПД Глинський], 2007. – 189, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 189.

Глинський, Я. М.   Інформатика [Текст] : 10 - 11 класи : у 2-х ч. [посібник] : рек. МОН України. Ч. 1 : Алгоритмізація і програмування / Я. М. Глинський. – 9-те вид., без змін. – Львів : СПД Глинський, 2009. – 254, [2] с.

Глинський, Я. М.   Інформатика [Текст] : 10 - 11 класи : у 2-х ч. [посіб.] : рек. МОН України. Ч. 2 : Інформаційні технології / Я. М. Глинський. – 9-те вид., без змін. – Львів : СПД Глинський, 2009. – 262, [2] с. 

Глинський, Я. М.   Інформатика [Текст] : 10 клас / Я. М. Глинський. – Львів : СПД Глинський, 2010. – 269, [3] с.

Глинський, Я. М.   Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування мовою VISUAL BASIC [Текст] : [Visual Basic 2010. VBA] : навч. посіб. / Я. М. Глинський. – Львів : СПД Глинський, 2011. – 270, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 269. 

Глинський, Я. М.   Комп'ютер у кожний дім [Текст] : самовчитель / Я. М. Глинський. – Львів : [СПД Глинський], 2008. – 255, [1] с. : іл.

Глинський, Я. М.   Паскаль [Текст] = Turbo Pascal i Delphi : навч. посіб. / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 10-те вид., без змін. – Львів : СПД Глинський, 2009. – 189, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188-189.

Горпинюк, О. Б.   На допомогу вчителеві інформатики [Текст] : [посіб.] : практичні завдання / О. Б. Горпинюк, Н. Б. Маланюк, М. П. Маланюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 71, [1] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Інформатика [Текст] : 10 клас : підручник для загальноосвітніх навч. закладів : рівень стандарту : рек. МОН України / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010. – 293, [3] c. 

Караванова, Т. П.   Інформатика: основи алгоритмізації та програмування [Текст] : 777 задач з рекомендаціями та прикладами : навч. посіб. для 8-9 класів із поглибленим вивченням інформатики : рек. МОН України / Тетяна Петрівна Караванова ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 285, [3] с. – Бібліогр.: с. 282.

Кащеєв, Л. Б.   Основи візуального програмування [Текст] : навч. посіб. : рек. для використання в навчально-виховному процесі / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко, С. М. Коваленко. – [Х.] : Ранок, [2011]. – 191, [1] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Курс за вибором. Інформатика). – Бібліогр.: с. 189.

Кащеєв, Л. Б.   Основи комп'ютерної графіки [Текст] : навч. посіб. : рек. для використання в навчально-виховному процесі / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко. – [Х.] : Ранок, [2011]. – 159, [1] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Курс за вибором. Інформатика). – Бібліогр.: с. 157. 

Корнієнко, М. М.   Інформатика [Текст] : довідник учня та абітурієнта / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. – Нове видання, допов. – Х. : Веста : Ранок, 2008. – 159, [1] c.

Кривич, Е. Я.   Персональный компьютер для школьников [Текст] : учебный курс / Елена Кривич. – Х. : Фолио, 2005. – 476, [4] с. 

Макарова, М. В.   Інформатика та комп'ютерна техніка[Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за заг. ред. М. В. Макарової. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Суми : Університетська книга, 2008. – 667, [1] с. : іл.

Малишевський, О. В.   Інформатика [Текст] : навч.-метод. посіб. : змістовні модулі: інформація та інформаційні процеси, інформаційна система, операційні системи, інформаційні технології опрацювання текстів, графіки таблиць / О. В. Малишевський, В. О. Колмакова ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [Візаві], 2011. – 201, [1] с. – Бібліогр.: с. 20.

Малярчук, С. М.   Інформатика в означеннях таблицях і схемах [Текст] : 10-11 класи : [посіб.] / С. М. Малярчук. – 6-те вид., переробл. – [Х.] : Ранок, [2010]. – 110, [2] с. : табл. – (Рятівник). – Бібліогр.: с. 112.

Рамський, Ю. С.   Проектування й опрацювання баз даних [Текст] : посіб. для вчителів : рек. МОН України / Ю. С. Рамський, Г. Ю. Цибко. – Вид. 2-ге переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. – 115, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 115.

