Природничі науки (січень 2013)

Білоус, В. І.   Садово-паркове мистецтво [Текст] : коротка історія розвитку та методи створення художніх садів : рек. МОН України як навч. посіб. для Вузів зі спеціальностями садово-паркове господарство / В. І. Білоус ; АН вищої школи України, Лісівнича академія наук України, Уманська державна аграрна академія. – К. : Науковий світ, 2001. – 298, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 297-299.

Біологічна хімія [Електронний ресурс] : [підручник] / Л. М. Вороніна, В. Ф. Десенко, Н. М. Мадієвська [та ін.] ; за ред. Л. В. Вороніної. – Х. : Основа : НВУ, 2000. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Буря, О. І. Органічна хімія [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. І. Буря. – Вид. 30-те переробл. і допов. – Дніпропетровск : Січ, 2002. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Бутырская, Е. В.   Компьютерная химия: основы теории и работа с программами Gaussian и GaussView [Текст] : [монография] / Е. В. Бутырская. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2011. – 218, [1] c. : ил. – (Библиотека студентов). – Библиогр.: с. 211-216.

Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни [Електронний ресурс] : підручник / І. П. Аносов, В. Х. Хоматов, Н. Г. Сидоряк [та ін.]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Войтенко, З. В.   Відновлення органічних сполук [Електронний ресурс] : навч. посібник / З. В. Войтенко. – К. : Київський ун-т, 2006. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Воловненко, Т. А.   Окиснення органічних сполук [Електронний ресурс] : навч. посібник з органічної хімії для студ. хімічного та біологічного ф-тів / Т. А. Воловненко, Ю. М. Воловенко. – К. : Київський університет, 2006. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Гетьманчук, Ю. П.   Хімія високомолекулярних сполук [Електронний ресурс] : підручник : (в 3-х ч.). Ч.1 : Радикальна полімеризація / Ю. П. Гетьманчук. – К. : Київський університет, 1999. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Голуб, В. М.   Основи екології [Текст] : навч. посіб. для студ. факультетів дошкільної та початкової освіти / В. М. Голуб, Н. П. Голуб ; МОНмолодьспорту України, Уманський державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини. – Умань : [Візаві], 2012. – 218, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 218.

Губський, Ю. І.   Біологічна хімія [Електронний ресурс] : підручник / Ю. І. Губський. – К. ; Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Гудзь, С. П.   Мікробіологія [Електронний ресурс] : підруч. : [для студ. ВНЗ] / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, І. С. Білінська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Домбровський, А. В.   Органічна хімія [Електронний ресурс] : доп. Міністерством народної освіти України як навч. посібник для студ. природничо-географічних ф-тів педагогічних ін-тів / А. В. Домбровський, В. М. Найдан. – К. : Вища школа, 1992. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Євсеєв, Р. С.   Цікаві досліди з органічної хімії [Електронний ресурс] / Р. С. Євсеєв. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Загальна хімічна технологія [Електронний ресурс] : підручник / В. Т. Яворський, Т. В. Перекупко, З. О. Знак, Л. В. Савчук. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Зінчук, В. К.   Фізико-хімічні методи аналізу [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. К. Зінчук, Г. Д. Левицька, Л. О. Дубенська. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2008. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Кольман, Я.   Наглядная биохимия [Электронный ресурс] = Visuelle Biochemie / Ян Кольман, Клаус-Генрих Рем ; пер. с нем. Е. С. Левиной, П. Д. Решетова ; под ред. П. Д. Решетова, Т. И. Сорокиной. – М. : Мир, 2000. – 1 электрон. опт. диск. (СD-R). – Системные требования: ПК 486 или више ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Название с  контейнера.

Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. М. Вороніна, В. Ф. Десенко, А. Л. Загайко [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевтичний ун-т. – Х. : Оригінал, 2004. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Ластухін, Ю. О.   Органічна хімія [Електронний ресурс] : підручник для ВНЗ / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. – Львів : Центр Європи, 2006. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Ластухін, Ю. О.   Хімія природних органічних сполук [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. О. Ластухін. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Люта, В. А.   Основи мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. медичних ВНЗ / В. А. Люта, Г. І. Заговора. – К. : Здоров'я, 2001. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Органічна хімія [Текст] : практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації : рек. МОНмолодьспорту України / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. хімії та екології ; уклад. В. Ф. Валюк. – Умань : [Візаві], 2012. – 189, [1] с. – Бібліогр.: с. 188-189.

