(Бібліографічний огляд літератури)
 
Професійна компетентність педагога може розглядатись як своєрідна відповідь на проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок протиріччя між необхідністю забезпечити сучасну якість і неможливістю вирішити це завдання традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення обсягу інформації, що підлягає засвоєнню школярами. Орієнтація вимог до рівня підготовки учнів на підставі компетентнісного підходу припускає інше структурування змісту й організації освітнього процесу, зокрема професійної компетентності учителя щодо формування культури мислення учнів. В якості центрального поняття відновлення та модернізації освітнього процесу виступає поняття «професійна компетентність» учителя.
Поняття «професійна компетентність» ширше знань, умінь і навичок, не є їхньою сумою, тому що включає всі сторони діяльності: знаннєву, операційно-технологічну, ціннісно-мотиваційну тощо. Більшість дослідників під терміном «компетентність» розуміють складну інтегровану якість особистості, що обумовлює можливість здійснювати деяку діяльність, причому мова йде саме не про окремі знання чи вміння й навіть не про сукупності окремих процедур діяльності, а про властивість, що дозволяє людині здійснювати діяльність в цілому. Узагальнення вітчизняних і зарубіжних досліджень сутності компетентності привело до такого розуміння цього терміна: компетентність - інтегральна характеристика особистості, яка визначає її здатність вирішувати проблеми та типові завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, у різних сферах діяльності на основі використання знань, навчального й життєвого досвіду та відповідно до засвоєної системи цінностей. Із точки зору професійної компетентності вчителя у формуванні культури мислення дітей шкільного віку можна стверджувати, що вчитель повинен по-новому розуміти свою професійну діяльність. Сьогодні вчитель у основному працює не з учнем, а з предметом, і як головне завдання все ще висуває завдання щодо кількісного та якісного засвоєння навчальних компетентностей з навчального предмета.
Необхідність зміни такої позиції вчителя на позицію «педагогічної підтримки» продиктовано сучасними вимогами щодо організації навчання за принципами педагогічного супровіду (підтримки). За таким навчанням акцент робиться не на програмний матеріал, а на організацію індивідуальної інтелектуальної діяльності. Учитель аналізує сам і допомагає зрозуміти учневі не тільки зміст того, що він засвоїв, а й як йому це вдалося зробити (за допомогою яких прийомів, технік тощо). Сьогодні визначення поняття ключових компетентностей стосується не тільки питань змісту освіти, воно зачіпає всю соціальну сферу суспільства, яке передбачає формування в молоді певних навичок для життя та діяльності. Саме компетентності розв'язують життєво важливі проблеми, оскільки дозволяють оперувати здобутими у школі знаннями, надають можливість застосовувати їх упродовж всього життя.
 
1.Проблеми підготовки сучасного вчителя [Текст] : збірник наукових праць. № 1 / [ред кол.: Н.С. Побірченко, О.О. Ярошинська, М.Б. Євтух]; МОН України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини. - [Умань] : [Софія], 2010. - 271, [1] с.
 
2.Михайліченко, М. В. Громадянська компетентність майбутніх вчителів [Текст] : навчально-методичний посібник / М.В. Михайліченко; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.; Тернопіль : [НПУ ім. М.П. Драгоманова], 2008. - 127, [1] с. - Бібліогр.: с. 121-126.
 
3. Тімець, О. В. Програмування навчального процесу з географії [Текст] : компетентнісний підхід : [посібник - практикум ] / О.В. Тімець. -Умань : СПД Сочінський, 2008. - 79, [1] с. - Бібліогр.: с. 77-79.
 
4.Тімець, О. В. Професійна компетентність вчителя географії [Текст] : [практичний курс] / О.В. Тімець ; МОН України. Уманський держ. пед.ун-т імені Павла Тичини. - Умань : СПД Сочінський, 2008. - 95, [1] с.
 
5.Ярошинська, О. О. Загальні основи педагогіки [Текст] : навчально-методичний осібник / О.О. Ярошинська ; МОН України. Уманський державний педагогічний пуніверситет імені Павла Тичини. - Умань : Софія, 2008. - 151, [1]с. - Бібліогр.: с. 143-144.
 
6.Педагогічна творчість [Текст] : методологія , теорія, технології : [монографія] : [для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів, педагогічних працівників] / автори : Андрущенко В.П., Сисоєва С.О., Гузій Н.В., Кічук Н.В., Хомич В.Ф., Лазарєв М.О.за ред. С.О. Сисоєвої; Нац. пед. ун-тет імені М.П.Драгоманова, Інститут історії та філософії педагогічної освіти, кафедра педагогічної творчості. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. - 183, [1] с.
 

Додаткова інформація