Саволюк, А. П.   Основи алгоритмізації та програмування [Текст] : [навч.-метод. посіб.] : збірник завдань / А. П. Саволюк. – Х. : Основа, 2011. – 207, [1] c. – (Моя методика).

Саволюк, А. П.   Основи алгоритмізації та програмування [Текст] : [навч.-метод. посіб.] : розробки занять / А. П. Саволюк. – [Х.] : [Основа], [2011]. – 351, [1] c. : табл. – (Моя методика). – Бібліогр.: с. 352.

Сингаевская, Г. И.   Microsoft Project 2002 [Текст] : самоучитель / Г. И. Сингаевская. – М.; СПб : Диалектика : Вильямс, 2004. – 422, [1] c. – Библиогр.: с. 419-422. 

Форта, Б.   Освой самостоятельно регулярные выражения [Текст] = Regular Expressions : 10 минут на урок : пер. с англ. / Бен Форта ; SAMS. – М. ; СПб ; К : Вильямс, 2005. – 181, [1] с.

Холмогоров, В.   Секреты работы в Windows [Текст] : [для начинающих и опытных пользователей] / Валентин Холмогоров. – Х. ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2009. – 349, [3] с. : ил. 

Шестопалов, Є. А.   Інформатика [Текст] : базовий курс : навч. посібник у 3-х частинах : 11 клас (частини 2 і 3) / Є. А. Шестопалов, І. І. Сальнікова. – Вид. 8-ме. – Шепетівка : ПП Шестопалов, 2009. – 335, [1] с. 

Шмидский, Я. К.   Mathematica 5. [Текст] : самоучитель / Я. К. Шмидский. – М. ; СПб : Диалектика : Вильямс, 2004. – 580, [1] с. – Библиогр.: с. 572-580.  

 

 

Педагогіка  

The manifest of humane pedagogics [Текст] : Translation from Russian lanquaqe / S. A. Amonashvili, D. M. Mallaev, S. I. Kruk [et al.] ; Technical Editor Gavrilkevich Viacheslav. – Хмельницький : Хмельницький нац. у-т, 2011. – 63, [1] p.  

Ushinsky, K. D.   Selected works [Текст] = Избранное / K. D. Ushinsky ; edited by A. I. Piskunov ; [translated from russian by Anatoly Bratov]. – М. : Progress Publisher, 1975. – 378, [4] с. – Бібліогр.: с. 381.   

Антонець, М. Я.   Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Текст] : монографія / Михайло Антонець. – Вид. 5-те, допов. – К. : Четверта хвиля, 2012. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-223.

Бабій, І. В.   Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / І. В. Бабій. – Умань, 2012. – 20, [1] с.

Білан, О. І.   Розповідання за ілюстраціями [Текст] : старший дошкільний вік / Олександра Білан. – К. : Шкільний світ, 2011. – 117, [1] c. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 117-118. 

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Серія "Педагогічні науки". Вип. 58 / Чернігівський ДПУ імені Т. Г. Шевченка ; [редкол.: С. Л. Бобир, А. Г. Боровик, В. Г. Гетта [та ін.]. – Чернігів : [ЧДПУ], 2008. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті.

Волкова, Н. П.   Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 615, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в тексті.

Добридень, А. В.   Вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих пед. закладів освіти / А. В. Добридень ; [рец. Кузь В. Г., Пащенко Д. І., Макарчук В. В.] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 218, [1] с. – Бібліогр.: с. 215-217. 

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [Текст]. Ч. 1 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; редкол.: Кузь В. Г., Побірченко Н. С., Коберник О. М. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2008. – 253, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [Текст]. Ч. 1 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; редкол.: Кузь В. Г., Побірченко Н. С., Коберник О. М. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2009. – 219, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [Текст]. Ч. 2 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; редкол.: Побірченко Н. С., Коберник О. М., Кузь В. Г. [та ін.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2009. – 253, [1] с. – Бібліогр. в тексті.

Іванова, С. В.   Розвиток професійної компетентності вчителів біології у закладах післядипломної освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / С. В. Іванова. – Умань, 2011. – 18, [1] с.

Іванова, С. В.   Розвиток професійної компетентності вчителів біології у закладах післядипломної освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Іванова Світлана Володимирівна. – Умань, 2012. – 364, [8] с.