Основи техніки лабораторних робіт з хімії [Текст] : навч. посібник / О. Ф. Аксьонова, О. В. Гарбуз, О. Г. Маслій, О. В. М'ячиков ; МОН України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – К. : Ліра-К, 2011. – 155, [1] c. – Бібліогр.: с. 155.

Пирог, Т. П.   Загальна мікробіологія [Електронний ресурс] : підручник / Пирог Т. П. – К. : НУХТ, 2004. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Помогайбо, В. М.   Генетика людини [Текст] : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. – К. : Академія, 2011. – 278, [1] c. : іл. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 276-278.

Практична мікробіологія [Електронний ресурс] : посібник / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, М. С. Творко, В. П. Широбоков. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Прищепа, И. М.   Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. М. Прищепа. – Минск : Новое знание, 2006. – 1 электрон. опт. диск. (СD-R). – Системные требования: ПК 486 или выше ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Название с контейнера.

Совгіра, С. В.   Технологія та організація природоохоронних робіт [Текст] : підручник / С. В. Совгіра, Г. Є. Гончаренко, С. О. Люленко ; МОНмолодьспорту України. – К. : Науковий світ, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 310-319.

Стеблянко, М. І.   Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин [Текст] : затв. МО України як навч. посіб. для студ. природничих факультетів педагогічних навчальних закладів / М. І. Стеблянко, К. Д. Гончарова, Н. Г. Закорко ; за ред. М. І. Стеблянка. – К. : Вища школа, 1995. – 383, [1] с. : іл.

Стішковська, Л. Л.   Про що говорять тварини [Текст] / Л. Л. Стішковська ; пер. з рос. В. Р. Скомаровського. – К. : Урожай, 1986. – 164, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 164-165.

Технологія спирту [Електронний ресурс] : підручник / В. О. Маринченко, В. А. Домарецький, П. Л. Шиян [та ін.] ; [за ред. В. О. Маринченка]. – Вінниця : Поділля-2000, 2003. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Федорищак, Р. П.   Загальне землезнавство [Текст] : доп. МО України як навч. посіб. для студ. географічних спеціальностей університетів / Р. П. Федорищак. – К. : Вища школа, 1995. – 222, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 223.

Харчова хімія [Електронний ресурс] : навч. посібник для ВНЗ харчової і молочної промисловості / В. В. Євлаш, О. І. Торяник, В. О. Коваленко [та ін.] ; МОНмолодьспорту України, Харківський державний ун-т. – Х. : Світ книг, 2012. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Хиля, О. В.   Аліфатичні аміни та амінування [Електронний ресурс] : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного факультетів / О. В. Хиля, Ю. М. Воловенко. – К. : Київський ун-т, 2006. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Цветков, Л. А.   Експеримент по органічній хімії у середній школі: методика і техніка [Електронний ресурс] : допомога для вчителів / Л. А. Цветков. – 5-те вид., переробл. і допов. – М. : Шкільна Преса, 2000. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Цимбалюк, В. В.   Хімія і технологія очистки води [Текст] : навч. посіб. для спец. 8.040101 Хімія. Спеціалізація: Інформатика / В. В. Цимбалюк ; МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т природничо-математичної та технологічної освіти. – Умань : [б. в.], 2012. – 111, [1] c. – Бібліогр.: с.110-111.

Чайченко, Г. М.   Фізіологія людини і тварини [Електронний ресурс] : підручник / Г. М. Чайченко, В. О. Цибенко, В. Д. Сокур ; за ред. В. О. Цибенка. – К. : Вища школа, 2003. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Черних, В. П.   Органічна хімія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та учнів загальноосвітніх шкіл з класами поглибленого вивчення хімії / В. П. Черних, Н. М. Гриценко, Н. М. Єлисєєва ; [за ред. В. П. Черних]. – Х. : Оригінал, 2004. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.

Щербак, Г. Й.   Зоологія безхребетних [Текст] : у 3-х книгах : затв. МО України : підручник для студ. біологічних спеціальностей університетів. Кн. 3. / Г. Й. Щербак, Д. Б. Царичкова, Ю. Г. Вервес. – К. : Либідь, 1997. – 349, [1] с. : іл. – Покажчики назв і термінів: с. 313-250.

Якимчук, Р. А.   Генетика з основами селекції [Електронний ресурс] : методичні рекомендації вивчення курсу "Генетика з основами селекції " : (для студентів заочної та дистанційної форми навчання) / Якимчук Р. А. – Умань, 2010. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Системні вимоги: ПК 486 або вище ; Windows XP, Vista, Windows 7 ; 8 Mб ОЗУ ; 4xCD-ROM дисковод ; 16 бит. зв. карта. - Назва з контейнера.