Карабаєва, І. І.   Інтелектуально обдаровані дошкільнята: підтримка та супровід [Текст] / І. І. Карабаєва, Т. В. Яценко, А. В. Пасічник. – К. : Шкільний світ, 2011. – 125, [2] c. – (Б-ка "Шкільного світу").

Коберник, О. М.   Інноваційні технології навчання та виховання [Текст] : навч. посіб. / [рец. Є. В. Кулик, Н. С. Побірченко]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2010. – 209, [1] c. – Бібліогр. в тексті. 

 Крутій, К. Л.   Моніторинг як сучасний спосіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі [Текст] : [монографія] / Катерина Крутій ; Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти, каф. дошкільної освіти. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 170, [2] c. – (Б-ка методиста дошкільного навчального закладу). – Бібліогр.: с. 160-170.

Крутій, К. Л.   Освітній простір дошкільного навчального закладу [Текст] : [монографія] : [у 2-х ч.] : концепція, програма розвитку та освітні програми ДНЗ. Ч.2 / Катерина Леонідівна Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 282, [2] с. – Бібліогр.: с. 275-282.

Левченко, В. В.   Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) [Текст] : позитивний досвід невдалого експерименту : монографія / В. В. Левченко ; Одеський нац. морський ун-т, Міжнародна академія наук та мистецтв. – Одеса : [ТЕС], 2010. – 427, [1] с. – Бібліогр. в тексті.

Маніфест гуманної педагогіки [Текст] / Ш. О. Амонашвілі, Д. М. Маллаєв, С. Л. Крук [та ін.] ; [пер. з рос. В. К. Гаврилькевича] ; [Міжнародний центр гуманної педагогіки]. – Хмельницький : [Хмельницький нац. у-т], 2011. – 63, [1] c. 

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського [Текст]. Серія "Педагогічні науки" : [збірник наукових праць]. Вип. 1.29 : Розвиток педагогічної освіти в контексті цивілізаційних змін / [за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти]. – Миколаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2010. – 241, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

Осадченко, І. І.   Методика виховної роботи [Текст] : [навч.-метод. посібник] / Інна Осадченко. – [2-ге вид., стер.]. – [Умань] : [ПП Жовтий О.О.], [2012]. – 217, [1] с. – Бібліогр.: с. 212-214.

Осадченко, І. І.   Основи педагогічної творчості та майстерності [Текст] : [навч.-метод. посібник] / І. І. Осадченко ; [рец. М. В. Гриньова, Л. В. Ткачук]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2012. – 169, [1] с. – Бібліогр.: с. 165-168. 

Педагогічна практика [Текст] : навч. посібник для студ. фізико-математичних ф-тів : рек. МОН, молоді та спорту України / М. Т. Мартинюк, О. В. Гнатюк, Т. Л. Годованюк, Н. М. Стеценко ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-164. 

Петро Миколайович Щербань [Текст] : біобібліографічний покажчик / Академія педагогічних наук України, Ін-т вищої освіти ; [упоряд. Куляс П. П.]. – К. : Знання України, 2004. – 24, [1] с. – До 50-річчя педагогічної і наукової творчості.

Пістун, І. П.   Охорона праці в галузі освіти [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, Л. А. Катренко. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Суми : Університетська книга, 2009. – 395, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-392.  

Портфоліо школи [Текст] : [посібник] / [упоряд. І. М. Рожнятовська]. – К. : Шкільний світ, 2011. – 125, [2] c. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 124-125. 

Проблеми підготовки сучасного вчителя [Текст] : збірник наукових праць. № 3 / [редкол.: Н. С. Побірченко, О. О. Ярошинська, М. Б. Євтух, О. М. Коберник, В. Г. Кузь [та ін.] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – [Умань] : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 361, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

Ревнюк, Н. І.   Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Н. І. Ревнюк. – Умань, 2011. – 20, [1] с.

Ростовський, О. Я.   Теорія і методика музичної освіти [Текст] : [навч.-метод. посіб. для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ музично-педагогічної освіти, учителів музики] / О. Я. Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, [2011]. – 638, [2] c. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті.

Совік, Т. В.   Формування музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення музичних дисциплін [Текст] : автореф. дис.на здобуття наук.ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Совік Т. В. – Кам'янець-Подільський, 2011. – 19, [1] с.

Совік, Т. В.   Формування музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення музичних дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Совік Тетяна Віталіївна. – Кам'янець-Подільський, 2012. – 277, [5] с.

Тарасун, В. В.   Логодидактика [Текст] : навч. посібник / В. В. Тарасун : МОН, молоді та спорту України. – 2-ге вид. – К. : Слово, 2011. – 387, [2] c. – Бібліогр.: с. 383-385. 

Фізична реабілітація та логопедична гімнастика осіб з вадами мовлення [Текст] : навч. посіб. / Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. Бистранівська О. С. ; [рец. Пясецька Н. А., Чепка О. В.]. – Умань : [КопіЦентр], 2012. – 107 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.102.

Фіцула, М. М.   Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула. – Вид. 3-тє, стер. – К. : Академвидав, 2009. – 559, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в тексті.

 

 

Методика викладання

Інтелектуальні ігри на уроках географії [Текст] / [уклад. В. О. Ніколенко]. – Х. : Основа, 2011. – 126, [2] с. – (Б-ка журн. "Географія" ; вип. 10 (94)). – Бібліогр.: с. 127.

Грицай, Н. Б.   Методика проведення біологічних екскурсій у природу [Текст] / Н. Б. Грицай. – Х. : Основа, 2011. – 110, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 11 (107)). – Бібліогр.: с. 106-110.

Горпинюк, О. Б.   На допомогу вчителеві інформатики [Текст] : [посіб.] : практичні завдання / О. Б. Горпинюк, Н. Б. Маланюк, М. П. Маланюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 71, [1] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). 

Ковальова, В. Д.   Система оригінальних питань для розвитку креативних здібностей учнів на уроках хімії [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / В. Д. Ковальова. – Х. : Основа, 2011. – 126, [2] с. : табл. – (Б-ка журналу "Хімія" ; вип. 11(107)). – Бібліогр.: с. 127.

Краснопьорова, А. П.   Хімія радіоактивних елементів [Текст] : [навч.-метод. посібник]. Ч.1 / А. П. Краснопьорова. – Х. : Основа, 2011. – 78, [1] с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; вип.12 (108)).

Красноштан, І. В.   Методичні рекомендації до лабораторних робіт з гістології з основами цитології та ембріології [Текст] : [навч. посіб] / І. В. Красноштан, Т. М. Миронюк, М. І. Пащенко ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Вінниця : [б. в.], 2011. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 111-113.

Лук'янова, С. М.   Позакласні заходи з математики [Текст] : основна школа / С. М. Лук'янова, І. С. Соколовська. – К. : Шкільний світ, 2011. – 126, [2] с. : табл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. в тексті. 

Ситченко, А. Л.   Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах [Текст] : [для студентів філологів та аспірантів, учителів-словесників та викладачів вищої школи] : рек. МОН, молоді та спорту України / Анатолій Ситченко. – К. : Ленвіт, 2011. – 291, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. 

Соловйов, В. О.   Геотектоніка [Текст] : відомості до шкільного курсу географії / В. О. Соловйов. – Х. : Основа, 2011. – 111, [1] с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 12 (95)). – Бібліогр.: с. 110-111.

Стадник, О. Г.   Захоплююча географія [Текст] : 6 клас / О. Г. Стадник. – Х. : Основа, 2011. – 110, [2] с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 11 (95)). – Бібліогр.: с. 111.

Ткачук, Г. В.   Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики [Текст] : монографія / Ткачук Г. В. ; [рец. Жалдак М. І., Грітченко А. Г.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [Сочінський], 2011. – 171, [1] c. – Бібліогр.: с. 138-149. 

Триполко, О. В.   Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії [Текст] : [навч.-методичний посібник] / О. В. Триполко. – Х. : Основа, 2011. – 111, [1] с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; вип. 10 (106)). – Бібліогр.: с. 110-111.

Умрихіна, О. С.   Методика викладання художньої культури [Текст] : рек. вченою радою Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини / О. С. Умрихіна ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 137 с. – Бібліогр. в тексті.

Шевченко, Н. І.   Використання фольклору на уроках біології [Текст] : [навч.-метод. посібник] / Н. І. Шевченко. – Х. : Основа, 2011. – 110, [1] с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 12 (107)). – Бібліогр.: с. 109-110.

Штейнбук, Ф. М.   Методика викладання зарубіжної літератури в школі [Текст] : [5 - 12 класи] : [навч. посібник] : рек. МОН України / Фелікс Маратович Штейнбук. – [2-ге вид., випр. та уточн.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 279, [1] с. – (Сучасна методика. Зарубіжна література). – Бібліогр.: с. 278-279.

 

 

 

Виховання

Мамчур, Н. С.   Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Н. С. Мамчур. – Умань, 2012. – 20, [1] c.

Мамчур, Н. С.   Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Мамчур Наталія Сергіївна. – Умань, 2012. – 306, [4] c.

Маркова, О. В.   Виховання здорового способу життя учнів старшого підліткового віку з ослабленим здоров'ям [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Маркова Олена Василівна. – Кіровоград, 2011. – 292, [8] с.

Маркова, О. В.   Виховання здорового способу життя учнів старшого підліткового віку з ослабленим здоров'ям [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. В. Маркова. – Умань, 2011. – 20 с.

Помиткіна, Л. В.   Виховуємо читаючи [Текст] : для тих, хто дбає про дітей / Л. В. Помиткіна, Е. О. Помиткін. – К. : Шкільний світ, 2011. – 181, [1] с. – (Психологічна скарбничка). – Бібліогр.: с.180-181. 

Поніманська, Т. І.   Дошкільна педагогіка [Текст] : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Т. І. Поніманська. – К. : Академвидав, 2008. – 455, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в тексті.

 

 

Засоби масової інформації

Хлистун, І. В.   Теорія масової комунікації [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. В. Хлистун ; МОН, молоді та спорту, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, факультет української філології, кафедра практичного мовознавства. – Умань : [ПП Жовтий О.О], 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 110. 

 

 

Бібліотекознавство. Бібліографія

Дригайло, В. Г.   Технология работы библиотеки [Текст] : научно-практическое пособие / В. Г. Дригайло. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 544 с. : табл. 

 

Мовознавство

English [Текст] : (підручник з англ. мови для студ. вищих закладів пед. освіти) / [авт. кол. Гут Н. В., Іванчук Г. П., Шумаєва С. П. ; уклад. Гут Н. В., Заболотна О. А. ; рец. Суржиков І. А., Прокоф'єв Г. Л.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [АЛМІ], 2010. – 127, [1] с. : табл.

 English [Текст] : (посіб. з англ. мови для студ. гуманітарних спеціальностей вищих закладів пед. освіти) / [кол. авт.: Бріт Н. М., Заболотна О. А., Коваленко О. В. ; рец. Прокоф'єв Г. Л., Кирилюк М. А.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Вид. 4-те, переробл. і допов. – [Умань] : [АЛМІ], 2008. – 110, [2] с. 

English [Текст] : (посіб. з англ. мови для студ. гуманітарних спеціальностей вищих закладів пед. освіти) / [кол. авт.: Бріт Н. М., Заболотна О. А., Коваленко О. В. ; рец. Прокоф'єв Г. Л., Кирилюк М. А.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – 6-те вид., переробл. і доп. – [Умань] : [АЛМІ], 2010. – 110, [2] с.

le Francais [Текст] : навч. посіб. з французької мови для студ. ВНЗ / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. В. Ю. Литвиненко] ; [рец. І. А. Суржикова]. – Умань : Алмі, 2011. – 120 с. – Бібліогр.: с.119.

Богацький, І. С.   Бізнес-курс англійської мови [Текст] : [посібник] / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова ; під заг. ред. І. С. Богацького. – 5-те вид., випр. – К. : Логос-М, 2011. – 351, [1] с. – (Вас чекає успіх !). – Бібліогр.: с. 350-351.

Граматика англійської мови [Текст] : теорія, практика, тести : (підручник для студ. вищих закладів пед. освіти) : затв. МОН, молоді та спорту України як підручник для студ. ВНЗ / [Н. М. Бріт, О. А. Голобородько, Г. О. Грабова [та ін.] ; [уклад. Н. В. Гут, О. Л. Заболотна] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 398, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

Гуменюк, Ж. Г.   Латинська мова [Текст] : навч. посібник для студ. гуманітарних ф-тів : рек. МОН України для студ. ВНЗ / Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Сторчова ; МОН України, Кам'янець-Подільський ун-т ім. Івана Огієнка. – 3-тє вид., переробл. – К. : Кондор, 2011. – 339, [1] c. – Бібліогр.: с. 334-335. 

Гут, Н. В.   English [Текст] : (навч. посіб. з англ. мови для студ. вищих закладів пед. освіти) / Н. В. Гут, Г. П. Іванчук, С. П. Шумаєва ; [уклад. Гут Н. В., Заболотна О. А., Щербань І. Ю. ; рец. Суржикова І. А., Прокоф'єва Г. Л.] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : [АЛМІ], 2011. – 127, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

Дюканова, Н. М.   Англійська мова за професійним спрямуванням [Текст] : (економічні спеціальності) : навч. посіб. / Н. М. Дюканова. – К. : Логос-М, 2009. – 382, [1] с. : табл. – (Вас чекає успіх). – Бібліогр.: с. 379-380.

Занько, Г. П.   Від фольклорного до літературного космосу [Текст] : українська народна календарна лексика й астрономічна лексика наукової фантастики : пошуки й матеріали / Г. П. Занько, О. С. Осадча ; АН вищої освіти України, Рада молодих учених. – К. ; Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 231, [1] с. – Бібліогр. в тексті.

Мова та історія [Текст] : [періодичний збірник наукових праць]. Вип. 200 / АН вищої освіти України, Рада молодих учених ; ред. вип. В. Ф. Вакуленко. – виходить з 1993 року. – К. ; [Умань] : [ПП Жовтий О.О.], 2011/2012. – 317, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – Випуск на пошану Президента АН вищої освіти України, доктора філологічних наук, професора Миколи Івановича Дубини.

Павленко, С. О.   Філологічний калейдоскоп [Текст] : [методичний посібник]. Ч.ІІ : Морфологія / С. О. Павленко, О. П. Павленко. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 127, [1] с.

Практикум по русскому языку [Текст] : учебное пособие / МОН, молодёжи и спорта Украины, Уманский ГПУ имени Павла Тычины ; [сост. Аникина И. В., Риднева Л. Ю.] ; [рец. Коваль В. А., Волошина А. П.]. – Умань : [б. и.], 2011. – 102 с. – Библиогр.: с. 101-102.

Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. Т. 1 : А - Б / [уклад. Л. Л. Шевченко, В. В. Чумак, Г. М. Ярун [та ін.] ; [гол. ред. В. М. Русанівський]. – К. : Наукова думка, 2010. – 911, [1] с. 

Словники України [Електронний ресурс] : інтегрована лексикографічна система : (версія 4.1) : словозміна, транскрипція, фразелогія, синонімія, антонімія / НАН України, Український мовно-інформаційний фонд. – К. : [Довіра],  2009. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: Операційн система - Microsoft Windows xp, 7 ; Програмне забезпечення: Microsoft .Net 4.1 ; Операційна пам'ять - не менше 512 МБ ; Вільне місце на жорскому диску - не менше 100 МБ.Назва з контейнера

Стилістика сучасної англійської мови [Текст] = [Modern english stylistics] : [навч. посібник] / МОН України, Уманський ДПУ ім. Павла Тичини ; [уклад. І. О. Білецька]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2010. – 99, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 

Хлистун, І. В.   Типологія помилок [Текст] : навч.-метод. комплекс / І. В. Хлистун ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, ф-т української філології, кафедра практичного мовознавства. – Умань : [ПП Жовтий О.О], 2012. – 49, [1] с. – Бібліогр.: с. 48. 

 

  

Літературознавство

Академічна риторика [Текст] : (словник-довідник) / [уклад. Сивачук Н. П., Снігур І. М. ; за заг. ред. Н. П. Сивачук ; рец. Лопушан Т. В., Наконечна О. І., Козинський Л. В.]. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2010. – 55, [1] с.  

 Іван Франко. "Зів'яле листя" [Текст] = Ivan Franko. "Witnered Leaves" : [збірник наукових праць] : тексти, матеріали, дослідження. Вип.7 / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, філологічний ф-т, каф. укр. літ-ри ім. Михайла Возняка ; [упоряд. П. Салевич]. – Львів : [Львівський нац. ун-т], 2007. – 424, [1] c. – (Українська філологія: школи, постаті, дослідження). – Бібліогр. в тексті.   

Радчук, О. В.   Відображення поетичного світобачення Роберта Бернза в українських перекладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / О. В. Радчук. – К., 2012. – 20, [1] с.

Русская литература. "Серебряный век" [Текст] : учебное пособ. / МОН, молодёжи и спорта Украины, Уманский ГПУ имени Павла Тычины, Ин-т филологии и обществоведения, ф-т украинской филологии ; сост. А. Н. Черевченко ; [ рец. Козинский Л. В.]. – Умань : [Визави], 2011. – 207, [1] с. : фотоил. – Библиогр. в тексте. 

Сапун, М. В.   Дитяча англійська литература [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів / М. В. Сапун ; [рец. Т. В. Лопушан] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, ф-т укр. філології. – Умань : [Візаві], 2011. – 139, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-138. 

                                                                          

 

Художня література

Бурій, В. М.   Вибрані розвідки, статті та замітки [Текст] : [про життя видатних людей м. Ватутіне Черкаської області] / В. М. Бурій. – Вип. 1. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 72 с.

Бурій, В. М.   Лисяча Балка: відома та невідома [Текст] : історико-краєзнавчий нарис / В. М. Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 71, [1] с. – Бібліогр.: с. 71. 

Бурій, В. М.   Твоє Ватутіне від А до Я [Текст] : [короткий словник-довідник краєзнавця] / Валерій Бурій. – Ватутіне ; Черкаси : Витоки, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Вовк, В.   Чар-писанка [Текст] : [казки] / Віра Вовк. – Львів : БаК, 2012. – 118, [2] с.

Крищенко, В. Д.   Ріка життя [Текст] : поезії / Вадим Крищенко ; [худож. Яків Яковенко ; післямова Андрія Мельничука ]. – К. : Український письменник, 2008. – 256 с. : іл.

Павленко, М. С.   Русалонька із 7-В в тенетах лабіринту [Текст] : [для середнього і старшого віку : книжка 4] / Марина Павленко ; обкладинка Оксани Тарнавської, малюнки Олени Ваніфатової. – [Вінниця] : Теза : [Фоліо], 2011. – 278, [2] с. : іл. – (Русалонька із 7-В).  

Рідне місто моє [Текст] : [поетична збірка авторів м. Ватутіне] : / [упоряд. Р. М. Бойко, А. Я. Заболотнєва, В. М. Красильник ; відп. за випуск В. І. Ткаченко ; ред. В. А. Громадський ; худож. Ю. А. Чуприна ]. – Черкаси : [б. в.], 1997. – 93, [3] с. – (Ватутіне літературне). 

Чередниченко, Д. С.   Ластівки над Россю і над Німаном [Текст] : поезії / Дмитро Чередниченко ; [світлини автора]. – К. : Задруга, 2010. – 213, [3] с. : іл.

 

 

Мистецтво

Гарасимчук, Р.   Народні танці українців Карпат [Текст] : [дослідження]. Кн.1 : Гуцульські танці / Роман Гарасимчук ; [авт. вступ. статті Р. Кирчів, С. Павлюк ; наук. ред. Р. Кирчів ; упоряд. С. Павлюк, В. Яблонська] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : [Ін-т народознавства НАН України], 2008. – 608 с. : іл.

Гарасимчук, Р.   Народні танці українців Карпат [Текст] : [дослідження]. Кн.2 : Бойківські і лемківські танці / Роман Гарасимчук ; [авт. вступ. статті Р. Кирчів, С. Павлюк ; наук. ред. Р. Кирчів ; упоряд. С. Павлюк, В. Яблонська] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : [Ін-т народознавства НАН України], 2008. – 318, [2] с. : іл.

Матеріали та технології станкового живопису [Текст] : навч. посіб. / [уклад. Л. В. Базильчук ; рец. Пічкур М. О., Сирота В. М.]. – Умань : [УДПУ], 2011. – 116, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.116-117.

Проектно-художня графіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т природничо-математичної та технологічної освіти, технолого-педагогічний ф-т ; уклад. Харитонова В. В. ; [рец. Гедзик А. М., Дубова Н. В.]. – Умань : Візаві, 2012. – 124, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124.

 

 

Релігія. Релігієзнавство

Іларіон Київський   Слово о Законі і Благодаті [Текст] : [переклад давньоукраїнської урочистої проповіді Іларіона] / Іларіон Київський ; [переднє слово, переклад і примітки Павла Салевича] ; Ін-т Слова. – Львів : Спадщина предків, 2010. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 102-113.

Фуркало, В. С.   Концептуальні форми хасидизму [Текст] : монографія / В. С. Фуркало, В. І. Фуркало ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 165, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-164. 

 

 

Філософія. Філософські науки  

Етика бізнесу [Текст] : навч.-метод. посіб. для аудиторного та самостійного вивчення дисципліни / [уклад. О. Г. Чирва] ; МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 144 с. – Бібліогр.: с. 123-126.

Початковий курс логіки [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Початкова освіта" / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. Г. І. Коберник ; рец. В. І. Фуркало, О. А. Комар]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 2011. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 151.

Тофтул, М. Г.   Етика [Текст] : підручник / М. Г. Тофтул. – 2-ге вид., виправл., допов. – К. : Академія, 2011. – 437, [3] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 430-437

 

 

Психологія

Вчимо дітей спілкуватися [Текст] / [упоряд. Л. В. Шелестова, Н. В. Чиренко, Н. В. Чернякова]. – К. : Шкільний світ, 2011. – 118, [2] с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр. в тексті.

Дуткевич, Т. В.   Практична психологія: Вступ у спеціальність [Текст] : [навч. посіб] : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літ-ри, 2010. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 252 - 255.  

Етнопсихологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Карнаух Л. П. ; [рец. Рогальська І. П., Попиченко С. С.]. – Умань : Візаві, 2011. – 103, [1] с. – Бібліогр. в тексті.

Ільченко, І. С.   Різновиди соціально-психологічних тренінгів [Текст] : навч. посібник для студ. денної та заочної форми навчання : рівень підготовки: спеціаліст, магістр / І. С. Ільченко, Т. Д. Перепелюк. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011. – 264, [1] с. – Бібліогр.: с. 177-179.

Подоляк, Л. Г.   Психологія вищої школи [Електронний ресурс] : підручник   / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – 2-е вид. – К. : Каравелла,  2008. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Подоляк, Л. Г.   Психологія вищої школи [Текст] : затв. МОН як підручник для студ. ВНЗ / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2011. – 358, [1] с. – Бібліогр.: с. 358-359. 

Психологія діяльності та навчальний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, економічний ф-т ; [уклад. В. І. Авраменко ; рец. Шулдик Г. О., Кірдан О. Л.]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 128 с. – Бібліогр. : с. 128.

Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах освіти [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, [м. Херсон], 6 - 7 травня 2010 р. / МОН України, Херсонський держ. ун-т, ф-т дошкільної та початкової освіти. – Херсон : [Херсонський держ. ун-т], 2010. – 368 c. – Бібліогр. в тексті.

Савицька, О. В.   Етнопсихологія [Текст] : [навч. посіб.] : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Савицька, Л. М. Співак. – К. : Каравела, 2011. – 263, [1] с. – Бібліогр. в тексті.

Сергієнко, І. М.   Соціально-психологічний театр - метод роботи шкільного психолога [Текст] : [посібник]. Ч.1 / І. М. Сергієнко. – К. : [Марич], 2011. – 59, [1] c. – (Сімейне коло. Психологічний інструментарій).

Сергієнко, І. М.   Соціально-психологічний театр - метод роботи шкільного психолога [Текст] : [посібник]. Ч.2 / І. М. Сергієнко. – К. : [Марич], 2011. – 55, [1] c. – (Сімейне коло. Психологічний інструментарій). – Бібліогр.: с. 49-55.  

Туз, Л. Г.   Інтерпретація у практичній діяльності психолога [Текст] : [посібник] / Л. Г. Туз. – К. : [Марич], 2011. – 119, [1] c. – (Психологічний інструментарій). – Бібліогр.: с.105-119.

 

 

 

 

Зав. відділом комплектування та                                Устименко В. І.                                         

обробки літератури

 


Додаткова інформація